Demokraten

– Flere Gamlebyen-beboere kvier seg for å kjøpe elbil

Jørgen Walther i Gamlebyen Gaardeierforening har tatt grep for å sikre bydelen fibernettverk, nå står elbillading for tur.

– Akkurat her. På hjørnet av kasernemuren i krysset Raadhusgaten og Kasernegaten bør elbilladerne monteres, mener leder av gårdeierforeningen i Gamlebyen, Jørgen Walther.

Walther er elbileier, og selv om han lader på egen gårdsplass, jobber han aktivt med å etablere et ladelag i Festningsbyen.

– Med støtte fra Fredrikstad kommune til etablering av ladelaget, en innskuddsordning for beboere som ønsker å være med, i tillegg til differensierte ladepriser for medlemmer og besøkende – er jeg overbevist om at vi skal få etablert 8–10 ladepunkter her i Gamlebyen, sier gaardeierforeningens leder.

Ladestolper ved kaserna

Plasseringen av ladestolper har likevel skapt hodebry for Jørgen Walther, som fram til nå har valgt å holde en litt lav profil rundt prosjektet.

– Det har vært to alternative plasseringer vi har jobbet med. Jeg mener det må etableres ladere som er på 22 kilowatt. Men for at det skal bli mulig må linjespenningen være 400 volt. I dag er det kun ved NRK-bygget. Vi lanserte ideen om å montere ladere på parkeringsplassen ved distriktskontoret, men her sa Forsvarsbygg nei. Det statlige forvaltningsorganet avslo bruk av deres parkeringsarealer så lenge Fredrikstad kommune ikke disponerer dem. For at Forsvarsbyggs parkeringsarealer skal kunne benyttes må Fredrikstads og Forsvarsbyggs jurister bli enige om bruk. Det har vært noe kommunikasjon mellom dem om bruk av disse arealene, men ingen vet hvor lang tid det tar å bli enige, sier Walther.

– Fredrikstad kommune har likevel gitt oss mulighet til å benytte noen parkeringsarealer, men disse kommer i konflikt med vernebestemmelsene for Gamlebyen, fortsetter Jørgen Walther, som mener en plassering ved den tidligere infanterikaserna er den absolutt beste. Langs kasernemuren i krysset Raadhusgaten - Kasernegaten.

– I muren bak det gamle latrinebygget i kaserna er det allerede en trafostasjon, det smale området mellom mur og gate er ikke definert som fortau av Fredrikstad kommune og plasseringen er sentral. I tillegg blir dette det billigste stedet å etablere ladere for beboere og besøkende, mener gaardeierforeningens leder og legger til:

– Muren er vernet, så nå er saken hos byantikvaren som skal ta dette videre til riksantikvaren. Men det er fra dette området og nordover i bydelen det bor folk, og i tillegg bør vi jo unngå å grave for mye her i Gamlebyen. Denne ladeplassen vil innfri på alle punkter. Jeg håper på et positivt svar i løpet av april/mai, da er jeg sikker på at vi kan ha lademuligheter etablert i løpet av høsten.

I ett år har Jørgen Walther jobbet med prosjektet elbillading i Gamlebyen. – Jeg har kun møtt positive folk fra forskjellige etater i Fredrikstad. Men nå er beboerne i Gamlebyen utålmodige, og flere venter med å kjøpe seg elbil, sier han.

Beboere venter på elbilladere

Walther har jobbet med å få etablert elbilladere i Gamlebyen i ett år. Det er mange i Festningsbyen som venter på en løsning.

– Flere Gamlebyen-beboere kvier seg for å kjøpe elbil. Lademulighetene er fraværende, og de jeg har snakket med synes prosjektet trekker altfor mye ut i tid. Men når det er sagt:

– Jeg har kun møtt positive folk fra forskjellige etater i Fredrikstad kommune når det gjelder etablering av ladeløsninger for elbiler her i Gamlebyen. Verdt å merke seg er at vi planlegger ladestasjoner som kan brukes av både beboere og turister. Betalingsløsningen som skal benyttes skal kunne være enkel for brukerne, kunne differensiere mellom medlemmer og ikke medlemmer, og kunne gi forskjellig pris, avslutter gårdeierforeningens leder, Jørgen Walther.

Kommunal støtteordning

Før fjorårets turistsesong lovet MDG-politiker Erik Skauen at i alle fall midlertidige ladeløsninger for elbiler i Gamlebyen skulle komme raskt på plass.

– I løpet av sommeren etablerte vi fire nye ladere i Heibergkrysset. Vi har også etablert en egen støtteordning for beboere, og hytteeiere, i områder hvor man mangler biloppstillingsplass på egen grunn. Når det gjelder lading i Gamlebyen har kommunens administrasjon vært i dialog med representanter for beboerne og informert om støtteordningen. Foreløpig har det ikke kommet noen søknader.

Bør ikke kommunen legge til rette slik at alle som ønsker det kan få enkel tilgang til lading av elbilen?

– Kommunen har helt klart et ansvar for å bidra til å tilrettelegge for elbillading. Dette gjør vi i flere sammenhenger, blant annet i parkeringsanleggene våre. Vi har også stilt kommunale arealer til disposisjon for ladeaktører som tilbyr hurtig- og lynlading. Dessuten bygges det gradvis ut ladepunkter ved kommunale bygg. Når det gjelder lading for beboere, ved bopel, er det formelt sett ikke kommunens ansvar å tilrettelegge. Imidlertid ønsker vi å gjøre det mulig for alle å ha elbil slik at vi sammen kutter klimagassutslipp, og bidrar til å nå Fredrikstads mål om 60 prosent kutt i utslippene innen 2030.

Erik Skauen, Fredrikstad MDG.

– Som en drahjelp, har vi i en periode hatt en støtteordning for boligselskap som bidro til ca. 540 nesten ladeklare plasser. Vårt siste tiltak, opprettelsen av støtteordning for ladelag, skal også være et bidrag til å bistå beboere. Vi håper at beboere som bor i områder der lading er en utfordring, går sammen om en søknad til oss, svarer Erik Skauen, gruppeleder for Miljøpartiet de grønne i Fredrikstad. Som ikke erfarer at ladeproblematikken for private blir møtt med liten forståelse i det politiske miljøet.

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg opplever at det er mange kloke hoder i bystyret fra alle partier.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FREDRIKSTAD KOMMUNES STØTTEORDNING TIL LADELAG

I noen områder av Fredrikstad mangler beboere og hytteeiere biloppstillingsplass på egen grunn. Manglende mulighet for hjemmelading kan dermed være et hinder for å kjøpe elbil. Fredrikstad kommune oppretter derfor en støtteordning til ladelag for å bistå beboere og hytteeiere i slike områder, slik at man også her kan ha elbil.

Støtten er finansiell. Beboerne må selv etablere ladelag og stå for utbyggingen. Etablering og drift kan gjøres sammen med profesjonelle aktører hvis ønskelig.

Fredrikstad kommune støtter inntil 35 prosent av de samlede utgiftene knyttet til følgende kostnader i prosjektet:

  • Anskaffelse av ladere ved første gangs anskaffelse
  • Anleggsarbeider ved første gangs anskaffelse
  • Eventuell leie av grunn de første to årene
  • Eventuelt anleggsbidrag til nettselskap

Maksimalt støttebeløp kan ikke overskride kroner 500.000. Dersom kostnadene inklusiv merverdiavgift overskrider kroner 50.000 per ladepunkt, vil det ikke tildeles støtte. Det må etableres minimum 6 ladepunkt.

Kilde: Fredrikstad kommune

---