Vi ønsker pakkeforløp velkommen

Bullshit, skrev behandler ved Sørlandet sykehus. Vi er ikke enige.

Skrevet av Tone Haugland, rådgiver i Mestringsenheten Sandnes Kommune og Trude Lønning, virksomhetsleder i Mestringsenheten Sandnes Kommune

I kronikken Pakkeforløp og bullshit problematiserer Sondre Risholm Liverød innføringen av pakkeforløp i psykisk helsevern, og argumenterer for at pakkeforløpene kveler helhetstenkningen som en recoveryorientert behandlingsfilosofi oppfordrer til.

Som en kommunal aktør som har jobba systematisk med recovery som filosofi i flere år, så ser vi derimot ikke de samme motsetningsforholdene mellom pakkeforløp og recoveryorientert behandlingsfilosofi som Risholm Liverød skisserer. Vi velger å se på pakkeforløpene i TSB og psykisk helse som en recoverystøtte, og at pakkeforløpene kan brukes fordelaktig i kvalitetsutvikling og styrking av recoveryorientert praksis. Vi ønsker å snu problemstillingen på hodet, og utfordrer derfor aktører innenfor psykisk helse og rus til å tenke sammen med oss: Hvilke muligheter gir det oss å se recoveryfilosofien og pakkeforløp i sammenheng?

Risholm Liverød opplever at han står i et motsetningsforhold mellom pakkeforløp og recoveryfilosofi som hemmer utøvelsen av faget. Vi mener derimot at innføringen av pakkeforløp ikke trenger å være til hinder for at fagfolk får brukt kompetansen sin på en god måte. At innbyggere får rettigheter ift tidsfrister på vurdering og utredning står ikke i motsetning til å jobbe recoveryorientert.

Vi mener at pakkeforløpene i TSB og psykisk helse er recoveryfremmende på flere områder, blant annet inkludering av brukers egen stemme og samhandling mellom aktører.

Vi ser pakkeforløp som en mulighet til å kvalitetssikre at brukeren er i sentrum av egen behandling. En av føringene som kommer i pakkeforløpene til TSB og psykisk helse, er en systematisering og sikring av at brukerens stemme blir hørt underveis i egen utredning og behandlingsprosess. Det er direkte recoveryfremmende at man nå har et system som sikrer oss at vi som behandlingsinstitusjon er nødt til å ta med brukerens stemme inn i våre vurderinger.

Skal vi sette brukere i sentrum, må vi høre hva de sier. Helsedirektoratets veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne fra 2014, Sammen om mestring, ble utarbeidet som et felles verktøy for både kommuner og spesialisthelsetjenesten. Veilederen har som mål å synliggjøre brukernes behov. Hovedpunktene som kom frem underarbeidet med veilederen i vår kommune, var at våre brukere ønsker seg mer tilgjengelige og fleksible tjenester, og økt bruk av IP. Disse innspillene er fortsatt gjeldende i dag.

Vi ser også pakkeforløp som en mulighet til å få til bedre samhandling rundt innbyggeren. Pakkeforløpene sikrer også at vi oppretter og følger opp samarbeid mellom aktører rundt brukerene, dersom vi vurderer dette nødvendig i behandlingsssammenheng. Også her går pakkeforløp og recoveryfilosfi hånd i hånd - det er direkte recoveryfremmende å fremme samarbeid mellom instansene innen psykisk helsevern og rus.

Vi ønsker derfor pakkeforløp velkommen som et ledd i å hjelpe tjenestene i å utvikle seg recoveryorientert med brukere i sentrum.