Tannløs helsepolitikk

Det skal ikke synes i munnen om man har tynn lommebok.

Endelig har flere og flere politikere og partier blitt opptatt av offentlig tannhelsepolitikk. Tannlegeskrekk er ikke kun redsel for smerter, men redsel for tannlegeregning. Tenner er en del av kroppen ,og det er behov for en tannhelsereform. God tannhelsepolitikk bør omfatte alle.

Mange har ikke råd til tannbehandling og det er urettferdig. Folk med lave inntekter og de som lever under fattigdomsgrense, kan risikere å gå med tannpine i mange år. De som har en trygg økonomi har råd til å forebygge og vedlikeholde sin tannhelse, De kan koste på seg kroner,stift,bro, regulering osv Vi må videreutvikle folketrygden og utarbeide en rettferdig tannhelsereform som også tar hensyn til de fattige.

Jeg har gått gjennom partiprogrammer og regjeringens Jeløya plattform for å se hvordan de forholder seg til tannhelsepolitikk,

–Arbeiderpartiet jobber for at tannlege skal bli billigere for de som trenger det mest. Ap vil utarbeide en plan for gradvis økt satsing på tannhelse og innføre skjermingsordninger på tannhelseutgifter til personer med svak økonomi og dårlig tannhelse samt utrede hvilke ordninger som best møter dette behovet. Partiet vil også forbedre ordningen for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser. Egenandelstak drøftes. AP vil også ha en gradvis opptrapping av støtte.

–SV vil at tannhelsetjenesten skal dekkes av folketrygden. De vil fase ut en refusjon av alle tannlegeutgifter over 2.500 kr etter statlige fastsatt takst.

– Rødt jobber for gratis tannhelse uten egenandel.

– MDG nevner ikke tannhelse i sitt program.

– SP vil utvide Folketrygdens ansvar for å dekke utgifter til tannhelse til flere grupper med spesielle behov i tillegg til de grupper som så langt har kommet inn under slike ordninger.

– KrF skriver blant annet at den offentlige tannhelsetjenesten må sikres tilstrekkelig finansiering for å ivareta de lovpålagte oppgavene de har. De vurderer om folketrygdens stønadsordninger for tannhelse bør utvides.

Høyre/Venstre/Frp har utarbeidet Jeløya erklæringen hvor de vil opprettholde og videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for de eldre. De vil videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningen .

Regjeringens plattform har ingen gode eller store visjoner på dette feltet for å si det forsiktig.

Jeg håper de rød -grønne partiene vil samarbeide og programfeste en universell og ansvarlig tannhelsereform. En slik reform må bli en del av Folketrygden på lik linje med andre helsetjenester. Partiene må bli enige om et egendelsandelstak. - akkurat som ved andre helsetjenester.

Undersøkelser viser at flertallet i Norge synes det er greit med skatteøkning for de mest velstående så lenge den går til gode formål, som feks bedre tannhelse for alle

Norge er blant de aller dårligste i Europa når det gjelder offentlig tannhelsetjeneste. Sånn bør det ikke være i «Verdens rikeste land. Det skal ikke synes i munnen om man har tynn lommebok.