Debatt

«Utrykningspolitiet må beholdes og styrkes»

Regjeringen ønsker en vurdering av å legge Utrykningspolitiets oppgaver og ressurser til politidistriktene. Det er dårlig nytt for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

«Det er behov for et politi som prioriterer trafikksikkerhetsarbeidet høyt. Dette har vi i dag gjennom UP, og ulykkesstatistikken forteller oss at det fortsatt er stort behov for den innsatsen.»
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Olav Skinnes (Sp)
fylkesråd for distrikt og fylkesveier i Viken fylkeskommune

Det er med bekymring jeg leser i St. Meld 29 (2019-2020) Politimeldingen – et politi for fremtiden at Politidirektoratet, i samarbeid med Statens vegvesen, vil få i oppdrag å vurdere om Utrykningspolitiets (UP) oppgaver og ressurser bør legges til politidistriktene.

Det er behov for et politi som prioriterer trafikksikkerhetsarbeidet høyt. Dette har vi i dag gjennom UP, og ulykkesstatistikken forteller oss at det fortsatt er stort behov for den innsatsen. Mister vi UP, så mister vi et operativt politi som hele tiden er på veien for å redusere og forebygge ulykker. Legges UPs oppgaver til politidistriktene, vil trafikksikkhetsarbeidet fort bli nedprioritert framfor andre politioppgaver. Med andre ord: Færre politi på veiene og færre kontroller.

Også i 2017 var det et forslag om å legge ned UP, og overføre ressursene til politidistriktene. Både Samferdselsdepartementet og mange store trafikksikkerhetsaktører uttrykte stor bekymring for forslaget. Forslaget ble den gang ikke gjennomført, og jeg er trygg på at det var en riktig avgjørelse.

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er et systematisk og kunnskapsbasert arbeid, og har en lang tradisjon med et bredt og tett samarbeid mellom offentlige og private aktører. Dette samarbeidet har blitt løftet frem som en av suksessfaktorene bak den lave ulykkesrisikoen i vegtrafikken. De ulike aktørene har forskjellig ansvar og inngang i arbeidet, men det er summen av innsatsen som skal sikre at vi når de trafikksikkerhetsmålene som er vedtatt, - og der ligger nullvisjonen som et førende styringselement.

Meninger: Hvaler: «Maksimal fartsgrense på 60 kilometer er tiltak som snarlig bør kunne gjennomføres»

Ser vi på ulykkesbildet i Viken de siste årene så viser den dessverre en negativ trend for ulykker med drepte og hardt skadde. Dette tar vi på det største alvor, og det krever innsats og et godt samarbeid med alle trafikksikkerhetsaktørene. Viken fylkeskommune tar ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, og UP er en viktig part i dette.

Med dette som bakteppe så tror jeg at den kontrollinnsatsen som UP gjør på norske veier i dag er et særlig viktig bidrag for å få redusert antall drepte og hardt skadde i trafikken. UP har virkemidler som gir en preventiv effekt. Politikontroller forebygger, og de er med på å avdekke risikoadferd i trafikken. UP utgjør en viktig del av det samlede trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og det er grunn til bekymring når disse dedikerte ressursene nå vurderes å innpasses inn i politidistriktene. Resultatet kan bli at det samlede kontrollvolumet reduseres. Frykten er at færre kontroller vil gi økt risiko for flere ulykker.

Vi har ingen flere å miste. Nullvisjonsarbeidet trenger UP.

Fikk du med deg dette leserinnlegget? «Åpne grensene for hytteeierne»

Mer fra: Debatt