RETTFERDIG?: I Frankrike protesterte mange heftig da president Emmanouel Macron innførte endringer i arbeidsmiljøloven i høst. FOTO: GEOFFRROY VAN DER HASSELT/NTB SCANPIX

Støtt opp om anstendig arbeid

Decent Work er avgjørende for det sosiale samholdet.

Innlegget er et samarbeid mellom Karl-Petter Thorwaldsson, nestleder Nordens Faglige Samorganisasjon og leder LO Sverige, Lizette Risgaard, leder LO Danmark, Antti Palola, leder STTK Finland, Gylfi Arnbjörnsson, leder ASI Island, Magnus Gissler, generalsekretær Nordens Faglige Samorganisasjon og Ragnhild Lied, leder Nordens Faglige Samorganisasjon og Unio Norge

 

I morgen markerer fagbevegelsen verdensdagen for anstendig arbeid – World Day for Decent Work. I en verden som preges av polarisering og populisme, er det viktig å balansere sosialt ansvar og økonomiske interesser.

Vi lever i en tid med redusert sosialt samhold, med polarisering og økt misnøye i store deler av befolkningen. I den vestlige verden slutter velgere opp om autoritære ledere og populistiske partier – ofte med nasjonalistiske fortegn og mangel på demokratiske verdier. Fra en nordisk faglig horisont er dette urovekkende, ettersom populismen tenderer mot å favorisere nasjonal egeninteresse framfor internasjonalt samarbeid, stengte grenser og proteksjonisme framfor fri bevegelighet for mennesker, tjenester, varer og kapital, samt autoritære holdninger framfor progressive og liberale verdier.

En av de fremste grunnene til proteksjonisme og populisme er å finne i utviklingen av økonomisk ulikhet. Slik det er dokumentert i flere studier, blant annet av OECD, IMF og Verdensbanken, er dette en utvikling som siden 1980-tallet har medført at færre får ta del av velstanden i samfunnet.

Dette er i høy grad resultat av en økonomisk politikk som siden 80-tallet har fremmet avreguleringer, endrede skattesystemer og færre offentlige investeringer. Også et utvannet partssamarbeid og redusert global faglig innflytelse, både på den enkelte arbeidsplassen og på den nasjonale, europeiske og globale fordelingspolitikken, har bidratt til økt ulikhet. I tillegg kommer utfordringene som følger av globaliseringen og den digitale revolusjonen, med flere usikre ansettelser og vilkår som iblant utviser store mangler når det gjelder rimelig og regulert lønn, godt arbeidsmiljø, sosial sikkerhet, ferie og kompetanseutvikling.

Vi i den nordiske fagforeningsbevegelsen mener at den beste måten å fremme sosialt samhold og bekjempe antidemokratiske strømninger på, er å gjenopprette balansen mellom sosialt ansvar og økonomiske interesser. Derfor bør en bred politisk diskusjon om anstendig arbeid og dette arbeidets innhold snart komme i gang. Dette skjer best innenfor rammene av «Decent Work Agenda». Agendaen, som er vedtatt av ILO, FNs fagorgan for sysselsetting og arbeidslivsspørsmål, hviler på de fire pilarene fremmet av sysselsetting, arbeidstakeres rettigheter, et fungerende partssamarbeid og sosial beskyttelse, og har til hensikt å balansere nettopp sosialt ansvar og økonomiske interesser.

I slutten av oktober avholder Nordisk råd sin sesjon. Da møtes parlamentarikere fra hele Norden for å debattere nordisk samarbeid om globale utfordringer, blant annet gjennom Nordisk ministerråds programforslag «Generasjon 2030 – Nordisk program for gjennomføringen av Agenda 2030». Her har politikere en ypperlig anledning til å diskutere den viktige balansen mellom sosialt ansvar og økonomiske interesser.

I morgen, på verdensdagen for anstendig arbeid – World Day for Decent Work – oppfordrer vi derfor Nordisk råd, Nordisk ministerråd og de nordiske regjeringene til å gjøre Decent Work, mål åtte i FNs Agenda 2030, og de fire pilarene i ILOs Decent Work Agenda til kjernen for det nordiske samarbeidet. Agendaen er i høy grad overensstemmende med den nordiske modellen, og vi i den nordiske fagforeningsbevegelsen mener at den ikke bare bidrar til å oppnå flere av målene i FNs Agenda 2030 – den er avgjørende. Uten Decent Work kan vi ikke oppnå mål 16 om fredelige og inkluderende samfunn, mål 4 om en god universell utdanning for alle, eller mål 5 om likestilling.

Decent Work er også avgjørende for å oppnå mål 10 – redusert ulikhet i og mellom land – og dermed vårt svar til den som vil bygge murer og stenge grenser.