Styrk språkopplæringen

Oslo FrP vil gjennomføre en språktest for alle fireåringer i Oslo. De barna som må ha språkopplæring skal i tillegg kartlegges ved fylte fem år.

Barnehagen skal være en god arena for integrering og språkutvikling, og da må man sørge for at det snakkes norsk i barnehagene. Gjennom flere år har man vært opptatt av at minoritetsspråklige barn skal gå i barnehage for å lære seg norsk til skolestart. Nå viser det seg at 70 % av barna med minoritetsspråklig bakgrunn ikke har tilstrekkelig med norskkunnskap til å følge ordinær opplæring når de begynner på skolen, selv om 75 % av disse barna er født og oppvokst i Norge og 70 % har gått i barnehage. Sett i lys av hvor mange

som starter på skolen i dag uten å kunne norsk, så er det spesielt viktig å kunne vise til bedre resultater. I forbindelse med budsjettet for 2012 fikk FrP gjennomslag for at det skal stilles krav om norskkunnskaper for de som skal ansettes i de kommunale barnehager, og byrådet stiller nå krav til at nyansatte må ha norskkunnskap minimun norskprøve 3. I forbindelse med budsjettet 2013 fikk vi gjennomslag for ytterligere to millioner kroner til norskopplæring. FrP vil gjennomføre en språktest for alle fireåringer i Oslo. De barna som må ha språkopplæring skal i tillegg kartlegges ved fylte fem år. Det er også viktig å trekke frem at foreldre har ansvaret for barnas oppdragelse. Det er behov for en mye mer aktiv integreringspolitikk hvor foreldrenes ansvar fremheves. Det må bli en snarlig slutt på at norske barn ikke kan norsk når de begynner på skolen.