Debatt

«Rødt Fredrikstad har snudd i saken om å samle alle tjenestene på et sted»

Vi ser at forslaget til samlokalisering skaper utrygghet blant de vi skal skape stabilitet for. Fjellvettreglene gjelder også i politikken; det er ingen skam å snu.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hannah Berg
gruppeleder Rødt Fredrikstad

Sol Skipnes
lokallagsleder Rødt Fredrikstad

I Rødt skapes politikken av medlemmene våre, og den settes ut i praksis av våre folkevalgte. Furutun-saken har nærmest eksplodert etter vedtak i helse og velferd. De siste ukene har det stått flere leserbrev i avisene fra begge sider, både de som ser samlokaliseringen som en måte å få ordner opp tjenesten, og de som mener det motsatte. Saken har også skapt engasjement internt i Rødt Fredrikstad.

Vi stemte for forslaget i helse og velferd. Etter tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner, pårørende og våre medlemmer så fremmer vi et nytt forslag i torsdagens bystyre. I saken om avlastning er det viktig med bred brukermedvirkning. Og det er viktig å avklare hva medvirkning er, når organisasjoner og råd skal inn i prosessen, og hvilke organisasjoner det er som bør få uttale seg. Vi må lytte når det skaper så store protester fra brukerne.

Samtidig har Furutun som felles avlastning fått støtte fra noen hold. Det er stort behov for oppgradering av tjenesten - både i bygningsmassen, men også i drifta - det melder både fagforeningene og ansatte.

Meninger: «Fredrikstad bryter rettighetene til funksjonshemmede barn»

Fredrikstad kommune må jobbe for å finne en løsning som fungerer for de som bruker tjenestene og for de som arbeider der. Helse og velferd må igjennom noen tøffe kutt, men dette må gjøres uten at det går utover kvaliteten på de velferdstjenestene kommunen gir. Dette blir vanskelig, men vi mener at eierskap til situasjonen for ansatte, brukere, pårørende og politikere er helt essensielt for å finne gode løsninger.

Sammen må vi finne en løsning som fungerer for de som bruker og arbeider i tjenestene. Rødt håper det stemmes for forslaget vårt som innebærer at brukerne, og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne blir mer involvert i arbeidet, og at vi fortsetter å arbeide for en god avlastningstjeneste i kommunen vår.

Meninger: 
«Furutun renoveres og oppgraderes til et avlastningssenter for personer med nedsatt funksjonsevne»

Rødt Fredrikstad har snudd i saken om å samle alle tjenestene på et sted fordi vi ser at forslaget til samlokalisering skaper utrygghet blant de vi skal skape stabilitet for. Fjellvettreglene gjelder også i politikken; det er ingen skam å snu.

Torsdag fremmer vi disse punktene i saken:

1. Bystyret ber om at sak om avlastningstjenesten ses på i sammenheng med temaplan livslange tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, der krav om normalisering og integrering drøftes. Det er en selvfølge at brukerne gjennom organisasjonene og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er involvert i dette planarbeidet og videre arbeid med avlasting.

2. Bystyret mener at det er viktig med bred brukermedvirkning. Kommunedirektøren bes å involvere brukerrepresentanter aktivt i det videre planarbeidet med etablering av avlastningstilbudet. Kommunedirektøren bes om at det kommer en orienteringssak tilbake til utvalget som skisserer brukermedvirkning i saken.

3. Bystyret ber kommunedirektøren om å gå igjennom rådenes muligheter til å medvirke i kommunale saker. Rådene involveres i prosessen.

4. Administrasjonen bes om at det også utredes andre alternativer for hvordan Furutun kan bli brukt, det bør forbli et bygg til disposisjon for tjenester til funksjonshemmede.

5. Administrasjonen bes rask om å komme tilbake med sak om hvordan innsparingskrav for inneværende periode kan nås i avlastingstjenesten. Rådet og brukerorganisasjoner bør involveres før saken skal til politisk behandling.