Vil ikke ta et «polakk-fag»

2018 er yrkesfagenes år. «Billigste anbud»-tankegangen påvirker ungdommenes skolevalg.

Det har i det siste vært diskutert og skrevet om yrkesfagene og dets framtid. Det er positivt at der nå blir et økt fokus på denne problemstillingen og partene i arbeidslivet har sammen med regjeringen bestemt at 2018 skulle være «yrkesfagenes år». Dette fordi man ønsker å heve omdømme og status til yrkesfagene. Man ønsker at flere ungdommer skal søke seg mot yrkesfag noe som er helt nødvendig da flere fag nå har en så lav rekrutering at vi risikerer at de forsvinner helt ut.

Innen håndverksfagene i bygg- og anlegg ser vi dette helt tydelig. Både maler, murer og tømrerfaget er under sterkt press og flere andre fag vil etter hvert få samme problem. Et land som ikke er i stand til å utdanne folk som skal bygge, reparere og vedlikeholde samfunnets infrastruktur vil på sikt bli en fattig nasjon.

Hvorfor søker så ikke ungdom seg til disse fagene? Det kan være flere grunner til det, men en grunn går ofte igjen når man snakker med ungdom som står på terskelen til å velge utdanning er «jeg vil ikke utdanne meg til et polakk-fag». Denne språkbruken er farlig og unyansert, men når den kommer fra en ung person på terskelen til å tre inn i voksenlivet så må vi ikke overtolke språkbruken men se mer på hva som ligger bak dette uttrykket. På byggeplasser har det i flere år vært et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft. Dette har beriket arbeidsmiljøet på flere måter, men byr også på problemer. Et problem er at det er vanskelig og ofte umulig å kommunisere med arbeidskolleger på en byggeplass. Dermed splittes miljøet opp i grupperinger avhengig av språk slik at det sosiale og kollegiale felleskapet på byggeplassen forsvinner. Alle vi som har jobbet innen bygg- og anlegg vet hvor viktig samkvem med andre faggrupper er for arbeidsmiljøet, sikkerhet, kvalitet og faglig utvikling på en byggeplass. I tillegg så er det grundig dokumentert at utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft fører med seg sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, dårlig sikkerhet og andre negative forhold. Dette vet ungdom på vei inn i arbeidslivet og derfor velges håndverksfag bort av disse.

Mange blir også rådet av sine foreldre til å velge bort en karriere innen håndverksfag fordi arbeidsforholdene ansees å være utrygge og dårlige. Det blir færre fast ansatte i bedriftene og bemanningsbyråene utgjør stadig en større del av arbeidsmarkedet innen bygg og anlegg. Bruken av billig arbeidskraft fra utlandet er blitt et konkurranseelement for bedriftene i jakten på nye anbud. Denne utviklingen fører så til at det blir tatt inn færre lærlinger og skoleklasser på videregående skoler blir nedlagt. Vi er inne i en negativ spiral.

Hva er det som fører oss inn i denne spiralen? En av grunnene er oppdragsgivere sin jakt på «billigste anbud». Offentlige aktører som stat, fylke, kommune legger hovedvekten på pris når byggeoppdrag eller tjenestekontrakter inngås. Det samme gjør også for private byggherrer. Dette har videre ført til at borettslag og privatpersoner som pusser opp egen leilighet eller hus løper etter det som i første omgang framstår som det billigste anbud. At folk ønsker at tjenester de kjøper skal være billig er lett å forstå, men det har også noen konsekvenser som der er bred enighet om ikke er like ønskelig. De fleste av oss ønsker faste og trygge jobber, godt arbeidsmiljø, bra lønn, sikkerhet på arbeidsplassen for å nevne noe. Det vi kaller «det gode arbeidsliv». I tillegg vil vi at våre barn og barnebarn som senere skal velge yrke skal møte et arbeidsliv som representerer disse kvalitetene. Det er og et ønske om at vi som samfunn skal kunne tilby ungdommer et bredt spekter av mulige yrkesvalg slik at de vil kunne bruke sine kvaliteter og evner på best mulig måte, men dette er ikke gratis.

Hva kan være ditt bidrag mot denne utviklingen? Å regulere arbeidslivet og sette inn tiltak mot den negative utviklingen som sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er et regjeringsansvar. Vi har pr. i dag ikke satt inn gode nok tiltak til å stoppe en utvikling som der er bred folkelig motstand mot. Den politiske uenigheten der en høyreside vil at markedskreftene skal ha fritt spillerom og rydde opp selv, står mot en venstreside som mener at lov og kontroll med utviklingen må bli sterkere. Det er vi som folk som velger hvilken side av politikken som skal vinne. De fleste av oss har en leilighet i et borettslag. Borettslagene tegner store kontrakter med leverandører som gjør utfører oppdrag for dem. Når slike kontrakter skal inngås så har styret i borettslage en viktig jobb med å velge rett leverandør. Da kan ikke bare billigste pris være det eneste grunnlaget for de valg styret og til slutt generalforsamlingen vedtar. Da må betingelser for å levere anbud også inneholde bestemmelser som kan hindre sosial dumping, arbeidslivskriminalitet samt sørge for at leverandøren har lærlinger. Styret må vektlegge bestemmelser som omfatter minst følgende områder:

Anbudsvinner må garantere at den betaler alle sine arbeidere iht. gjeldene tariffavtale eventuelt allmenngjøringsforskrift dersom det eksisterer og må på forlangende av borettslaget kunne legge fram dokumentasjon på at dette er innfridd. Bedriften som får kontrakten kan ikke ha mer enn en underleverandør på prosjektet og må underlegges samme restriksjoner som anbudsvinner. Bedriftene må være en godkjent lærebedrifter og ha lærlinger og må ha tillitsvalgte og verneombud. Ryddige forhold i arbeidslivet og en god velferdsstat er ikke noe som kommer av seg selv. Her har vi alle et ansvar! Vi kan i fellesskap utøve dette ansvaret ved å være helt klar på at bedrifter som driver med useriøsitet og sosial dumping ikke er akseptert i vårt borettslag, sameie eller eget hus. La oss ta et tak sammen slik at vi kan overlevere et godt arbeidsliv til de fremtidige generasjoner.