Debatt

Hvordan har du hatt det i sommer?

Høyre vil at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid som alle andre, skriver Tage Pettersen (H).

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tage Pettersen
stortingsrepresentant for Østfold (H)

Spørsmålet om hvor du har vært i sommerferien kan være vanskelig å få for et barn. Hva opplevde du er kanskje et bedre spørsmål, eller enkelt hvordan har du hatt det. Situasjonen til barnefamilier er forskjellige. Sommerferien kan ha vært god selv om du ikke har vært på utenlandstur eller drevet med mange former for aktiviteter. Den kan ha vært kjedelig fordi venner er borte og aktiviteter er sommerstengt. Den kan også ha vært vanskelig for noen som har vært på ferietur og opplevd høyt konfliktnivå hos foreldre, eller opplevd foreldre som ruser seg.

Noen familier har ikke råd til turer i sommerferien eller dyre fritidsaktiviteter. Ikke alle har familie eller kjente med en hytte eller campingvogn som man kan besøke. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barnefattigdommen er økende, og særlig i storbyer. Innvandrerfamilier er overrepresentert i denne statistikken. Det har flere årsaker, men arbeid og utdanning er de viktigste enkeltfaktorene for å få folk ut av fattigdom. Men mange med innvandrerbakgrunn, særlig nyankomne flyktninger, har vansker med å komme inn i arbeidslivet på kort sikt. Språkproblemer, manglende utdanning, helsesvikt, eller skepsis til å ansette innvandrere kan være årsaken.

Høyre vil at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid som alle andre. Barns fritid og aktiviteter i fritiden skal være en positiv opplevelse med mulighet for å treffe nye venner og kjenne utvikling og mestring.

For å få dette til må det settes inn tiltak på mange områder. Regjeringen har sammen med kommunene og frivilligheten undertegnet Fritidserklæringen. Dette er et samarbeid om å tilby minst én fritidsaktivitet til alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Kommunene kan i samarbeid med frivillige og organisasjoner som Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, Røde Kors eller idrettslag søke på midler til tiltak som leksehjelp, etablering av trygge møteplasser, fritidsaktiviteter og sommertilbud. Over 300 millioner kroner er i 2019 bevilget til tilskuddsordningen.

Regjeringen følger opp Granavoldplatformen og har startet opp arbeide med å etablere Fritidskort for alle barn fra 6 til fylte 18 år. Fritidskortet kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en kommunal andel

Høyres mål for barne- og familiepolitikken er at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. Barn og unge skal leve frie og gode liv. Høyres politikk skal være målrettet slik at vi hjelper dem som trenger det, samtidig som vi ikke begrenser friheten til hver enkelt familie.

Etter en lang, og forhåpentligvis fin sommerferie, står snart et nytt skoleår for tur. Elevenes hverdag påvirker lærelyst og mestring. Derfor er det viktig for Høyre at alle barn får mulighet til en meningsfull fritid.