Villedende om vern

Kulturmiljøer som var tilkjent nasjonal verdi, trues dermed av en kommuneplan som i praksis åpner for riving.

Forslag til kommuneplan for Oslo 2013–30 skal snart behandles av bystyret. Riksantikvar Jørn Holme skriver i Dagsavisen 5. mai: «Siri Hoem uttrykte i Dagsavisen bekymring for at de øvrige områdene fra det gamle NB!-registeret ikke er del av planen. Men disse områdene står ikke igjen uten vern.» Dette er villedende.

Når juristen Holme uttaler seg, antar jeg «vern» skal bety noe som duger i møte med utbyggingspresset og rammene for økt utnyttelse i kommuneplanen. Holme skriver at områdene ivaretas gjennom Byantikvarens lister. «I samråd med Byantikvaren vil Riksantikvaren agere dersom vesentlige regionale eller nasjonale kulturminneinteresser er truet.» Men han har jo nettopp gitt fra seg virkemidlene!
Områder som nylig er meklet bort etter innsigelse og tatt ut av NB!-registeret (nasjonale interesser i by), kan vanskelig møtes med ny innsigelse kort etterpå, ei heller med klage på rivevedtak. Det vil være det motsatte av tydelig og forutsigbar forvaltning, som Riksantikvaren tilstreber og planverket forutsetter.

Gul liste-oppføring, uten lovhjemlet vernevedtak, innebærer kun at Byantikvaren gis anledning til å uttale seg. Faglige råd har ingen verdi i møte med en sterk utbygger som slår i bordet med en fersk arealplan. Mange av de tidligere NB!-områdene ligger nå i «utviklingsområder», der det åpnes for sterk vekst og byggehøyder inntil 30 og 42 meter. Dette er dels sentrumsområder med 1800-talls murgårder.

NB!-registeret er et «grunnlag for angivelse av nye hensynssoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner», for å sitere Riksantikvarens nettside. Denne gangen fremmet de innsigelse som forventet, men betydelige områder røk ut i meklingen, uten at de ble sikret ved lovhjemlet vern.

Kulturmiljøer som var tilkjent nasjonal verdi, trues dermed av en kommuneplan som i praksis åpner for riving, og der kulturminnemyndighetenes virkemidler er radikalt svekket.

Vi skulle gjerne delt Holmes optimisme, men er ikke beroliget.