Debatt

«Er Miljøpartiet De Grønne for radikale?»

Vi vil bygge gode lokalsamfunn for mennesker og miljø der det er lett for alle å leve miljøvennlig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.


Vi fremmer ikke vår politikk for å være radikale, men fordi radikal politikk nå er helt nødvendig på en rekke områder. Det er bred politisk enighet om at på ni år fram til 2030 må vi ha snudd klima- og miljøbelastningen dramatisk. De andre partiene er dessverre imidlertid ikke villige til å innføre tilstrekkelige tiltak! Vi tør si hva som må til, og viser tydelig retning.

MDG mener de nødvendige tiltakene kan gi store muligheter for næringslivet, et bedre samfunn å bo i, i tillegg til klima- og miljøeffektene. Vi vil bygge gode lokalsamfunn for mennesker og miljø der det er lett for alle å leve miljøvennlig. Det er et politisk ansvar. Vi har en klima- og naturkrise sier FN. Vi tar det på alvor.

Vi vil at flere sykler. Da blir det mindre støy, støv, ulykker, eksos og klimagassutslipp. Dessuten tar sykkelen mindre plass og gir mosjon samt frihet og mestringsfølelse for barn og unge som kan komme seg på trening selv. Det legger De Grønne til rette for gjennom bygging av trygge, effektive, sammenhengende og logiske sykkelveier i byer og tettsteder. Derfor vil MDG også at kommunene selv i større grad skal få bestemme lokale fartsgrenser, og trafikkreguleringen tett inntil barneskoler og barnehager spesielt.

Vi tør si hva som må til, og viser tydelig retning.

Vi vil at flere vil ha elbil. Det er det mye billigere for den enkelte, de går stillere, og de gir null utslipp lokalt. Alle biler koster mye ressurser å lage, de tar stor plass og gir veislitasje. Derfor må vi etter hvert ha veibruksavgifter også for elbiler.

MDG er svært opptatt av så bærekraftig ressursbruk, og gjenbruk, som mulig. Vårt Landsmøte har nettopp vedtatt at vi vil «legge om støtteordningene for nullutslippskjøretøy på en måte som stimulerer til mer reparasjon, gjenbruk og lengre levetid». Vi vil dessuten at ladenettet for elbiler bygges ut tilstrekkelig i hele landet innen 2023. Vi vil dessuten fjerne mva. på reparasjoner.

Landsmøtet har også vedtatt at grensekontrollen for tunge kjøretøy på Svinesund må styrkes, så vi kan hindre at vogntog med dårlige dekk, bremser og teknisk stand kjøres på norske veier, av sjåfører med svært dårlige arbeidsforhold. Som dessuten er urettferdig for norsk transportbransje.

Vi vil redusere kø, kork og kaos på veiene. Da må vi satse stort på tog, buss, trikk og bane fremfor å bygge økt kapasitet på vei. Kollektivprisene må reduseres, og staten må betale for mer av det det koster å drive kollektivtilbudet.

Vi vil la være å bygge 4–6 feltsveier men heller vedlikeholde de veiene vi har mot ras, flom og telehiv. Vi vil heller satser på busstilbud, sykkelveier og vintervedlikehold. Derfor vil vi satse videre på effektive togløsninger for gods og folk. Toglinjer tar mye mindre plass enn vei, og bruker mye mindre energi enn bil og fly.

Vårt Landsmøte har nettopp vedtatt at vi sier JA til å utvide jernbanesatsingen på Østlandet med grensekryssende høyhastighetstog gjennom Østfold. JA til å utrede muligheten for privat finansiering av bygging av enkeltstrekninger for jernbane, og si JA til dobbeltspor til Fredrikstad.

Vi vil at flere skal spise mer plantebasert kost. Det er billigere, dyrevennlig, energivennlig, arealvennlig, sunt, og klimavennlig. Det vi vil spise av kjøtt, egg og melk må komme fra norske fôrressurser, som ikke kan brukes som menneskemat. Da blir vi også mer selvforsynte.

Vi vil som kjent slutte å lete etter mer olje. Det er funnet 5 ganger mer enn målet om å holde oss under 1,5 graders temperaturøkning tillater at vi bruker! Vi vil at den kommende uunngåelige  avviklingen av oljenæringa skal gjøres forutsigbart og kontrollert. Da unngår vi sårbarhet for markedssvingninger, feilinvesteringer, og å tape i energi- og næringsutviklingskonkurransen med utlandet. Norges offshore kompetanse og investeringsvilje bør heller brukes i fremtidens jobber innenlands.

Vi vil at norsk natur skal være så mangfoldig at det også er plass til ulven. Da må vi samtidig stille opp så bønder med husdyr ute kan gjerde inn skikkelig og få erstatning om de må avstå fra å bruke beiteareal pga. økt forekomst av rovdyr. Vi ønsker oss dessuten en egen nasjonalpark et sted i Norge der det også skal være plass til de store rovdyra, uten at vi mennesker skal «bry oss». Hvor, og hvor stor, må bestemmes i en god demokratisk prosess.

Vi vil at deilige Hvalerreker skal fiskes med teiner i stedet for med bunntrål. Det er viktig for å ikke ødelegge annet liv i fjorden, men gjenopprette økosystemet og torskestammen. Da kan andre kan etterhvert få fiske igjen også. Rekene blir litt dyrere men smaker kanskje enda bedre?

Mer fra: Debatt