Statsstøtte til
 sivilt samfunn

Oppfyllelse av menneskerettighetene er en forutsetning for et sunt og levedyktig demokrati.

Fremskrittspartiet truer med å fjerne statsstøtten til Antirasistisk Senter hvis de kommer til makten etter stortingsvalget til høsten. Jeg vil påpeke viktigheten av et sterkt sivilt samfunn, som også Antirasistisk Senter er en del av.

Oppfyllelse av menneskerettighetene er en forutsetning for et sunt og levedyktig demokrati. Meningsbrytning er ikke grunn god nok til å trekke tilbake statsstøtte.

Det følger av både FNs rasediskrimineringskonvensjon og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon at staten er forpliktet til å legge til rette for et aktivt sivilt samfunn som fremmer formålene til konvensjonene. Konvensjonene er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven og diskrimineringsloven.

FN har flere ganger gitt uttrykk for at myndighetene må sørge for at interesseorganisasjoner har økonomiske rammer som gjør at de kan være dette viktige korrektivet.

Ombudet fører tilsyn med at staten oppfyller forpliktelsene etter konvensjonene. Å trekke tilbake økonomisk støtte fra en interesseorganisasjon, vil fort kunne være i strid med FNs rasediskrimineringskonvensjon.