Debatt

«Hvaler – en kommune helt ute av vater»

Hvaler er en kommune det vil være svært utrygt å bli gammel i, og vanskelig for unge som ikke finner jobb.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Marita Wennevold Hollen
Politiker, Hvaler

Som jeg har forventet og som jeg har skrevet flere artikler om tidligere, løftes nå eiendomsskatten med 1 prosentpoeng til 3,9 promille. Dette måtte bare komme! Underlig at rådmann og ordfører ikke vet at det kun foreligger et forslag om maksimum 4 promille, det er fortsatt  5 promille som gjelder. I revidert nasjonalbudsjett er det forslag om maks 4 promille. Dog er sammensetningen endret i regjeringen, så vi kan ikke være trygge på at satsen faktisk fortsatt kan ende på maks 5 promille, noe jeg antar rådmann/ordfører ville applaudere.

Hvaler Arbeiderparti har heller ikke et ord i sitt program 2019-2023 om eiendomsskatt. Dette kan jo være forståelig.Men vi? Vil vi applauderer til dette? Vet at de som har en robust og stor økonomi ikke merker så mye til skatten, men hva med oss øvrige? Hva med pensjonister, trygdede  og de unge i boligmarkedet?

Fra sentralt hold – Kommunaldepartementet – er det uttalt at eiendomsskatten skal benyttes til investeringer (opprustningen) i en kommune, ikke til drift. Med dagens Kostra-tall er vi allerede kvalifisert  for plass på ROBEK-listen. Kun ett av fem punkter må oppfylles, og Hvaler kommune innfrir allerede minst to av disse punktene. Vi er rett i nærheten av for å havne på «konkurslisten».

Derfor har jeg siden jeg flyttet til Hvaler i 2017 til det kjedsommelige mast om næringsutvikling og større bedrifter, samt reduksjon av kommunens tunge administrasjon,  for nettopp å styrke  kommunens økonomi. Jeg har påpekt at eiendomsskatten øker om man ikke tar grep.

Jeg har blitt harselert med at jeg kun tenker økonomi. Dette med bakgrunn i at innbyggerne/politikere  kun ønsker at «her på Hvaler skal alt bevares». Dette er resultatet;  Økt eiendomsskatt som i verste fall havner på 5 promille i 2022, og en kommune helt ute av vater.

Det bekymrer også at kommunen ikke fører sine regnskaper korrekt og endrer plutselig oppsettet for budsjettet som var vedtatt i kommunestyret i 2019 i postitivt fortegn-(pluss)-til negativt resultat i samme budsjett, uten å informere kommunestyret underveis. Dette forstod kommunestyret også svært lite av på siste møte.

Debatt:
«Vil Fredrikstad kommune slå seg frivillig sammen med en kommune som er like eller mer dårlig stilt»

Begrunnelsen fra ordfører og rådmann etter spørsmål fra kommunestyret var svært fomlende og noe de skulle komme tilbake til senere. Blir interessant å se hva de kan fremlegge av budsjettprinsipper og om disse er i tråd med god regnskapsskikk. Forstår også godt at kommunen ventet flere uker før de la ut kommunestyremøtet på web, et møte som ikke var streamet direkte. Årsregnskapet var jo første post.

Hvaler er en kommune det vil være svært utrygt å bli gammel i, og vanskelig for unge som ikke finner jobb. Her vil flere tjenester bli berørt. Helse og omsorg, skoler, SFO og øvrige områder. Tror dere Fredrikstad kommune vil ha med Hvaler som ligger med slagsiden ned?

Den topptunge administrasjon med alt for mange ledere, bør nedskalere så snart som mulig. Tiltross for at dette har vært tema lenge, er lite eller intet gjort. Vær også oppmerksom på gjeldsposten «Selvkost» som er den gjelden vi som innbyggere betaler gjennom kommunale avgifter, som bl a «Vann, Avløp, Teknisk». Her kommer trolig også «Fiber til Hvaler» inn etterhvert, ettersom fiberselskapet har blitt lagt under virksomheten Teknisk.

I årets budsjett står oppført 22 millioner kroner til Fiberutbygging, som er dekket av et lån på 30 millioner kroner. Den dag denne lånerammen er oppbrukt, legges kostnadene trolig under selvkost. Da er det vi som innbyggere som trolig vil finansiere fiberutbygging direkte via kommunale avgifter.

Kommunen har ikke kapasitet til påkobling, som er selve inntektsgrunnlaget for fibersatsningen. Kapasitetsproblemet kan ligge i at kommunen ikke har økonomiske midler til å betale de som utfører denne jobben. Svar på dette har jeg aldri mottatt. Det har fra sentralt hold blitt bevilget store beløp til utbygging av fiber. Hvaler har ikke mottatt dette, og kan ikke motta, da det må være en kommersiell aktør som utfører utbyggingen, ifølge EØS-regler og dialog jeg har hatt med NKOM,som bekrefter dette.

At et insolvent og ikke kredittverdig selskap som Fiber Bredbånd AS kan legges inn direkte under en kommunal virksomhet er svært bekymringsfullt. Også at Kommunerevisor har godtatt dette. Meg for øret, så sto AS-selskapet i ferd med å gå konkurs og fikk ikke lån i bankene. Slike ting gjøres ikke i privat næringsliv. Dette skurrer!

Nå kan alle aktører/leverandører som har utestående, hente ut alt uten begrensninger, mens slik det var regulert tidligere som et AS, kun begrenset til aksjekapitalen. Nå altså direkte av våre skattepenger. Kun et fåtall svært rike kommuner bygger fiber i egen regi, noe jeg på ingen måte kan se Hvaler Kommune representerer.

Om Fredrikstad Kommune ønsker å få med seg et synkende skip, gjenstår å se.Realistisk sett tror jeg bare vi må håpe, men dermed blir vi trolig en utpost i en stor kommune med få bevilgninger til våre behov og tjenester. En post rundt varslingssaker er vanskelig å finne i årsregnskapet, men dette har sikkert trukket ut (flere) titalls millioner og påført varslerne store påkjenninger ved ikke å besvare, ikke minst kunsten i trenering og manipulasjon fra administrasjonens side.

Les også: 
Trenger du sovepose, hengekøye, ski eller skøyter, men har ikke tatt deg råd til å kjøpe utstyret? (+) 

Det hadde vært mer skånsomt for varsler at Hvaler hadde en eksternt varslingsinstans med en kompetent og uhildet part i saken. Ganske sikkert lang billigere også. Ingen politikere utenom undertegnede har dette på agendaen. Dette er urovekkende. Min spådom er fortsatt at vi havner på ROBEK-listen og blir satt under offentlig administrasjon, som et konkursbo. En kommune som ikke lenger kan styre egne disposisjoner.

Dessuten ser jeg en post på 28 millioner til konsulenter, om jeg leser regnskapet korrekt. En av de større enkeltstående postene. Mulig det er rapporten som ble utarbeidet og som konkluderte med den alt for topptunge administrasjon. «Den topptunge» har vel trolig ikke blitt satt på noe slankekur.

Mine evigvarende utsagn om nye større arbeidsplasser og næringsutvikling, har ført til at jeg har blitt trakassert av både politikere og innbyggere om at her på Hvaler skal alt «bevares og intet forandres». Da går det også slik det går. Innbyggere er negative til et havs/konferansehotell som kunne generert over 100 arbeidsplasser og nye innbyggere, med dermed økte inntekter.

Hvorfor har ikke dagens ordfører satt seg fremover i stolen og jobbet for havbruk? Det bevilges tosiffrede millionbeløp tall kommuner som tilrettelegger for slik næring. Hvert år! Disse midlene går rett i kommunekassen. Kompatibelt med havbruk og Hvaler.

Min oppskrift som ordførerkandidat var klar om jeg hadde fått rollen; Sterkt og tøff jobbing på kostnadssiden og et utadrettet fokus på nye næringer og søkbare midler.  Dessuten; Åpnet alt innsyn i Fibersaken og satt jobben ut til kommersielle aktører. 5G-nettet kommer, det er ikke nødvendig med fiber rett ved, det tunes også via satellitter. Om noen år er denne type fiber til bruk til velfersdteknologi og bredbånd overflødig, nettopp grunnet 5G og 30 millioner bortkastet. Etablert et eksternt varslingsutvalg og tatt hånd om våre varslere på en langt bedre måte.

Meninger:
Mona Vauger og Jon-Ivar Nygård: «Vi trenger en ny regjering som prioriterer velferds-Norge»

Ikke minst ville jeg gått gjennom alle ulovligheter fra kommunens side. Den er større og langt mer omfattende enn beboernes. Der skurrer det enda mer. Jeg mener også at den svært utfordrende situasjonen kommunen befinner seg i, går mange år tilbake - også under styringen av blå side, som jeg selv representerer som medlem av Høyre.

Ordførerposten krever sterkt mot, kraftig gjennomslagskraft og svært god økonomisk innsikt i en kommune som Hvaler. Det håper jeg vi besitter- selv om jeg hittil dessverre har sett lite til det. Dette er en oppsummering av hva jeg tidligere har uttalt - og blitt kritisert for.

Spenning i å se veien videre nå, hvor havner Hvaler?

Mer fra: Debatt