Tre ønsker for 2020

Flere skal ha kunnskap om hvilke faktorer som kjennetegner høy kvalitet i barnehagen.

Dette skrive midtveis i en høytid preget av, og for de aller fleste barn, hyggelig samvær med familie og venner. Mens for andre barn kan ikke dagene gå fort nok.

Dette er dager hvor barna helst skal settes i sentrum, barna skal få tid med familien og de skal helst få den gaven de ønsker seg.

De skal helst få teste ut den nye gaven heller enn å passe på at lillebror får frokost hvis pappa og mamma glemmer det.

Mange barn i Norge hadde slike dager i jula, dager hvor deres ønsker og drømmer atter igjen ble knust enda mamma hadde lovet at i år skulle det bli annerledes.

Dette er bakteppe for mine tre ønsker for 2020, som er at flere skal ha kunnskap om hvilke faktorer som kjennetegner høy kvalitet i barnehagen og hvorfor dette har betydning for det enkelte barn, særlig for de utsatte, og da også for samfunnsøkonomien.

Mitt første ønske

Politikere tar innover seg betydningen av høy kvalitet i barnehagen og prioriterer dette ved budsjett og bestemmelser knyttet til barnehagelærerutdanningen.

Utdanningen har mangler og lav status ved høgskolene.

Utdanningen tar overhodet ikke innover seg det mangfoldige og komplekse arbeidet som venter en nyutdannet barnehagelærer.

En barnehagelærer må evne å lede et personale, lede en mangfoldig barnegruppe og sikre et godt samarbeid med foresatte og eksterne samarbeidspartnere som barnevern, skole og PP-tjeneste for å nevne noen. Politikere er bevisst betydningen av tidlig innsats og at denne starter i mors liv og ikke ved skolestart.

Det er i barnets fem første leveår hjernen er som mest sensitiv. Politikere har kunnskap om dette og skaper gode forutsetninger for gode liv.

Politikere vet at ressursene som settes inn i disse tidlige barnehageårene vil betale seg med renters renter senere i form av økt psykisk helse og økt fullført videregående når barna kommer i den alderen.

Mitt andre ønske

Media viser interesse for og ønsker å informere om at høy kvalitet i barnehagen handler om trygg tilknytning og trygge relasjoner mellom ansatte og barn.

De undersøker og lærer at kvalitet handler om at personalet evner å ta innover seg hva nyeste forskning sier om hva som fremmer trygg tilknytning.

De informerer om at personalet evner å endre atferd og handlinger ut fra denne kunnskapen. Høy kvalitet betyr tydelig lederskap, hvor det prioriteres hardt for å sikre mandatet gitt i lovverket. Media informerer foresatte om betydningen av å sikre progresjon og utvikling hos barnet, utifra sitt ståsted.

Foresatte vet at de skal kunne spørre personalet om eget barns progresjon og se dokumentasjon av denne. Media informerer foresatte om at lekemiljøet barna befinner seg i hver dag har stor betydning for å fremme vennskap, språk, lekekompetanse og dets progresjon og læring.

Media informerer også om at det ikke er antall varme måltider eller antall turer som har mest verdi, men det som faktisk skjer i samspillet mellom barnet og den ansatte.

Media informerer samfunnets borgere om at høy kvalitet i barnehagen betyr mye for noen få utsatte barn, og litt for mange barn.

Mitt tredje ønske

Foresatte vet hva de skal se etter og velger en barnehage som innehar høy kvalitet for sitt barn. De velger ikke den barnehagen som ligger nærmest, de velger den de vet har den kvaliteten som de ønsker for sitt barn.

De vet at hvis barnehagen har et personale som legger til rette for forskningsbasert praksis og et lekemiljø som fremmer sosial kompetanse, språkutvikling og kognitiv utvikling, vil barnet dra nytte av dette.

Foresatte har kunnskap om og velger en barnehage som sikrer barnet førstehåndserfaringer og muligheter for medvirkning. Foresatte kjenner til hvilke teorier personalets handlinger hviler på og etterspør hvis personalet ikke tilkjennegir disse.

Uansett om jeg får mine tre ønsker oppfylt eller ikke, jeg skal love at vi i FUS barnehagene skal gjøre vårt for å sikre økt kunnskap, bidra til informasjon, og sikre økt oppmerksomhet mot det vi vet virker slik at barna våre i størst mulig grad får utvikle seg under trygge omgivelser som fremmer lek, progresjon og psykisk helse.