Jan Tore Sanner

Svekker dramafaget

Mens vi venter på regjeringens plan for å styrke praktiske og estetiske fag, som Stortinget vedtok at de skulle lage i 2016, byttes dramafaglige kompetansemål ut med det utydelige sekkebegrepet «kreative aktiviteter» som en del av fagfornyelsen.

Av Kari Strand, daglig leder i Drama- og teaterpedagogene

 

Det er et paradoks at dramafaget som er så velegnet for å tilegne seg fagstoff at det også omtales som en læringsform når det inngår i andre fag, ikke sikres en plass i skolen. Sanner svarer på Kulturtankens etterlysning av planen i Dagsavisen 4. mars, at en viktig del av regjeringens arbeid med å styrke de praktiske og estetiske fagene er fagfornyelsen og de nye læreplanene som er på høring med høringsfrist 18. juni.

Det så lenge ut til å gå bra for dramafaget i fagfornyelsen. Læreplangruppen i norsk la inn tydelige, dramafaglige kompetansemål på alle trinn i grunnskolen. Elevene skulle bearbeide og utforske tekster gjennom rollespill og andre dramaaktiviteter, de skulle utforske og formidle tekster gjennom å opptre i roller. Elevene skulle lære seg fagstoff på en måte som elever sier gjør det lettere å lære. De skulle få møte det estetiske faget drama i norskundervisningen. Praktiske og estetiske fag er ikke bare musikk og kunst og håndverk. Veldig bra tenkt, læreplangruppen i norsk!

Det kom så innspill til førsteutkastet av ny læreplan i norskfaget fra noen stemmer i skolesektoren om at de ikke ville ha metodiske føringer, og dermed ble alle dramafaglige kompetansemål byttet ut med kreative aktiviteter/måter/uttrykk. Det kan være dramaaktiviteter, men det er avhengig av at læreren gjør den koblingen og har fått opplæring i dramafaget.

Som en merknad til stortingsvedtaket om planen som skal lages, la flertallet i KUF-komitéen på Stortinget inn at fag- og timefordelingen bør vurderes på sikt. Dramafaget gis som eksempel på fag som bør vurderes som nytt fag i skolen. Dramafaget har lange tradisjoner for å ligge inn under norskfaget med noen dramafaglige kompetansemål, og dans inngår i fagene musikk og kroppsøving. Dramafaget blir nå definert som en metodisk føring og tas ut av læreplanen, dans gjør ikke det. Stortingskravet om planen som skulle lages gir signaler om det motsatte av det som skjer nå. Her vil det bli store forskjeller for elevene, og denne utviklingen må snu i tide.