Vi trenger lokalsykehusene

Kjære Bent Høie. Du som helseminister har et stort ansvar.

Bent Høie, du husker sikkert meg. Nylig syklet jeg i bunad fra Kristiansund til Oslo med et viktig budskap til deg; Vi trenger lokalsykehusene nå og for framtida. Rapporten du fikk bekrefter dette. 

Allerede i 2001 pekte Statens helsetilsyn i en rapport om «Sengekapasitet i somatiske sykehus», på behovet for medisinskfaglige og samfunnsøkonomiske analyser av spørsmål knyttet til organisering av helsetjenestene.

Les også: Hun har syklet fra Kristiansund til Oslo i bunad for å gi dette budskapet til helseministeren

De var kritiske til stadige kutt i antall behandlingssenger i sykehus til tross for overbelegg. Fra 1980 til i dag er antallet halvert og grensen for pasientsikkerheten er truet er for lengst passert. Likevel vil regjeringen fortsette å kutte.

Ansatte ved St. Olavs forteller om overfylt mottak og problemer med å få pasientene videre til avdeling. Ofte legges de på feil avdeling på grunn av plassmangel og pasientsikkerheten er reelt truet. 

En samlet analyse som Helsetilsynet etterspurte i 2001, har ikke blitt gjennomført. Heller ikke før man vedtok å slå sammen de to mellomstore, velfungerende sykehusene i Molde og Kristiansund. Kommunekonsult har derfor på oppdrag fra «Bunads­geriljaen», nå utført en slik konsekvensutredning.

Les også: Geriljaleder: – Helseministeren kan stoppe dette hvis han vil

De har sett på sammenslåing av sykehusene i Nordmøre og Romsdal. Konklusjonen er klar: Bygging av nytt fellessykehus på Hjelset kommer både økonomisk, faglig og samfunnsmessig dårlig ut;

• Nytt fellessykehus blir langt dyrere enn å bygge nytt sykehus i Molde og gjøre mindre justeringer i bygningsmassen i Kristiansund. Forskjellen er beregnet til 2 mrd kroner basert på byggekostnader og forventet pasientflukt. Samfunnsøkonomiske tap kommer i tillegg

• Fellessykehuset forventes å stå overfor et rekrutteringsproblem, særlig fra Kristiansund og spesielt av sykepleiere. Noe rapporten ikke belyser, er at en allerede presset primærhelsetjeneste definitivt vil ha enda større problemer med å rekruttere fastleger til en by uten sykehus 

• Tilgjengeligheten blir dårligere for alle, og avstanden blir kritisk lang for mange. For fødende er dette alvorlig. Hilde Engjoms forskning viser at fare for transportfødsel femdobles ved reisevei over 1 time, og at risikoen for at barnet dør er høyere utenfor institusjon. Tid og avstand er også avgjørende ved f.eks. akutte skader, hjerneslag, pustevansker, akutte brystsmerter og hjertestans, noe som lokalsykehusene håndterer godt i dag.

Les også: Pasientombudet er bekymret for gravide i pandemien (+) 

• Lang vei for ansatte og pasienter vil øke belastningen på miljøet.

• Beredskap og samfunnssikkerhet blir dårligere. Særlig utfordring er plasseringen på Hjelset for oljenæring og skipsfart

• En vil få alvorlige regionale ringvirkninger mht arbeidsplasser og næringsutvikling, særlig for Kristiansund og Nordmøre

• Samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjeneste antas å bli dårligere.

• Kvaliteten går ned når samlet antall ansatte reduseres og antall senger kuttes. 5 fødestuer krympes til 3. Planlagt bygningsmasse er nedskalert fra 79 til 55 tusen kvm. 

Les også: Frps helsepolitiske talsperson vraket av eget fylkeslag

Helsetilsynet pekte også på behovet for å se på hvordan de mindre sykehusene kunne avlaste de store. Lokalsykehusene tar unna og behandler størstedelen av pasientene i sitt nedslagsområde. Dessverre blir de undervurdert faglig sett.

Mindre sykehus er fleksible og effektive. De ulike spesialistene jobber tett sammen gjennom hele arbeidsdagen; en uvurderlig styrke som også gir leger i spesialisering (LIS) et glimrende læringsmiljø.

I tillegg har flere lokalsykehus utviklet landsledende fagmiljø innenfor eksempelvis ortopedi. Gode IKT-løsninger har styrket samarbeid på tvers av sykehusene; også med pasient til stede. Lokalsykehusene har også i stor grad lyktes med en hensiktsmessig og nødvendig funksjonsfordeling.

Les også: Jordmor: – Hver eneste dag snakker jeg med gravide som synes det er vanskelig å være gravid nå (+) 

Gynekologi og fødselsmedisin i Helse NMR har vært utfordret. Ikke fordi pasientgrunnlaget er for lite, men fordi fødeavdelingene stadig trues med nedleggelse.

Det rammer rekrutteringen av nye leger og spesialister. Ved å gi forutsigbarhet og klare signaler om vilje til å satse på nettopp dette fagfeltet, er jeg overbevist om at en får tilgang til leger som ønsker å etablere og spesialisere seg. 

De aller minste sykehusene kan ha problemer med å få stort nok volum av kirurgiske pasienter. Dette bør kunne løses ved for eksempel at pasienten på venteliste på større sykehus kanaliseres til de små.

Les også: Å bli mor under en pandemi

Indikatorer viser at kvaliteten er minst like god på de små som på de store. Mye dreier det seg om opplysning i befolkningen og om en aktiv bruk av de mindre offentlige sykehusene. 

Med det vi vet i dag tror jeg neppe at ett felles sykehusprosjekt på Hjelset ville ha blitt valgt på nytt. Det mest lønnsomme ville være å bygge nytt sykehus i Molde og fortsatt ha akuttfunksjon og fødeavdeling i begge byer.

I og med at premissene for vedtaket som ble gjort i 2014 er vesentlig forandret, og man nå vet mer om de store kostnadene og omfanget av de uheldige konsekvensene, bør helseministeren se på muligheten for å reversere vedtaket om fellessykehus utenfor Molde. Arbeidet med sykehusstruktur også i andre helseforetak bør gjøres i lys av den nye kunnskapen.

Les også: Bunadsgeriljaen inviterer Helleland til Møre og Romsdal: – Må evne å forstå dette folkeopprøret (+) 

Det er sterkt å sykle gjennom landet vårt og se folk i husene og aktivitet på gårdene. Som tidligere allmennlege og snart ferdig psykiater vet jeg mye om forhold som har betydning for menneskers mentale helse. Det dreier seg om det å kjenne tilhørighet, ha trygge relasjoner, oppleve mening og å kunne påvirke egen situasjon. Sentralisering er ikke løsningen, men heller et problem i et folkehelseperspektiv. 

I tillegg til barnehage, skole og arbeids­mulighet, er nærhet til føde- og akuttmedisinsk hjelp avgjørende for at familier skal kunne og ville bo der verdiene skapes. I de mindre byene er kompetansearbeidsplassene i sykehusene også en sentral del av et velfungerende samfunn. 

Vi trenger lokalsykehusene – en bærebjelke i samfunnet vårt. Du som helseminister har et stort ansvar – og mulighet – til å bidra for framtida ved å bevare og utvikle dem. Er du villig til å gjøre det?