Debatt

«Bymiljølista setter barn og unge først, alltid, fordi de er framtida»

Tittelen er hentet fra vårt valgprogram og er en læresetning vi har med oss når vi arbeider med politiske saker i byen vår. Derfor er utbyggingen og sammenslåingen av Råkollen/Gudeberg en sak vi engasjerer oss spesielt i, nettopp fordi den handler om barn og unges lærings- og oppvekstvillkår i Fredrikstad.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Gøran Karlsen og Jonas Qvale
bystyrerepresentanter for Bymiljølista

Kristine Lind Andreassen og Jørgen Søderberg Jansen
styremedlemmer for Bymiljølista

For oss i Bymiljølista er det viktig at alle i Fredrikstadsamfunnet har like muligheter og at ingen faller utenfor. Inkludering er sentralt for å oppnå dette, og det betyr at alle skal oppleve at de føler seg ønsket i Fredrikstad. Dette er også hentet fra vårt valgprogram. Og utfra dette inkluderingsprinsippet har vi frem til nå gått for en sammenslåing av Råkollen/Gudeberg i tråd med nasjonale retningslinjer.

Kongstanken med å samlokalisere en ordinær skole med en spesialskole handler om inkludering og integrering. Det at elever ved spesialskolen skal omgås elevene på en vanlig skole, blir av mange sett på som en ideell løsning. Elevene ved Råkollen kan ha mye å lære av å ha normaltfungerende barn rundt seg, og elevene ved Gudeberg har mye å lære av å ha barn med andre utfordringer rundt seg. Dette er en god tanke, men ikke alltid så lett i praksis. Erfaringer fra samlokaliseringen mellom Haugeåsen og Råkollen viser det.

Vi skal bygge en skole for 50-100 år, og da må vi finne den beste løsningen for de som skal bruke den. I denne saken har man fra starten av vært nødt til å møte en rekke innsigelser om for lite plass, for lite utearealer, vanskelige trafikale forhold og spørsmål om samlokalisering og integrering. Samlet sett er innsigelsene og reaksjonene fra FAU ved Råkollen og Gudeberg, Gudeberg LSU og faginstanser så alvorlige at vi mener at her er det beste å snu, gå tilbake til start og tenke nytt.

FAU-Råkollen: «Det absolutt beste for våre barn er at de kan fortsette på Råkollen skole der den ligger i dag»

For mange av elevene på Råkollen har nettopp det å begynne på en spesialskole vært en opptur i livet. Her har de blitt integrert, inkludert og følt mestring, og de får en langt mer positiv livssituasjon. Mange av elevene trenger kraftig tilrettelegging i form av skjerming og rolige omgivelser, små grupper, eneundervisning etc. Dette er i langt større grad mulig å imøtekomme på en skole som ikke har tilknytning til en «vanlig» skole. Tryggheten i friminuttet er også noe som verdsettes av Råkollen-elevene der de er nå.

En foresatt som hadde flyttet sitt barn til Råkollen fra normalskolen beskrev overgangen på følgende måte: «Vi var spente før oppstart på Råkollen. Men med mindre klasser, enda bedre tilrettelegging og nødvendig skjerming og aksept for at ting tar tid, har det gått over all forventing. Vi har fått tilbake barnet vårt.» Dette er ett barn, av mange, som ville slitt med samlokaliseringen på Gudeberg. Så er det jo sånn at noen av elevene på Råkollen kunne ha godt av omgang med elever i normalskolen, men dette kunne skjedd gjennom besøk og undervisning på Sagabakken og Gudeberg hvis ønskelig. De skolene ligger jo i umiddelbar nærhet av Råkollen i dag.

Vi er ikke sikre på at en sammenslåing av disse to skolene på Gudeberg er det beste for barna, eller fremmer inkludering og integrering slik det er ønsket og tenkt. Vi er redd det heller blir tvert imot. Skal vi ta de innsigelser som har kommet i saken seriøst, så er de enige om én ting; Integreringsprinsippet er ikke ivaretatt skikkelig ved denne løsningen.

Både råd for funksjonshemmede og foreldre til elever ved Råkollen er skeptiske til nybygget og dens funksjon og utforming. Det er de som kjenner elevenes behov best. Det er mulig at økt involvering og påvirkning fra disse frem mot byggestart kunne hevet kvaliteten og imøtekomme prekære behov for de mest sårbare elevene.

Meninger: «Ikke bygg Råkollen skole i skolegården på Gudeberg»

Ut fra tegninger og planløsninger ser dette ut til å bli kostbart å endre på og lar seg neppe gjøre. Skolebygget til Råkollen er løftet opp til 2. etasje, for å frigi uteplass på bakkenivå. Det gjør oss skeptiske til sikkerheten. Vi mener elevers trivsel og læringsmiljø er det som veier tyngst.

De mest sårbare elevene går på Råkollen skole. En av våre bystyrerepresentanter, Gøran Karlsen, har selv jobbet ved Råkollen, og kjenner til driften der. Det er disse elevene vi i Bymiljølista mener vi bør ha fokus på i denne saken, for det er nettopp elevene på Råkollen som kommer til å få den største forandringen. Bymiljølista  ser også at prosjektet har mange utfordringer for Gudeberg-elevene, ikke minst når det gjelder uteområdet. FAU ved begge skoler har kommet med mange viktige innvendinger som må lyttes til.

Når så mange engasjerer seg i en sak som handler om barna deres og ber politikerne snu, er vi i Bymiljølista nødt til å ta det alvorlig. Det har vi også gjort, i flere uker. Vi har lest alle eposter, alle avisinnlegg og høringssvar. Styret har satt seg ekstra godt inn i saken, for å kunne ta en riktig avgjørelse, for det vi mener er til barnas beste.

Etter mange samtaler med tidligere og nåværende lærere, foresatte og FAU-representanter ved begge skolene, har vi i Bymiljølista landet på at løsningen med samlokalisering på Gudeberg er svært uheldig for mange av elevene på Råkollen slik dette prosjektet fremstår nå. Såpass uheldig at det veier opp for mye av det positive.

Det vi vet er at begge skolene fungerer godt hver for seg og at det ikke er noen særlige ønsker fra foreldre og elever å slås sammen.

Vi vil derfor å se nærmere på hva det vil koste å bygge ut/restaurere de to skolene der de ligger i dag. Det som er det beste for barna er nemlig det som er det beste for oss i Bymiljølista.

Vi velger å støtte Høyre og KrFs forslag fra Formannskapet, og velge alternativ 3, og samtidig utrede en nullløsning som innebærer oppgradering eller nybygg til Råkollen der de er. I mellomtiden må det finnes en løsning på Råkollen-elevenes akutte behov i sine lokaler.

Vi ønsker en rask avklaring for løsninger for ny skole på Nabbetorp for Råkollen og utbedringer på Gudeberg.

Mer fra: Debatt