Debatt

«Jeg står på lista til Hvaler Høyre fordi alle barn skal ha like muligheter i skolen»

I Hvaler utmerker ungdomsskolen seg ved at skolen bidrar mer til elevenes læring enn gjennomsnittet for ungdomsskoler i Norge, skriver Anne May S. Olsen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Anne May S. Olsen
5. kandidat for Hvaler Høyre  

Det er ikke elevens bakgrunn i form av foreldrenes utdanning og inntekt som skal avgjøre hvor godt eleven lykkes på skolen. Det er skolens ansvar å sørge for at det er elevens innsats, engasjement og talent som avgjør.

Det er forskjell på hvor flinke skolene er til å løfte elevene sine. Oslo bidrar mest til elevenes læring på barneskolen, mens Østfold bidrar mest til elevenes læring på ungdomsskolen. Et høyt skolebidrag kan være et resultat av mange faktorer, som gode lærekrefter på skolen, god ressursprioritering, fysisk og psykososialt læringsmiljø osv.

DEBATT: «På tide med endringer i Hvaler kommune?»

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet skolebidragsindikatorer for grunnskolen som viser hvor mye skolene bidrar til elevenes resultater, når man tar hensyn til foreldrenes utdanning, inntekt, innvandrerbakgrunn og elevens tidligere resultater. Gjennom skolebidragsindikatorene får skolene vite hva elever presterer, og hva de burde prestert hvis man sammenligner med elever med samme bakgrunn og tidligere resultater andre steder i landet.

Den første skolebidragsrapporten kom i 2017 og den gang anslo SSB at forskjellen mellom skolene som bidrar mest og minst til elevenes læring på mellomtrinnet og ungdomstrinnet kan tilsvare opp mot et år med læring i løpet av de tre årene elevene går på trinnet. La oss tenke oss to identiske elever som begynner på hver sin skole. Den eleven som er så uheldig og begynne på den skolen som bidrar minst til elevenes læring, vil få opp mot ett år med mindre læring.

I Hvaler utmerker ungdomsskolen seg ved at skolen bidrar mer til elevenes læring enn gjennomsnittet for ungdomsskoler i Norge. På barnetrinnene i Hvaler er det forskjell mellom skolene og trinnene på de to barneskolene. Samlet sett bidrar barneskolene gjennomsnittlig eller mindre, til elevenes læring enn elever med samme bakgrunn andre steder i landet.

DEBATT: «Kråkerøy ungdomsskole viser vei – med skolehage på timeplanen»

Hvaler Høyre er opptatt av å finne årsaken til dette, og gjøre noe med det! Det er bra at Hvalerskolen får kartlagt forskjellene de faktisk kan gjøre noe med, og hvor de bør sette inn ekstra innsats for å løfte elevene.

Nå skal de tre skolene i Hvaler samles under ett tak. Da har vi en gylden sjanse til å utjevne forskjeller i skolenes bidrag til elevenes læring. Her er selvfølgelig et samarbeid mellom skolens ledelse, lærere og skoleeier nøkkelfaktorer for at vi skal lykkes.

Hvaler Høyre vil satse på en kunnskapsskole som gjør at barna mestrer fremtiden. Derfor vil vi bekjempe forskjellsskolen. Da må vi prioritere det viktigste først – nemlig kunnskap og mestring i skolen.