Debatt

«Ikke bygg ned Byens marker»

Våre partier er tydelige på at vi ikke lenger skal bygge ned dyrket mark i kommunen vår, skriver Truls Velgaard, Lino Lubiana og Trond Svandal.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Truls Velgaard
Fredrikstad Høyre

Lino Lubiana
KrF Fredrikstad

Trond Svandal
Fredrikstad Venstre

Nå er tiden for å bevare de få delene av Byens marker som vi har igjen. Det åpne slettelandskapet øst for Gamlebyen og Kongsten fort har bit for bit blitt bebygd gjennom flere tiår. Men ennå er noen viktige deler igjen. Vi mener at arealene ved Klokkerstuveien er av dem. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil legge strengt jordvern, og hensyn til kulturminner og kulturlandskapet til grunn for forvaltningen av området.

Våre partier er tydelige på at vi ikke lenger skal bygge ned dyrket mark i kommunen vår. De åpne delene av Byens marker er fremdeles blant de viktige jordbruksarealene i Fredrikstad. Det planlagte prosjektet i Klokkerstuveien, rett sør for Torsnesveien, vil legge beslag på en ikke ubetydelig del av dem. En utbygging slik vi ser den presentert, vil være et uopprettelig inngrep i jordbruksarealet.

Meninger: «Når vi ser hvordan kommunen har forvaltet dyrket mark, bør det nå ringe noen bjeller»

I tillegg til jordvern, er det også betydelige kulturminneverdier knyttet til dette åpne slettelandskapet øst for Gamlebyen og fortet. De gamle bymarkene til Fredrikstad er ett av ni områder i Norge som Riksantikvaren mener utgjør særdeles verneverdige kulturlandskap. Dette skal vi lytte til. Vi som lokalsamfunn har et særlig ansvar for å verne om Byens marker, både for oss i dag, og for fremtidige generasjoner. Våre partier mener det er helt riktig at de gjenværende områdene forblir åpne, og ikke blir nedbygd.

Vi ønsker derfor å støtte innvendingene mot det planlagte prosjektet i Klokkerstuveien, og ønsker også at området også tas ut av kommuneplanens arealdel som et fremtidig utbyggingsområde. Vi vil verne om gjenværende dyrket mark i Fredrikstad, og verne om dette viktige og sårbare historiske kulturlandskapet vi fremdeles har i byen vår.

Demokraten mener: «Uten mange protester har jorda til gårdene Wilberg, Bråthen og Glemmen forsvunnet»

Mer fra: Debatt