Byrådet har satt av øremerkede midler til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder. FOTO: HILDE UNOSEN

Ti skritt mot et godt barnehagetilbud

Barnehagetilbudet i Oslo har aldri vært bedre.

Gjennom publikumsundersøkelsen får folkevalgte en tilbakemelding av hva folk i Oslo mener om tilbudet kommunen tilbyr. Undersøkelsen fra 2018 viser en markant økning sammenlignet med den forrige undersøkelsen fra 2014 når det gjelder tilfredsheten med barnehagetilbudet i Oslo. 69 prosent oppgir at de er meget/svært fornøyde med tilbudet.

Mye har skjedd på 4 år. Oslo har blant annet skiftet byråd. En av hovedsatsningene til byrådet bestående av Arbeiderpartiet, SV og MDG, har vært barnehagetilbudet. Her er 10 skritt som har blitt tatt for å gi Oslo et bedre barnehagetilbud:

Én. Innfrir løftet om 3000 nye barnehageplasser. Arven etter 18 år med Høyrestyre i Oslo var den dårligste barnehagedekningen av alle landets fylker. Det var et forbud mot å bygge kommunale barnehager, og omlag 5.500 barn stod utenfor barnehagefelleskapet. I byrådserklæringen lovet vi derfor å etablere 3000 nye barnehageplasser. Dette målet når vi i løpet av 2019. En moderat eiendomsskatt har gjort det mulig å gjennomføre dette helt nødvendige løftet for byens yngste og deres foreldre. Forbudet mot å bygge kommunale barnehager ble opphevet.

To. Rehabilitering av barnehager. Nye barnehager må ikke gå på bekostning av barnehager som allerede eksisterer. Alle barnehager må være trygge, og ha gode arealer som stimulerer til lek og læring. Derfor har vi trappet opp arbeidet med å rehabilitere barnehagene, og i 2019 setter vi av 46 millioner til dette. Pengene skal rehabilitere totalt 25 barnehager. 

Tre. Flere barnehagelærere. Da Høyre styrte i 2015, og var Oslo det fylket som manglet flest barnehagelærere. Vi har snudd den utviklingen. Bare i 2018 gir vi 68 millioner til styrket pedagogisk bemanning i barnehagene, og i 2019 bevilger vi 97 millioner.  Barnehagene i Oslo skal ha 50 prosent barnehagelærere.  

Fire. Systematisk språkutvikling av barn i barnehagen. Barn må lære seg norsk, og arbeidet må starte tidlig. Vi har satt av øremerkede midler til språkstimuleringstiltak for barn i barnehagealder. I 2019 er det nå foreslått å sett av 25,5 millioner til det formålet.

Fem. Kompetansepakke for norskopplæring til medarbeidere i barnehagen. Ansatte som jobber med barn i Oslo må kunne snakke godt norsk. Oslo Voksenopplæring har fått i oppdrag å tilby norskopplæring til barnehageansatte med svake norskferdigheter.  Vi stiller nå strengere språkkrav til de som vil bli fast ansatt i en barnehage. For det skal være en selvfølge at de som har ansvar for å utvikle våre barn mestrer språket.

Seks. Økt deltagelse i barnehagen. I 2015 eksisterte det en statlig finansiert ordning med gratis kjernetid i for alle 4- og 5-åringer i Groruddalsbydelene og Søndre Nordstrand. Denne ordningen valgte Høyre-FrP-regjeringen å fjerne våren 2016. De innførte i stedet en inntektsbasert ordning med en maksgrense på 450 000,- per husholdning. For å motvirke dette, prioriterte byrådet i vårt reviderte budsjett for 2016 å heve inntektsgrensen til 603 000, for egen regning. Fra høsten 2018 gjelder denne kommunale ordningen også 3-åringer, og den utvidede kommunale inntektsgrensen er hevet til 619 000 kroner. 

Syv. Økt kvalitet og kompetanse i barnehage. Kvalitet koster. Derfor øremerker vi penger til kvalitetsutvikling i barnehagene. 17,4 millioner blir satt av i 2019 til blant annet økt bruk av digitale pedagogiske verktøy i barnehagen, stipend for styrere som tar den nasjonale lederutdanningen, og til oppfølging av egen strategi om kompetanse i Oslobarnehagene.            

Åtte. Bedre samarbeid om overgang fra barnehage til skole. Overgangen fra barnehage til skole kan oppleves som krevende for mange barn. Byrådet har allerede gjennomført en erfaringskonferanse om 6-årsreformen, og Oslo har allerede gode retningslinjer for samarbeid mellom barnehage og skole. 2 millioner settes av i 2019 til å styrke det samarbeidet.

Ni. Vikarpool i barnehagen. Våre kvalitetskrav bør gjelde alle, også de som hentes inn som vikarer. Bydel Grorud har i år prøvd ut en ordning som sikrer faste, stabile vikarer i barnehagen og reduserer bruken av private vikarbyråer. I 2019 ønsker vårt byråd å ha et pilotprosjekt som prøver ut ulike vikarløsninger som sikrer stabilitet og kompetanse.

Ti. Nye strengere krav for å drive private barnehager og styrket tilsyn. Vårt byråd stiller strengere krav til kvalitet, voksentetthet og lønns- og arbeidsvilkår for å godkjenne private barnehager. Kravene følges opp med tettere tilsyn. I det siste har flere barnehager fått beskjed om å tilbakebetale fellesskapets midler.

En god barnehagepolitikk berører alle. Den bety mye for barnas utvikling, for foreldrene som leter etter en trygg barnehageplass for sine kjæreste, og for at samfunnet skal gå rundt. Derfor er barnehage en prioritert for Arbeiderpartiet.