Demokraten

– Det er bedre å selge huset, enn å bli spist opp bit for bit

Jarand Inge Sødal (70) i Nabbetorpveien 23 har stilt flere spørsmål om trafikksituasjonen rundt den vedtatte utbyggingen av Råkollen og Gudeberg. Men svarene tar tid. – Har ikke administrasjonen tro på prosjektet? spør han.

Som Dagsavisen Demokraten tidligere har omtalt vedtok bystyret i desember 2020 å bygge nye Råkollen på Gudeberg skole. Åtte tilleggspunkter ble vedtatt under saksbehandlingen. Deriblant forbedring av trafikale forhold ved skolen.

– Jeg er den eneste naboen som er nevnt i detaljreguleringen, men ingen har pratet med meg om hva det innebærer, sier Jarand Inge Sødal oppgitt.

– Det skaper usikkerhet.

Trafikale utfordringer i dag

I tilleggspunkt 2 bes «Kommunedirektøren om å vurdere oppkjøp av nærliggende eiendommer. Med mål om å øke generell kvalitet av skolearealene, og spesielt for å forbedre trafikale forhold rundt skolen.»

Jarand Sødal er nærmeste nabo til Gudeberg skoles innkjøring. Fra vinduene ser han hvordan en fullsatt parkering og liten drop-sone allerede skaper trafikale problemer.

– Min eiendom er den av naboeiendommene til skolen som ikke mister utsikt eller sol slik prosjektet foreligger. Men som det er beskrevet i reguleringsplanen er nåværende hente- og bringesløyfe fortsatt tenkt brukt. Mitt hus ligger midt i dette området, derfor inviterte jeg kommunen til en dialog om et eventuelt kjøp, sier Sødal, som i 40 år har bodd i hjørneeiendommen ved innkjøringen til Gudeberg skole.

(Saken fortsetter under bildet)

– I en sak hvor jeg har ønsket en god prosess kan ulempene bli tredd over hodet på meg, sier Jarand Søland, som frykter at deler av eiendommen hans blir ekspropriert for å bedre trafikkforholdene ved Gudeberg skole.

Ønsker dialog

På slutten av fjoråret sendte Sødal den første henvendelsen til Fredrikstad kommune. Raskt fikk han svar og beskjed om forventet tilbakemelding rett over nyttår. I midten av februar purret Sødal. Samme dag kom tilbakemeldingen fra kommunen: «Vi vil følge opp med en tilbakemelding på om kjøp er aktuelt senest innen påsken 2021». I april purret Søland igjen opp saken og fikk tilbakemeldingen: «Etter en gjennomgang av prosjektets behov har vi konkludert med at det ikke er aktuelt med kjøp av Nabbetorpveien 23.»

Sødal takker for svar og uttrykker at han med disse svarene oppfatter at kommunen ikke vil ha behov for å benytte eiendommen eller deler av eiendommen. Det være seg til trafikale utfordringer eller annet. Han ber om tilbakemelding hvis denne forståelsen ikke er riktig, og tilbakemelding på at han og kommunen har samme forståelse av saken. Henvendelsen ble sendt 9. april.

– Innkjøring, parkering og drop-sone fungerer ikke i dag, hvordan skal det bli når lærere og elever fra Råkollen også skal inn i området, spør Gudeberg-nabo Jarand Inge Sødal. – Egen drop-sone for Råkollen vil ikke avhjelpe.

– Jeg ønsker fortsatt en dialog med kommunen og ba om en samtale i løpet av mai måned. Det virker ikke som det er interessant for kommunen. Nå har jeg liten tro på at den blir gjennomført, selv om jeg ettertrykkelig har sagt meg åpen for ulike måter å finne fram til en hensiktsmessig avtale.

Innsendt: Sol og lys i hagen er et spørsmål om livskvalitet. Hvor mye er det verdt i et boligmiljø?

(Saken fortsetter under bildet)

Innkjøringen og parkering ved Gudeberg skole er allerede belastet sterkt belastet.

Vurderer å selge huset

Planlegger du å legge huset ut for salg?

– Det er vel naturlig at tankene begynner å svirre når man har passert 70 år. Så, tja – kommer rette kjøper er jeg interessert i en dialog. Blir situasjonen slik at jeg kjenner det blir helt feil å bo her – en kjøper er på plass og jeg ikke har fått svar fra kommunen – har de sparka beina under meg. Usikkerheten er stor! Får jeg ikke et skikkelig svar fra kommunen kommer det selvfølgelig til å påvirke mulige kjøpere og salget rundt huset, svarer Sødal og legger til:

– I en sak hvor jeg har ønsket en god prosess kan ulempene bli tredd over hodet på meg. På et tidspunkt i livet som passer meg dårlig. Det er ikke tilfeldig at jeg bruker formuleringene «dialog» og «åpen for flere løsninger». Hvis kommunen hadde vært interessert i å kjøpe huset kunne jeg gjerne vurdert et leieforhold i en periode slik at huset ikke blir stående tomt – men da hadde jeg hatt en handlefrihet. Kommer kommunen med en ekspropriasjon i hånda, sitter jeg dårlig i det. Derfor tenker jeg at det er bedre å selge, enn å bli spist opp bit for bit uten å være klar over det.

(Saken fortsetter under bildet)

– Kommer kommunen med en ekspropriasjon i hånda, sitter jeg dårlig i det. Derfor tenker jeg at det er bedre å selge, enn å bli spist opp bit for bit uten å være klar over det, mener sytti år gamle Jarand Inge Sødal som i førti år har bodd i Nabbetorpveien 23.

Løser prosjektet utenfor Sødals eiendomsgrense

Teamleder bygg i Fredrikstad kommune, Anna-Klara Jonsson, forsikrer boligeier Jarand Inge Sødal om at hans eiendom ikke kommer til å bli berørt i forbindelse med utbyggingen av Råkollen skole på Gudeberg.

– Det vil ikke bli aktuelt med ekspropriering av Sødals eiendom. Tilførselsvei til Gudeberg skole med større drop-sone vil løses innenfor Fredrikstad kommune sine eiendommer, sier Jonsson til Dagsavisen Demokraten.

– Vi forstår usikkerheten beboeren føler, men Sødal kan være trygg på at kommunen vil løse prosjektets behov utenfor hans eiendomsgrense.

Sødal har invitert til dialog om kjøp av huset med bakgrunn i trafikale utfordringer ved Gudeberg skole. Problemer som allerede er til stede i dag, og vil bli ytterligere forsterket når ny skole er på plass. Hvorfor avviser dere kjøp av eiendommen?

– Fredrikstad kommune har konkludert med at det ikke vil bli aktuelt med kjøp av Nabbetorpveien 23 for å løse prosjektets behov, svarer teamleder Anna-Klara Jonsson.

Planlegger gang- og sykkelsti

Kommunen kjøpte Nabbetorpveien 9 for seks millioner kroner. Hvordan henger dette kjøpet sammen med den planlagte utbyggingen på Gudeberg skole?

– Fredrikstad kommune ser på muligheten for å anlegge en ny gang- og sykkelsti ved siden av boligen på Nabbetorpveien 9. Dette vil avlaste og forbedre trafikksituasjonen ved den nye atkomsten til Råkollen skole.

– Fredrikstad kommune er ikke i dialog angående kjøp av boliger i området per dags dato, og har ikke noen planer om å kjøpe flere boliger ved Nabbetorpveien, forteller teamleder bygg i Fredrikstad kommune, Anna-Klara Jonsson.

Sødal hevder han er den eneste naboen som er nevnt i detaljreguleringen, men ingen fra kommunen har tatt kontakt. Hvorfor er det slik?

– Eiendommen til Inge Jarand Sødal er ikke innenfor regulert planområde. Det ble sommeren 2017 gjennomført et informasjonsmøte med naboer i Nabbetorpveien, hvor også Sødal deltok.

– Hvis han fortsatt ønsker et møte med kommunen, vil vi innfri dette ønsket.

(Saken fortsetter under bildet)

Nylig kjøpte Fredrikstad kommune Nabbetorpveien 9 for seks millioner kroner.

Legger opp til en lavere parkeringsdekning

Jarand Inge Sødal er nærmeste nabo til Gudeberg skoles parkeringsplass, og hente- bringesone. Daglig ser han hvordan økt trafikk skaper problemer. Flere parkeringsplasser og endrede reisevaner er løsningen, mener teamleder i Fredrikstad kommune, Anna-Klara Jonsson:

– Det er ca. 40 parkeringsplasser ved Gudeberg skole i dag. Det vil anlegges en ny parkeringsplass med plass til 56 biler nord for volleyballbanen ved Prestelandet samt noen HC-parkeringer og gjesteparkeringer i tilknytning til den nye drop-off sonen til Gudeberg. Totalt ca. 65 plasser. Fredrikstad kommune arbeider for en endring i reisevanene i kommunen, og planen legger derfor opp til en lavere parkeringsdekning enn i dag.

Hva er framdriftsplanen for bygging av nye Råkollen skole?

– Da det har kommet inn flere klager på den vedtatte reguleringsplanen er prosjektet satt på vent til det foreligger en endelig avgjørelse i saken. Klagene vil bli behandlet i planutvalget og bystyret i juni, avslutter Jonsson.

«Hjelpeløse» politikere

Jarand Inge Sødal stiller seg også uforstående til hvorfor partier blir med på et vedtak som trenger åtte tilleggspunkter. Sødal sparer ikke på skytset mot lokalpolitikerne:

– Planprosessen viser hjelpeløsheten blant politikerne. Her har jeg følelsen av at den gamle «sannheten» slår inn: Den som vet minst og forstår minst om en sak, prater høyest når saken skal vedtas. Hvorfor ble partier med på tilleggspunktene når de så hvor vanskelig denne saken er? Jeg spør meg også om administrasjonen har gitt opp. Er innsigelsene så mange og store at de ser at det å gå videre med prosjektet ikke er gjennomførbart? Hvis det er svaret, forstår jeg hvorfor jeg ikke får tydelige tilbakemeldinger. Hvis det motsatte er tilfelle, forventer jeg å få et ordentlig svar.

– Invester i et desentralisert skoletilbud

Hele prosjektet er på ville veier mener Jarand Sødal, og minner om stortingsmeldingen som klart anbefalte avvikling av spesialskoler.

– Faglig forståelse og tilnærming til dette spriker, men det som ligger fast er at alle elever har krav på et skoletilbud i nærmiljøet. Det betyr at om en skoleelev blir kjørt fra Kråkerøy til Gudeberg eller Halden blir skolesituasjonen den samme – bortsett fra avstanden – isolasjonen fra miljøet han tilhører blir akkurat det samme.

– I det første orienteringsmøtet kommunen hadde med oss naboer, framhevet kommunens representant elevrådslederen utsagn om hvor mye de gledet seg til å bli kjent med dem som hittil har vært i et eget skoletilbud. Det som er synd, er at han ikke ser de andre elevrådsrepresentanter i Fredrikstad – som også bør få mulighet til å bli kjent med elever med andre behov og ulike muligheter – i forhold til det dem selv har. Først da bygger vi et samfunn som Fredrikstad har behov for, avslutter Jarand Inge Sødal, som avslutningsvis legger til:

– Kommunen må investere i et desentralisert skoletilbud også for elevgruppa det her er snakk om, og ta alle bygningsmessige og faglige kostnader som det vil medføre.

«Elevene ved Råkollen skole vil ha behov for å kunne leke ute på et skjermet areal. Dette skapes ved å etablere en skjermet skolegård på bakkeplan og en skolegård som takterrasse utenfor andreetasje», skriver Fredrikstad kommune i planbeskrivelsen om Råkollen og Gudeberg skole.
Nyeste fra Dagsavisen.no: