SEKSUELL OPPMERKSOMHET: Fellesorganisasjonen får rapporter fra medlemmer som opplever en holdning om at de må tåle seksuell trakassering og tafsing. ILLUSTRASJONSFOTO: ISTOCK.COM

Trakassert av pasienten

Hva gjør du når du som «hjelper» blir seksuelt trakassert av dem du skal hjelpe?

«Han satte seg tett inntil meg og begynte å stryke oppover låret mitt. Jeg dyttet vekk hånden fordi jeg ikke ville lage en scene på venterommet. Dette gjentok seg et par ganger, lenger og lenger opp på låret. Til slutt måtte jeg muntlig og svært tydelig be ham om å slutte».

Dette skjedde da et av våre medlemmer skulle følge en bruker til legevakten. Hennes historie er dessverre ikke unik. Som fag- og profesjonsforbund med over 80 prosent kvinnelige medlemmer er vi bekymret. Fellesorganisasjonen (FO) representerer over 28.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Disse kvinnedominerte yrkene er særlig utsatt.

En av ti ansatte innen pleie- og omsorgssektoren oppgir å ha opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, viser SSBs siste levekårsundersøkelse. Denne gruppen er dermed på annenplass over yrker hvor ansatte opplever seksuell trakassering.

Seksuell trakassering er ikke bare et arbeidsmiljøproblem. Det hindrer likestilling og gjør arbeidsplassen til et utrygt sted for mange. I tillegg kan det hindre kvinners yrkesdeltakelse, muligheter for forfremmelse og lønnsutvikling. Diskrimineringsregelverket slår fast at seksuell trakassering er diskriminering. FNs kvinnekomité anser seksuell trakassering som vold mot kvinner.

Metoo har senket terskelen for hva ledere anser som uakseptabel oppførsel innen mange ulike bransjer. FO organiserer arbeidstakere som allerede er særlig utsatt for ulike former for vold, trusler og trakassering på arbeidsplassen. De er utdannet til å håndtere utfordrende situasjoner og ulike brukere, men dette innebærer ikke aksept for seksuell trakassering. FO er opptatt av at arbeidsgiver må ta ansvar også når den ansatte blir trakassert av klienten. Ansvaret kan ikke legges over på den som opplever det.

I en undersøkelse blant 2.200 av FOs medlemmer oppgir 6,2 % at de har blitt utsatt for seksuell trakassering på jobb. Rundt halvparten av disse har opplevd at den seksuelle trakasseringen kom fra pasienter eller brukere. Undersøkelsen ble utført av fagbladet Fontene i samarbeid med FO i desember.

Et annet medlem jobber i en omsorgsbolig. Hun og flere kolleger opplever uønsket seksuell oppmerksomhet fra beboerne. Arbeidsplassen har til dels rutiner for hvordan de skal rapportere og forebygge dette, men de ansatte opplever at dette ikke er tilstrekkelig. «Det er en holdning om at «slikt må vi finne oss i». I alvorlige saker har vi personlig anmeldt forholdene til politiet (uten oppfølging fra egen leder), men etter 6–9 måneder blir disse sakene henlagt uten oppfølging».

Undersøkelser viser at studenter er særlig utsatt for seksuell trakassering. Det er grunn til å anta at dette spesielt gjelder studenter til kvinnedominerte yrker og studier med praksis. FOs medlemmer står ofte alene i sårbare situasjoner og jobber i hjemmet til brukerne.

29. januar skal Stortinget behandle representantforslag fra Rødt og SV om ulike tiltak for å bekjempe seksuell trakassering. Begge partiene foreslår at forebygging av seksuell trakassering må inn i det ordinære HMS-arbeidet på arbeidsplassene. Dette har FO og LO som helhet, samt Likestillings- og diskrimineringsombudet, anbefalt i flere år. Ved å forankre forebygging av seksuell trakassering i HMS-arbeidet vil det gi mer legitimitet til at seksuell trakassering blir behandlet som et arbeidsmiljøproblem.

I dag har Diskrimineringsnemnda myndighet til å håndheve, samt ilegge erstatning og oppreisning, i alle saker som gjelder diskriminering og trakassering, unntatt når det gjelder saker om seksuell trakassering. Dette unntaket gir ingen mening og må fjernes. FO støtter derfor forslaget om å gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å håndheve saker om seksuell trakassering.

Regjeringspartiene har i Jeløya-plattformen forpliktet seg til å bekjempe seksuell trakassering. Nå er det på tide å sette handling foran ord.