Debatt

«Det blir en budsjettkamp sammen med utdanning-, helse- og samferdselsektor fra Gol til Halden»

Et fullstendig fravær av debatt i det som må være en av de største kulturpolitiske sakene på flere tiår, skriver kultursjef i Fredrikstad kommune, Ole-Henrik Holøs Pettersen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ole-Henrik Holøs Pettersen
Kultursjef, Fredrikstad kommune

Jeg uttrykte i april i fjor i en kronikk stor bekymring for hvordan regionreformen ville påvirke kultursektoren. Jeg er like bekymret i dag! I forbindelse med reformen er det foreslått at staten gir fylkeskommunene det fremtidige ansvaret for kunst- og kulturinstitusjonene som mottar støtte fra staten. For Østfold sin del vil dette særskilt berøre virksomheter som Det Norske Blåseensemble, Opera Østfold, fylkesgalleriet Punkt Ø og det nye Østfold-teateret som etableres i Fredrikstad (samt også andre private, men offentlig finansierte aktører).

Jeg hevdet i min kronikk Kulturens plass i de nye regionene: Det blir kamp om pengene at forslaget virket mer som et redskap i utviklingen av nye fylkeskommuner enn at det ville virke positivt for utviklingen av kulturfeltet. Fram mot nyttår foregår nå dialogmøter mellom stat og fylkeskommuner om oppgaveflyttingen innenfor blant annet kultursektoren. Det er mulig jeg taler fylkesmakta midt imot, men jeg kan ikke la være å legge merke til et fullstendig fravær av debatt i det som må være en av de største kulturpolitiske sakene på flere tiår. Hvorfor er det ikke et større faglig og politisk fokus i Østfoldbyene rundt dette? Halden, Moss, Fredrikstad? Har kulturliv og lokalpolitikere i fylkets kommuner forstått de langsiktige konsekvensene av dette grepet?

LES OGSÅ: Anbefaler millionsatsing for å sikre regionteater til Fredrikstad

Fylkesordfører Ole Haabeth har også gått langt i å foregripe fylkeskommunens ståsted i saken når han i sitt tilsvar til min kronikk skriver at «det regjeringsutnevnte ekspertutvalgets foreslår en gjennomgående, helhetlig tenkning på en rekke oppgaveområder, hvor oppgaveløsing innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, kultur og klima og miljø ses i sammenheng med hverandre, [og at] fylkeskommunene kan utløse et større potensial for de regionale kulturinstitusjonene enn det staten i dag klarer». Det er jo ikke sånn at fylket i dag ikke allerede har en vesentlig rolle, de er jo også i dagens modell en både kulturpolitisk stemme og finansieringskilde for disse institusjonene.
Inn mot det profesjonelle og institusjonaliserte kulturfeltet vitner dette likevel om en instrumentell tilnærming som jeg har problemer med å se at over tid vil bidra til å sikre armlengdes avstand og styrke sektoren. Dette dreier seg både om armlengdesprinsippet og ikke minst om økonomi. Når forslaget fra staten innebærer at fylkeskommunen også vil råde over den statlige delen av støtten som disse institusjonene i dag får, i tillegg til den fylkeskommunale potten, hva vil da skje om noen år når festtalene er over? Hvordan sikres kulturinstitusjonene at den støtten de i dag får fra staten ikke kuttes for at andre fylkeskommunale oppgaver skal løses?

Dette står seg nok i noen år, men i et langsiktig perspektiv uten staten som ansvarlig part å jobbe inn mot, hvor stort er potensialet for ytterligere økning av budsjettene til de regionale institusjonene? Blant annet har det vært et grunnleggende premiss for etableringen av et teater i Østfold at man skal arbeide for at teatret skal få status som regionteater på lik linje med øvrige regionteatre i Norge. Dette vil også gi muligheter for et økt statlig bidrag til Østfoldteateret på ytterligere 9 millioner kroner, ut over dagens 8,3 millioner kroner, hvilket er den økonomiske virkeligheten for landets øvrige regionteatre.

Det skal bli en krevende øvelse å finne disse midlene i fylkeskommunale og kommunale budsjetter. Dersom Viken fylkeskommune skal overta hele finansieringsansvaret sammen med vertskommunene må kunst- og kulturinstitusjonene framover kjempe en lokal og regional budsjettkamp sammen med utdanningssektor, helsesektor og samferdselssektor fra Gol til Halden. Jeg har tidligere sagt at dette kan bli en krevende oppgave, men jeg håper fortsatt jeg tar feil.

Det er etter mitt skjønn et statlig ansvar å utforme en nasjonal kulturpolitikk, samt sikre at hele landet har tilgang på et profesjonelt kulturtilbud. De statlig finansierte teatrene og orkestrene (og museene) som utgjør et landsdekkende nettverk og som inngår som del av den nasjonale infrastrukturen bør staten derfor fortsatt ta et delansvar for. En vesentlig finansieringsandel fra staten har til nå bidratt til å sikre forutsigbarhet og langsiktighet i budsjettene til disse institusjonene. Jeg håper inderlig at både Halden kommune (Opera Østfold og Den norske blåseensemble) og Moss kommune (fylkesgalleriet Punkt Ø) nå er på ballen for å sikre de institusjonene vi har i gamle Østfold, og som representerer viktige kompetansemiljøer.

I Fredrikstad handler dette i første rekke om teateret. Østfold fylkeskommune skal ha honnør for å ha tatt tak i prosessen med å etablere et frittstående teater i Østfold og Fredrikstad. Det er takket være drivkrefter i fylkesleddet at dette nå har blitt en realitet i godt samarbeid med oss i Fredrikstad kommune, men nå må vi på tvers av Østfoldbyene stake ut en klok og ambisiøs kurs videre som legger institusjonenes premisser til grunn.

Skulle man likevel konkludere med en oppgaveutflytting fra staten, er det en utfordring med regionreformen at de større byenes rolle som utviklingsaktører i regionene ikke tillegges særlig betydning. Større byer i regionene vil i framtida kunne spille en vel så stor rolle som fylkeskommunen i utformingen av en kunst og kulturpolitikk med tydelige mål, solid forankring, et publikumsgrunnlag og klare rammer for utvikling av feltet. Dette vil også kunne komme hele regionens innbyggere til gode. Dette faktum burde i det minste åpne for en diskusjon om statlige kulturmidler i større grad burde tilfalle vertsbyene?

Fikk du med deg denne Demokraten-lederen om utbygging av Gudeberg skole? FAU blir ignorert – men samlokaliseringen bør være optimal for utvikling og læring sammen med andre

Mer fra: Debatt