Vi vil redde Alnaelva

I Dagsavisen 29.11 ber Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Alnaelvas Venner, Oslo Elveforum, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Sabima om en visjonær plan for å ta vare på Alnaelva. Jeg støtter ønsket om en styrket forvaltning av Alnaelva fullt og helt.

Jeg vil at alle elvene i Oslo skal ha god vannkvalitet og et rikt biologisk mangfold. Elvene er viktige som rekreasjonsområder for alle oss som bor i byen, og bidrar til håndtering av overflatevann ved ekstremnedbør og flom. På grunn av klimaendringer blir dette stadig viktigere.

I 2018 har det vært to store akutte utslippshendelser i Alnaelva; utslipp av fyringsolje i mai og dieselutslipp i november. Utslipp av miljøfarlige stoffer som fyringsolje og diesel er som hovedregel ulovlig, og regnes som miljøkriminalitet. Aktører som håndterer miljøfarlige stoffer er selv ansvarlige for å ha gode rutiner for å hindre akutte utslipp, og for å etterfølge krav som stilles i eventuelle utslippstillatelser for planlagte utslipp.

Kommunens rolle ved akuttutslipp er i første rekke knyttet til god beredskap, og årets utslippshendelser i Alnaelva har synliggjort hvor viktig dette er. Begge hendelsene kunne medført betydelig større negative konsekvenser for miljøet dersom førstelinjeberedskapen ikke hadde reagert raskt og effektivt.

Oslo kommune gjennomfører flere tiltak for å hindre nye utslipp. Blant annet arbeider Vann- og avløpsetaten med kildesporing etter lekkasjer fra avløpsnettet, og Bymiljøetaten fører tilsyn med nedgravde oljetanker. Bymiljøetaten prioriterer i dette arbeidet de eldste oljetankene, hvor det i tillegg har gått lengst tid siden forrige tilstandskontroll. Etaten har også et særlig fokus på oljetanker som ligger i nærheten av vassdrag, herunder Alnaelva.

Det er imidlertid mange forurensningskilder det er vanskelig å sette inn tiltak mot, slik som for eksempel veiavrenning og utslipp fra byggevirksomhet.

Som Akerselva, har også Alnaelva en egen kommunedelplan; kommunedelplan for Alna miljøpark (KDP-18), vedtatt i 2013. Hovedmålet for planen er at den skal «tilrettelegge for gjenåpning og miljøoppgradering av Alna og viktige sidevassdrag fra Alnsjøen til fjorden innen 2020». Jeg vil se nærmere på om arbeidet med oppfølging av denne kommunedelplanen bør styrkes.

Jeg er glad for at det er så stort engasjement rundt Alnaelva, og har derfor invitert representantene fra NIVA/CIENS Forskningsforum, Alnaelvas Venner, Oslo Elveforum, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Sabima til et møte nå i desember for å drøfte hvordan forvaltningen av Alnaelva kan styrkes. På den måten kan vi sikre at vi iverksetter de riktige og nødvendige tiltakene i årene fremover for å ta vare på denne viktige kilden til biologisk mangfold og naturglede i byen.