Statsadvokat Katteland rydder opp i forelegg for hasjbruk

Mange reagerte negativt da det ble kjent at Sør-Øst politidistrikt v/ politiadvokat Anne Norendal bøtela en 15 år gammel jente for hasjbruk. Det mange reagerte på var at hasjrøykingen ble avdekket via overskuddsinformasjon, under en etterforsking av et voldtektsforsøk mot 15 åringen som hun selv hadde anmeldt.


Overskuddsinformasjon fra mobil i voldtektssak fører til anmeldelse for hasjbruk

15-åringens mobil inneholdt et bilde av at hun røyket hasj. Under etterforsking av voldtektsforsøket ble mobilen “sikret adgang til”. Bildet ble brukt til å stille et krav om urinprøvekontrakt eller et forelegg. Hverken jenta eller hennes far så seg tjent med dette. Og hvorfor skulle de?

Negative reaksjoner fra alle kanter


Politimann Eirik Husby Sæther (NNPF) kommenterer saken i to forskjellige innlegg på nyemeninger.

I første sak skriver han at han følte skam over å være politimann når han fikk kjennskap til saken:

Denne saken svekker tilliten til politiet. Jeg jobbet selv den dagen saken kom på trykk i VG, og jeg skammet meg over å være politi.”

Jeg kan ikke annet enn å berømme og takke han for å ha engasjert seg. Han bifaller både det at overskuddsinformasjon ikke skal brukes slik og at politiet kan ha brutt strafferettslig prosess med å ikke opplyse fornærmede eller verge om å ikke inkriminere seg selv, og hva som kan bli konsekvensen av å levere fra seg en mobil. Det virker som Eirik i det minste bør vurdere å melde overgang til norske LEAP.

Bård Dyrdahl, politimann og talsmann for LEAP Scandinavia, kommenterer saken:

“Trist at man trengte å løfte dette til overordnet påtalenivå, og først etter medieomtale fant at saken måtte henlegges. Det viser hvor dypt denne kulturen er forankret i politiet. Kun gjennom reell avkriminalisering kan man forhindre at vi i politiet gir slik missforstått "hjelp".

Tydelig språk og begrunnelse fra statsadvokaten

“Dette forelegget skulle ikke vært gitt”, er statsadvokat Katteland sin tydelige beskjed.
Hun henla saken “etter straffeprosesslovens bestemmelse om at påtale kan unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale”. .


Det er ingen forebyggende eller allmenne hensyn som tilsier forfølgelse i en slik sak. Det er ingen heltemodig, rus-forebyggende fane å begrunne slik hardhendt behandling med. Det er ikke hjelp. Det er forfølgelse uten positiv effekt. For en del er disse reaksjonene sementering av en kriminell livsstil: Man blir det de kaller deg.

Når overgrepsutsatte har et rusproblem eller bruker et illegalt rusmiddel

Statsadvokaten kommenterer situasjonen for overgrepsutsatte eller andre utsatt for alvorlig kriminalitet: “...påtalemyndigheten har [en] lang tradisjon for å unnlate å straffeforfølge mindre alvorlig kriminalitet begått av fornærmede og som fremkommer under etterforskning av alvorlige saker, blant annet seksuallovbrudd.” 

En viktig begrunnelse som gis er at ikke er ønskelig å heve terskelen for at fornærmede anmelder i alvorlige straffesaker.  Dette bifalles av bistandsadvokaten til jenta, andre jurister og Dixi ressurssenter mot voldtekt.

Bård Standal fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk som har lenge engasjert seg for positiv endring på rusfeltet sier følgende om praksisen:

Det er viktig å huske at denne saken ikke på noe vis representerer et avvik fra hvordan vi alltid har holdt på.

Det er det at det omtales og ryddes opp som er nytt.”


Beskjeden er tydelig. Det er ikke ønskelig å jage hasjen i enhver sammenheng. Det er ikke et mål i seg selv, å bøtelegge for rusbruk. Det er ikke mål i seg selv å fremtvinge en urinprøvekontrakt. Og det er smakløst og uten begrunnelse å forfølge ofre i alvorlige saker for rusbruk. Overgrepsutsatte bør komme foran den innstendige oppklaring av hver eneste narkotikasak man kan få hendene sine på.

At etterforskningen av voldtektsforsøket ble henlagt og hasjen påtalt, kan med en viss kynisme (og sinne!) sies å gjenspeile forskjellen i innsats på narkotikafeltet og sedelighet.

Politiet bør slutte å prioritere bruk og besittelse, og heller bruke langt flere ressurser på annen type kriminalitet som vold og sedelighet. Vi lever i #metoo- og #rusreform-tider. Da er denne saken en "peak idioti" og flott eksempel på mye av det vi gjør galt i dag. De dårlige prioriteringene, den fallerte straffepolitikken mot rus, de mange overgrep og hjørner som kuttes i kampen mot narkotika.  Lovendring kommer, men før lovendringen kan politiet velge å nedprioritere denne type kriminalitet.


Signalene er tydelige: bruk og besittelse er en bagatell, voldtekt og vold mot kvinner et viktig samfunnsproblem som må prioriteres og håndteres med stort skjønn. Jeg håper at de neste årene vil preges av at man legger seg på en tolerant linje ovenfor brudd på legemiddelloven, og at jeg aldri får lese om en slik sak igjen.

Endring kommer. I mellomtiden bør politiet, som ofte er opptatt av signaleffekt, selv ta konsekvensene av de signalene som gis her.