Villrein og ulv

Som eneste land i Europa med villrein har Norge et særskilt ansvar for arten. Villreinen er et felles ansvar, men det kan ikke bli et påskudd for å skyte flere ulv slik mange ser ut til å mene.

Skrevet i samarbeid med Halvard Klevmark fylkestingsrepresentant for MDG i Oppland.

 

NINA sin kartlegging i 2013 konkluderte med at det ikke er noe som tyder på at ulv har stor påvirkning på villreinstammen, men at menneskelig aktivitet er den største trusselen mot villreinstammen.

 

I den forbindelse er det særlig pekt på at menneskelig aktivitet i sonene Dovrfjelleaksen og Spranget-Ronvassbu  har store negative funksjonelle effekter på villreinbestandens arealbruk, noe som innebærer at villreinen er avskåret fra viktige beite- eller kalvingsområder.

 

Menneskelig aktivitet har gjennom flere omganger bidratt til at ett stort trekkområde har blitt stykkevis og delt. Derfor er det påfallende at villreinens ve og vel plutselig blir aktuelt i det det er observert ulv i nærheten, mens det i annen politikk legges det til rette for å sperre villrein inne mellom veier, kraftlinjer og hytter.

 

 

MDG har lenge kjempet villreinens sak i Rondane, og vi håper selvfølgelig at flere krefter blir med oss på denne viktige saken. Til nå har vi snakket for døve ører i fylkestinget, og Stortinget ser heller ikke ut til å prioritere de faktiske årsakene til at villreinstammen er sårbar. Skal villreinen bestå må vi legge fakta til grunn og ikke skyve villreinen foran oss for å kunne skyte flere rovdyr.

 

 

 

Derfor må vi legge til rette for at villrein kan gå fritt over store områder. Naturen må få høyere prioritet og vi må lage trekk-muligheter der mennesker allerede har bygd stengsler. En start er å erkjenne at det er vi mennesker som er villreinens største trussel.