Debatt

Fullverdig sykehus nå!

- Når pasienter blir skrevet ut for tidlig blir presset på kommunen større, og pasientene vil nødvendigvis kreve mer av de kommunale helsetjenestene. Vi spør «er det riktig at kommunene skal ta regninga når problemet helt soleklart er organiseringen av spesialisthelsetjenesten?»

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Remi Sølvberg – Rødt Moss
Utvalgsleder for Helse og mestring i Moss

Hannah Berg – gruppeleder Rødt Fredrikstad
Nestleder helse og velferdsutvalget i Fredrikstad

Helt siden Kalnes åpnet dørene har arbeidsstokken på gulvet sagt at sykehuset er for lite. Nå er rapporten kommet som slår fast at de hele tiden hadde rett. Da er det ikke lenger noen tvil sentrale myndigheter kan gjemme seg bak. Regionen trenger et fullverdig sykehus nå, kommunene kan ikke lenger ta byrdene.

Kommentar: De ansatte hadde rett hele tiden. Hvorfor lyttet man ikke? 

Plassmangel ved Kalnes har ført til at pasienter har blir flyttet til andre avdelinger enn der de egentlig skal behandles. I en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i 2019 fikk ledelsen ved sykehuset flengende kritikk for praksisen som bedrives for å dempe de alt for høye tallene på korridorpasienter – som overgikk 4500 tilfeller i 2018.

I rapporten konkluderte Fylkesmannen da med at sykehuset brøyt forsvarlighetskravet i lovverket, spesialisthelsetjenesteloven, ved blant annet å ikke følge opp pasientene som blir utlokalisert, eller flyttet, på en forsvarlig måte.

Etter dette gjorde man om 27 rom fra enkeltrom for pasienter til dobbeltrom, man tok også i bruk sykehuset i Moss som avlasting av sengeposter.

Les også: Slik skal Sykehuset Østfold få pasientene bort fra gangen (+)

Sykehuset har gang på gang forskanset seg for influensa- og lårbruddsesonger uten å greie å stå imot.

I 2017 ble mer enn hver tiende pasient som havner på Kalnes nettopp skrevet ut fra det samme sykehuset. Legeforeningen gikk den gang ut og sa at de mente plassmangel var en viktig forklaring. «- Når man står på vakt og har et fullt sykehus, så er det utfordrende å ta imot nye pasienter. Da må man kanskje skrive ut noen pasienter litt tidligere enn man hadde tenkt» sa leder for legeforeningen i Østfold, Jens Lind-Larsen den gang. Reinnleggelse er definert som en akutt sykehusinnleggelse uansett årsak som finner sted mellom 8 timer og 30 dager etter en utskrivning fra et sykehus.

Antall reinnleggelser er på vei opp i hele landet, sykehuset i Østfold, har altså toppet denne deprimerende trenden og de eldste pasientene er de som oftest må legges inn på nytt. Våre eldre løper en høy risiko for å bli kasteball mellom sykehuset og kommunale helsetjenester. De blir dystre tall i kolonner og statistikk, men så mye mer alvorlig en det; å flyttes frem og tilbake mellom forskjellige helseinstitusjoner er en enormt stor påkjenning både for pasienten selv, og pårørende.

Folkehelseinstituttet kvalitetsindikator viser at siden Samhandlingsreformen ble innført i januar 2012 har antallet reinnleggelser av personer over 67 år økt. Arbeidet med å belyse problematikken er i gang fra sykehusledelsen, men spådommen blir at et underdimensjonert sykehus i kombinasjon med en for trang kommuneøkonomi ikke vil løse floken.

I dag er det slik at sykehusene som spesialisthelsetjeneste definerer når en pasient er utskrivningsklar, avhengig av pasientens helsetilstand følger det ofte krav om at pasienten følges opp videre av kommunale helsetjenester.

I Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen, visste det seg at liggetiden er redusert spesielt for personer som skrives ut til kommunehelsetjenesten. Det kom videre fram at mange fastleger og kommuner mente at pasienter blir skrevet ut for tidlig.

Når pasienter blir skrevet ut for tidlig blir presset på kommunen større, og pasientene vil nødvendigvis kreve mer av de kommunale helsetjenestene. Risikoen for at det da blir vanskelig for kommunen å tilby pasienten et godt tjenestetilbud er tilstede.

Både Riksrevisjonens undersøkelse, Helsetilsynets landsomfattende tilsyn og oppsummeringsrapport fra internrevisjonen i Helse Sør-Øst viser at det er utfordringer i samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten om utskrivning av pasienter. Dette gjelder særlig informasjonsutvekslingen mellom de to nivåene og kvaliteten på den informasjonen som utveksles. Legeforeningen har blant annet vist til at det er utfordringer knyttet til pasienter med sammensatt sykdomsbilde og at sykehuset ofte er for sneversynte i sin behandling av et organ av gangen. I kommunehelsetjenesten blir det ferdigbehandlede pasienten fortsatt oppfattet som sykt, noe som krever flere helsetjenester og mulig reinnleggelse ved spesialisthelsetjenesten, i vårt tilfelle; Kalnes.

Situasjonen i de forskjellige kommunene i regionen, les Østfold og Vestby kommune, er svært ulik. Likheten er at alle betaler sykehuset for overliggere, altså pasienter kommunene ikke klarer å ta imot når pasienten er utskrivningsklar. Fredrikstad topper soleklart den mørke statistikken med utgifter på flere millioner kroner årlig, men både Moss og Halden har store utfordringer. Økte utgifter til dagbøter må selvfølgelig ses i sammenheng med mer enn kun et underdimensjonert Kalnes.

VG har gjennom en stor nasjonal kartlegging avslørt at norske kommuner til sammen har betalt nesten 1,4 milliarder i dagbøter til helseforetakene siden innføringen av samhandlingsreformen i 2012 og frem til 2018. Dette tallet er vi redd for bare vil øke i årene som kommer.

Opprettelse av ekstra korttidsplasser, styrket bemanning i hjemmesykepleien og kjøp av ekstra plasser hos nabokommuner er alle tiltak som vurderes eller tidels er gjennomført i Østfoldkommunene for å finne plass til de pasientene som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. Alle disse tiltakene koster og vi spør «er det riktig at kommunene skal ta regninga når problemet helt soleklart er organiseringen av spesialisthelsetjenesten?»

Rødt har ved flere anledninger de siste årene påpekt den uheldige situasjonen Østfold har kommet i grunnet det underdimensjonerte regionssykehuset. Nå er dokumentasjonen god nok, det er lenger ingen tvil. De ansatte hadde rett hele tiden; Kalnes er for lite.

I den nesten 700 sider lang rapporten som nå er lagt frem av Sykehusbygg, kommer det frem at det blant annet er behov for 60 nye sengeplasser.

Rødt krever nå at vi må få et fullverdig sykehus.

Stortinget må bevilge penger til å bygge ut mer enn akuttavdelingen på Kalnes. I tillegg bør staten ta deler av regninga for overliggere ved SØF.

Det må bli slutt på praksisen der kommunene tar støyten for staten.