Utdaterte prognoser

Etter fremleggelse av ny kommuneplan har befolkningsveksten i Oslo falt ytterligere. Beboeraksjon Oslo mener denne sterke nedgangen må få konsevenser for ambisjonsnivået i kommuneplanen også denne gangen.

Av  styret i Oslo Beboeraksjon: Knut Hovslien (Lindeberg), Eivind Bødtker (Skøyen), Knut Elgsaas (Oppsal), Marianne Tveit (Grefsen), Jon Holm (Nydalen), Hroar Møthe (Holtet), Marianne Storhaug (Smestad/Borgen), Hans-Jul Mikkelsen (Huseby/Montebello) og Tina Rødahl (Manglerud)

Etter fremleggelse av ny kommuneplan har befolkningsveksten i Oslo falt ytterligere. Beboeraksjon Oslo mener denne sterke nedgangen må få konsevenser for ambisjonsnivået i kommuneplanen også denne gangen.

Ved flere anledninger den seneste tiden har vi hørt byrådspolitikere si at byen vil vokse med 180.000 innbyggere frem til 2040, senest på folkemøtet til Beboeraksjon Oslo og Oslo velforbund 27.11.2018. Ved utgangen av 2. kvartal 2018 (dvs 1.7.2018) var folketallet i Oslo 676.462 personer (Kilde: SSB ). Dette tallet danner grunnlag for SSBs nyeste prognose for befolkningsveksten (per 20.08.2018). For Oslo beregner SSB at det vil være 815.514 innbyggere i kommunen. Antatt befolkningsvekst er da etter SSBs tall 815.514-676.462 innbyggere, dvs 139.052 innbyggere. Flere politikere (og forslag til ny kommuneplan) opererer altså med en befolkningsvekst på 180.000 i stedet for SSBs prognose på 139.052. Det vil si at de legger til grunn en befolkningsvekst som er 29,5 prosent høyere enn hva SSBs prognose skulle tilsi. Dette er et betydelig avvik å planlegge ut fra.

Avtagende befolkningsvekst i Oslo

Forslaget til ny kommuneplan som ble lagt frem av byrådet i 2017, var basert på befolkningsfremskrivninger som viste at det i 2040 var anslått nærmere 900.000 innbyggere i Oslo (høringsutkast kommuneplan april 2017). Etter det har det kommet befolkningsframskrivinger som har vist en stadig synkende prognose for folketallet i 2040 slik at anslaget for veksttakten i befolkningsutviklingen nå er svært mye lavere enn for bare 2 år siden.

Da byrådet la frem sitt forslag til ny kommuneplan i juni 2018, var det lagt til grunn en forventet befolkning på ca 850.000 i Oslo i 2040, altså nedjustert med ca 50.000 innbyggere fra april året før. Kun få dager etter fremleggelse av ny kommuneplan kom imidlertid SSB med nye prognoser (26.06.18), som viste en ytterligere nedgang i forventet befolkningsvekst til 815.000 innbyggere i Oslo i 2040, i motsetning til 850.000 som lagt til grunn i planen.

Redusert befolkningsvekst må gjenspeiles i ambisjonsnivået i kommuneplanen

En redusert forventet befolkning på 50.000 var ifølge byrådet utslagsgivende for at flere områder ble tatt ut av planen som transformasjonsområder i juni 2018, blant annet Nydalen øst og vest, Borgen og nedre Grefsen. Beboeraksjon Oslo uttalte den gangen i Dagsavisen at vi støttet dette.

Etter fremleggelse av byrådets forslag til kommuneplan har altså forventet befolkning i 2040 ytterligere blitt redusert med 35.000 innbyggere. Beboeraksjon Oslo mener denne sterke nedgangen må få konsevenser for ambisjonsnivået i kommuneplanen også denne gangen, for eksempel gjennom at småhusområder som foreslås transformert, reguleres tilbake til småhusplan, og at byrådet ikke bygger boliger i sterkt forurensede områder.

Vi føder ikke nok barn til å opprettholde befolkningen

Oslo har en fødselsrate på 1,5, det vil si at hver kvinne føder 1,5 barn . Dette er svært lavt og det laveste i landet. Dersom en befolkning uberørt fra andre faktorer skal opprettholde sitt folketall, må hver kvinne føde i gjennomsnitt 2,1 barn – dette er en generell befolkningsstatistisk grunnregel. En stabil fødselsrate på 1,3 innebærer en halvering av folketallet i løpet av 45 år. Oslo er altså avhengig av innvandring for å sikre vekst. Med kun fødsler i egen befolkning på det nivået vi ser nå (1,5 barn per kvinne), vil Oslos befolkning synke. Så når flere politikere hevder at befolkningsveksten skyldes at vi reproduserer oss, så stemmer altså ikke dette med statistiske fakta.