Venstre må heve miljøfanen

En omstridt plan for en omkjøringsvei på Karmøy har etter hvert blitt en mye omtalt symbolsak for naturvernere, både lokalt i Nord-Rogaland og nasjonalt. Vi håper med dette at miljøministeren kommer på banen med en innsigelse i saken, og dermed viser at Venstre i regjering har til hensikt å heve miljøfanen.

Venstre sliter virkelig på meningsmålingene for tiden, og VG kunne nylig melde at partiet nå har en oppslutning på rekordlave 1,9 %. Hvis dette hadde vært valgresultatet, vil Venstre endt opp uten stortingsrepresentanter i neste stortingsperiode. En del av forklaringen på Venstres elendige oppslutning kan være å finne i partiets manglende markering i betente miljøsaker; så som planen for vindkraftutbygging og andre arealsaker, gruvedeponi og ikke minst klimasaken. Venstre evner ikke å markere seg i de kampene som akkurat nå pågår, og tilsynelatende evner de heller ikke å påvirke regjeringen i noe grønnere retning.

En omstridt plan for en omkjøringsvei på Karmøy har etter hvert blitt en relativt tung symbolsak for miljøvernere, særlig lokalt på Haugalandet, men også nasjonalt. Omkjøringsveien vil blant annet påvirke rødlistede arter som hubro, vipe og storspove negativt, i tillegg til at den vil gå over mer enn 100 dekar dyrka mark, store utmarksområder, og den vil også påvirke ikke mindre enn to naturreservater og et verdifullt kystlynghei-område negativt. I tillegg vil veien gå gjennom et mye brukt tur- og rekreasjonsområde. Særlig det lokale hubroterritoriet har fått en hel del oppmerksomhet, siden dette trolig er blant de mest produktive territoriene i hele landet. Nettopp lav ungeproduksjon trekkes frem som en viktig årsak til at det fortsatt går dårlig med den norske hubrobestanden.

Etter at Sivilombudsmannen i fjor gav tydelig beskjed om at Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) godkjenning av kommunedelplanen ikke oppfylte kravet som ligger i naturmangfoldloven §7, behandlet KMD saken på ny i fjor. Resultatet ble imidlertid det samme; planen ble godkjent, dog ble det lagt inn noen skal- og bør-føringer i vedtaket – føringer som i særlig grad gikk på traséalternativer og avbøtende tiltak for natur og landbruk.

Reguleringsplanen for det aktuelle veiprosjektet ligger nå ute på høring med frist 22. mai. Det viser seg nå at de føringene som ligger inne i KMDs vedtak fra desember i fjor, mest sannsynlig vil få svært liten praktisk betydning for konsekvensene som den endelige reguleringsplanen vil få for natur, landbruk og friluftsliv.

Vi mener at omkjøringsveien er en svært god anledning for klima- og miljøminister Elvestuen til å komme på banen, heve miljøfanen og vise handlekraft som vil gi konkrete resulateter. Det han nå bør gjøre, er å be sitt departement eller Fylkesmannen i Rogaland om legge inn en innsigelse mot den presenterte planen. En slik innsigelse er i høyeste grad på sin plass, og den er også svært enkel å begrunne både i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12, samt med bakgrunn i KMDs vedtak, der KMD eksplisitt skriver at naturmangfoldet skal ivaretas gjennom reguleringsplanen.

Planen som nå ligger på høring tar nemlig i svært liten grad hensyn til de rødlistede artenes hekkeområder eller de berørte naturreservatene. Blant annet har det ikke blitt sjekket hvor hvor de rødlistede artene vipe og storspove faktisk hekker (!). En lokal forekomst av den rødlistede arten blodigle, som kun er påvist på omtrent 40 lokaliteter i Norge, har heller ikke blitt undersøkt. I det samme tjernet som det antageligvis finnes blodigler, finnes det også en svært sjelden, rødrosa variant av hvit nøkkerose – en variant som kanskje bare finnes et par andre steder i Norge. De to påvirkede naturreservatene (som består av to ferskvann med tilgrensende områder) har heller ikke blitt undersøkt nærmere hva gjelder sårbarhet ovenfor det aktuelle tiltaket. Norges kanskje beste hubroterritorium blir ikke hensyntatt i det hele tatt, og annet vilt får ikke så mye som en viltovergang (selv om utredning av kulvert og tunneler var et krav fra KMD), noe som medfører at omkjøringsveien vil danne en særdeles uheldig og effektiv barriere mellom Heiavatnet naturreservat og den tilgrensende kystlyngheia. Dette bare for å nevne noe.

Nå er det på tide at miljøministeren vår tar konkrete grep, og viser at Venstre i regjering bidrar til å ta vare på norsk natur!


Gunvar Mikkelsen og Hein Berdinesen