Verdens største minoritet

En av fem verdensborgere lever med en form for funksjonsnedsettelse. Det er mer enn én milliard mennesker.

Innlegget er skrevet sammen med Heikki Eidsvoll Holmås, utviklingsminister.

Norge er med på å sikre rettighetene til verdens største usynliggjorte minoritet. I dag ratifiserer Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er vi stolte av! Konvensjonen slår fast prinsippene om likestilling, selvbestemmelse og deltakelse. Konvensjonen er klar på at samfunnet skal legge til rette for at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, får like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter.

Når Norge nå ratifiserer konvensjonen, er det norske lovverket i tråd med konvensjonen. Dette betyr ikke at vi kan slå oss til ro. Som statspart forplikter Norge seg til regelmessig å rapportere til FN om gjennomføringen av konvensjonen i nasjonal og internasjonal politikk. Denne ordningen vil gi oss en helhetlig oversikt over hvor langt vi har kommet. Kommentarene fra FN vil også kunne bidra til å stake ut kursen videre.

Vi er opptatt av at alle skal kunne delta på en likestilt måte i det norske samfunnet. Dette betyr blant annet å sikre likeverdig opplæring, legge til rette for at alle kan delta i arbeid og sikre at alle, uavhengig av individuelle forutsetninger, kan ha en meningsfylt og aktiv fritid. Norge skal være universelt utformet innen 2025. Det vil si at fysiske forhold skal være utformet og tilrettelagt for å fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse. Det er en ambisiøs plan, men en forutsetning for et likestilt samfunn.

Konvensjonen forplikter Norge i vårt internasjonale arbeid. Kvinner med nedsatt funksjonsevne er særlig sårbare. For første gang i FNs kvinnekommisjons historie ble det i år arrangert et eget sidearrangement om dette teamet med støtte fra Norge. UNICEF lanserte nylig en historisk rapport om situasjonen for barn med nedsatt funksjonsevne i verden. Rapporten dokumenterer at barn med nedsatt funksjonsevne er usynliggjort og diskriminert verden over. Rapporten har nedslående nyheter å vise til når det gjelder situasjonen for disse barna.

Det er hvert lands eget ansvar å ivareta sine innbyggeres rettigheter, men vi skal støtte opp om dette arbeidet. Vi skal dessuten bidra til å styrke individers egne muligheter for å kreve sine rettigheter oppfylt.

Regjeringen legger nå fram et dokument som gjør rede for Norges internasjonale innsats for å fremme menneskerettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Arbeid for funksjonshemmedes rettigheter prioriteres særlig innen områder som utdanningsbistand, humanitær bistand, i vårt internasjonale helsearbeid og i kvinnesatsingen. Norge skal i årene som kommer styrke vår innsats i FN på dette temaet.

Barn i Norge med nedsatt funksjonsevne har krav på skolegang, et tilrettelagt opplæringsmiljø og nødvendig transport. I mange land holdes fortsatt barn med nedsatt funksjonsevne hjemme fra skolen på grunn av skam og fordommer. De fratas muligheten til å delta i samfunnet. Norge setter derfor inkludering av særlig utsatte barn systematisk på agendaen når vi møter utdanningsmyndighetene og andre givere av bistand. Frivillige organisasjoner som fremmer funksjonshemmedes rettigheter bidrar med uvurderlige faglige innspill.

Det er ved å støtte oppbyggingen av et skoletilbud som inkluderer de mest sårbare barna, at verden vil klare å nå målet om at alle barn skal få gå på skole. Fordi når vi når de mest marginaliserte med et skoletilbud, da når vi alle. Derfor skal vi gjennom all norsk utdanningsbistand jobbe for at barn med funksjonsnedsettelser blir inkludert.

Verden trenger en mer rettferdig fordeling av makt og penger. Mennesker med funksjonsnedsettelser er overrepresentert blant verdens fattigste. Deres stemme blir ikke hørt. Et rettferdig samfunn, er et samfunn der alle får anledning til å delta og bruke sine evner. Først da kan vi snakke om et fullverdig demokrati.