Debatt

«Det er ikke nok å mene at Furutun blir et fint sted for noen i 2020»

Det er grunn til å stille spørsmål i forhold til de administrative vurderingene som gjøres i forhold til øvrige tjenester til personer med ulike bistandsbehov.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bjørnar Laaabak
Bystyrerepresentant og gruppeleder Fredrikstad Frp, for tiden vararepresentant på Stortinget

Samtidig som Furutunsaken behandles i politiske utvalg har «Virksomhet Avlastning barn og unge» i Fredrikstad utarbeidet virksomhetsplan og lagt til grunn at avlastningstjenester samles på Furutun. Både den fremlagte Furutunsaken og Virksomhetsplanen «bommer» med hensyn til anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer, og allmenngyldig samfunnsetiske normer og endringer i verdioppfatninger, fordi både saken og virksomhetsplanens mål er rekommunalisering av private avlastningstjenester og avvikling av dagens avlastningsboliger for å samle alle avlastningstjenestene på en stor institusjon. Jeg tenker administrasjonen og politisk ledelse må oppdateres på de allmenngyldige samfunnsetiske normer.

Virksomhet Avlastning for barn og unge legger til grunn i sin plan 2020-2023: NOU 2016: Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming, Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025, Plan for livslange tjenester og livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020-2027 for å nevne noe. Allikevel beskrives samling på Furutun som riktig.

Siden 2015 har ulike saker vært oppe om kjøp av Furutun. Først ville administrasjonen flytte Kiæråsen og samle dagtilbud på Furutuninstitusjonen. Senere har administrasjonen foreslått Kiæråsen samlet med administrasjon- og kursvirksomhet. Nå - i siste forslag - som ble utsatt i siste bystyremøte (07.05.2020), foreslås det å samle all avlastning på Furutuninstitusjonen.

Mange har involvert seg i Furutunsaken. Rådet for personer med funksjonsnedsettelser gir sterkt uttrykk for at institusjonene i Norge ble nedlagt for 30 år siden. Stiftelsen SOR og Fellesorganisasjonen (FO) har gitt et klart innspill om at flertall i spørreundersøkelse til fagpersonell viser at Furutunplanen strider mot faglig forsvarlighet, Likestilling- og diskrimineringsombudet advarer kommunen mot å realisere institusjonsbyggingen, og besvarelse fra regjeringen på skriftlig spørsmål fra undertegnede om samling av avlastningstjenestene besvares med at Furutunplanen ikke er i tråd med allmenngyldig samfunnsetiske normer og endringer i verdioppfatninger.

Meninger: «Rødt Fredrikstad har snudd i saken om å samle alle tjenestene på et sted»

Undertegnede og Frp har vært enige i at Furutun kan benyttes til et bedre Kiæråsen, og vi har ment at bygget kan benyttes til andre oppgaver helse- og velferdsetaten har ansvar for. At kommunen for kort tid tilbake leide hele det gamle NAV-bygget i sentrum viser at behovet for kontorarealer har vært omfattende.

I de forelagte sakene har administrasjonen beskrevet behov for arealer og utfordringer for ansatte. I liten eller ingen grad tatt for seg de som skal oppleve stedet som et hjem, oppleve trygghet, fritid og lek med mere. Jo det står om marka og utearealer, men ingen ting om barna. Færre nattevakter er nevnt. Flere ansatte medfører bedre fagmiljø er nevnt, men det er ved forskning vist at ikke stemmer. Oppdekking ved sykefravær er nevnt, men det kan kommunen gjøre noe med uten å samle barna.

Les også: – Dette har jeg gledet meg til lenge … og konsert med Alexander a gitt (+)

Kommunedirektøren skriver eget tilleggsnotat med supplerende kommentarer til Furutunsaken den 21.4.2020. Her bekreftes at det ikke er bestemt hva bygget skal benyttes til, men at hensikten med kjøp av Furutun har vært å benytte bygget til tjenester knyttet til Etat tjenester til funksjonshemmede.  Den utfyllende informasjonen nevner 180 barn som mottar ulike avlastningstjenester. Det stadfestes at avlastning ikke er lov eller forskriftsregulert og at kommunen selv kan bestemme hvordan avlastningen skal innrettes og organiseres. Det er skuffende at kommuneledelsen ikke har tatt inn over seg anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer, og allmenngyldig samfunnsetiske normer og endringer i verdioppfatninger med hensyn til organisering av avlastningstjenestene. Det er grunn til å stille spørsmål i forhold til de administrative vurderingene som gjøres i forhold til øvrige tjenester til personer med ulike bistandsbehov.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede: «Fredrikstad bryter rettighetene til funksjonshemmede barn»

Kanskje står vi der at vi må diskutere hvordan avlastningsboliger, barneboliger og andre tjenester til barn og unge skal gjennomføres i kommunen. Hvilke retningslinjer og verdier legger vi til grunn? Hva er årsakene til at Råkollen skole og nå avlastning til barn og unge strekker ut i tid, og at altfor mange ikke har interesse eller kunnskap om behov i tillegg til anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer, og allmenngyldig samfunnsetiske normer og endringer i verdioppfatninger. Det er altså ikke nok å mene at Furutun blir et fint sted for noen i 2020.