Debatt

«Furutun renoveres og oppgraderes til et avlastningssenter for personer med nedsatt funksjonsevne»

Jeg har stor tro på at ved å samle de fem avlastningstilbudene til Furutun, får barna et bedre og mer tilrettelagt tilbud.

For at Furutun skal fungere godt, er det nødvendig å dele avlastningen i mindre grupper og mindre enheter; det ligger det til rette for at vi kan gjøre på Furutun, skriver Saloua Apenes Matri.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Helene Saloua Apenes Matri
leder av helse og velferdsutvalget


Som leder av helse og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune mener jeg at Furutun-saken er en svært god sak. Tidligere har jeg jobbet som ansatt i etattjenester til funksjonshemmede i seksjonen for avlastning for barn, og opplever derfor å ha med meg noen nyttige erfaringer og refleksjoner i møte med denne saken. Saken om Furutun har engasjert mange, og det er satt av nær 100 millioner for å ruste opp avlastningstjenesten til barn i kommunen vår. Dette vil være økonomisk bra for tjenesten, men også svært bra for tjenesteinnholdet til barna som skal benytte seg av dette tilbudet. Kan vi finne gode og faglig trygge måter å rigge tjenestene våre på og samtidig sikre en sunn økonomi er vi fornøyde.

At saken skaper engasjement er jeg svært glad for, og som leder av helse og velferdsutvalget setter jeg på et generelt grunnlag stor pris på at det er interesse for vårt politiske område. Jeg etterlyser mer av denne type interesse for våre saker, og har stor tro på at bred medvirkning styrker det vi driver med og vil gi enda bedre resultater for tjenestene kommunen tilbyr. Som ved all diskusjon og medvirkning generelt er det ekstra viktig at dialogen er konstruktiv, og vi er helt avhengig av dette i et så vanskelig terreng som prioritering av helse- og velferdstjenester til tider kan være.

Avlastningstilbudet til barn med funksjonsnedsettelser er viktige tjenester for barn som har behov for det, men også for barnas pårørende. Fredrikstad kommune mener det ligger stort potensiale i å ruste opp Furutun, og at det her vil kunne tilrettelegges for å møte forskjellige behov knyttet til barnas funksjonsnedsettelser.

I Fredrikstad skal alle ha like rettigheter – da må vi tilrettelegge for nettopp det. Det må være gode tilbud som gis, og tilbud må gis til rett tid og sted. Vi må ha et avlastningstilbud som sikrer at barn med funksjonsnedsettelse kan bo hjemme i barne- og ungdomstiden slik at de skal kunne leve livene sine i familien. For at det skal være mulig må Fredrikstad kommune ha et tilbud som er tilrettelagt med respekt for barnas behov, samtidig som pårørende må oppleve at tilbudet fungerer som avlastning. Skal vi få til det, må det planlegges for drift og et tilbud som er både økonomisk og faglig forsvarlig.

Les også: Interesseorganisasjoner kritiske til Furutun-prosjektet (Demokraten+)

For at Furutun skal fungere godt, er det nødvendig å dele avlastningen i mindre grupper og mindre enheter; det ligger det til rette for at vi kan gjøre på Furutun. Bygget har flere innganger, og de mange inngangene kan lede oss til flere mindre enheter som er utformet som små leiligheter med soverom, kjøkken, stue og bad/WC. Det er godt med lagringsplass i bygningsmassen for øvrig. Fredrikstad Arbeiderparti mener at det å samle tjenestene til ett sted med et større fag- og arbeidsmiljø vil kunne føre til kompetansemessige bedringer og gevinster, som igjen legger til rette for et mer fleksibelt og robust fagmiljø som vil kunne lette rekruttering av fagpersonell. Det vil også skapes rom for kompetanseutvikling på et helt annet nivå enn vi har hatt mulighet til tidligere. Det ser vi som svært verdifullt. Fagbevegelsen og faget selv har også uttrykt sin støtte og ønske om dette, og har etterspurt det lenge.

Jeg ser det som gledelig at vi vi nå investerer både økonomi og fag i et slikt prosjekt, og etter min oppfattelse viser dette at Fredrikstad kommune evner å tenke viktigheten av helhetlige tilbud. Kommunen drifter mange forskjellige tilbud, og som politiker har man ansvar for at disse tjenestene tilrettelegges slik at de kan utføres faglig forsvarlig og at ressursene kommer felleskapet til gode. En helhetlig tankegang knyttet til politiske prioriteringer har etter Fredrikstad Arbeiderparti og våre samarbeidspartiers oppfatning alltid vært til det beste for fellesskapet.

Denne saken er et godt eksempel på hvordan vi kan ivareta tjenestene til det beste for barna, samtidig som kommunen driver økonomisk forsvarlig og gir rom for økt kompetanseutvikling. Jeg har stor tro på at ved å samle de fem avlastningstilbudene til Furutun, får barna et bedre og mer tilrettelagt tilbud.

Jeg hadde selvfølgelig håpet at rådet for personer med funksjonsnedsettelse i sin uttalelse til saken hadde støttet renoveringen av Furutun. Likevel mener jeg at vi sammen med rådet, andre brukerrepresentanter og faget, kan finne gode løsninger på små sosiale felleskap på Furutun, og med følelsen av å tilhøre noe mindre. Dette vil være bra både for barna og fagmiljøet. Jeg vil understreke at jeg synes det er leit at rådet for personer med funksjonsnedsettelse ikke føler seg godt nok involvert i prosesser knyttet til sine områder – det signalet er tatt og vi tar det selvsagt på alvor. Bred brukermedvirkning er viktig, og vi skal sørge for ivaretakelse av dette videre i prosessen (hvis saken blir vedtatt i bystyret 7. mai i år).

Meninger: «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Ikke korrekt informasjon fra ordfører Nygård»

Jeg står fast ved at vi gjennom dialog kan komme frem til bedre løsninger. Samtidig er det viktig å erkjenne at involvering og samarbeid ikke automatisk betyr at det blir slik man ønsker – det gjelder alle parter som er involvert der beslutninger skal tas. Jeg har likevel stor tro på at man gjennom godt samarbeid lettere kan akseptere at noe ikke blir slik man i utgangspunktet hadde ønsket. Derfor er det viktig å sikre medvirkning, for å diskutere hva som er «den beste vei» og samtidig få eierskap til prosessen og avgjørelser tatt i felleskap – også de man er uenige i.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg ser frem til godt samarbeid mellom faget, politikken, rådet og andre brukerrepresentanter. Jeg vil også benytte anledningen til å takke rådet for dialogen vi har hatt. Det har vært lærerikt å få lytte til deres bekymring og refleksjoner. I tillegg vil jeg takke faget, staben og saksbehandlerne for gode faglige svar. Det er viktig at vi alle sammen snakker sammen på en god måte – det er på den måten vi er med på å danne et godt grunnlag for et givende og lærerikt samarbeid i årene som kommer.

Jeg er stolt over at alle partiene representert i helse og velferdsutvalget (Høyre, Pensjonistpartiet, Frp, Rødt, MDG og Arbeiderpartiet) enstemmig vedtok å renovere Furutun til å bli et samlet avlastningstilbud for barn i Fredrikstad kommune. Det fortjener barna. De fortjener ikke at saken utsettes slik at de må vente enda lenger.