Statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Sosiale problemer: Ditt og mitt, eller vårt ansvar?

Gratulerer med dagen til alle landets sosialarbeidere! Både barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere kan unne seg ekstra heder i dag.

Den internasjonale sosialarbeiderdagen er initiert av FN og markeres i 126 land hvert år den tredje tirsdagen i mars. Årets tema er: «Sosiale problemer: Mitt og ditt, eller vårt ansvar?»

Og denne dagen trengs. Fellesorganisasjonen (FO) opplever at det «sosialfaglige» blir satt under press. Vi mener at sosiale problem ikke bare kan løses av individet alene – det trengs en helhetlig innfallsvinkel. Dette er selve kjernen for en sosialarbeider. Likevel ser vi en tendens i dagens politiske landskap til at det motsatte skjer. Dagens samfunnsendringer utfordrer menneskers sosiale rettigheter og bidrar til at allerede sårbare grupper i samfunnet blir ytterligere utsatte. Sosiale og økonomiske forskjeller mellom mennesker og grupper har økt og fortsetter å øke. Våre medlemmer som jobber i velferdsstaten ser også en tendens til at sosiale problemer reduseres til et individuelt problem, som først og fremst må løses på individnivå. Men utfordringer i egen livssituasjon kan skyldes kollektive forhold. I Norge i dag finnes det forhold som skaper og vedlikeholder undertrykkende livssituasjoner for grupper i samfunnet. Forhold som fattigdom, utenforskap, vold og seksuelle overgrep i hjemmet.

Det kan være åtteåringen som ikke klarer å konsentrere seg i timen og utagerer. Han får diagnosen ADHD, blir tatt ut av vanlig undervisning og mange er redde for han. Han sees på som et problem. Det finnes ingen rutiner som fanger opp hvordan han har det hjemme. Kanskje vet de som møter han daglig at familien hans lever under fattigdomsgrensen. At foreldrene ikke har tid til å følge opp gutten godt nok. Men det mangler tiltak som kan settes inn, eller ressurser nok til å prioritere dette. Her er sosialarbeideren forpliktet til å si ifra. En del av deres mandat er å ivareta menneskers ufravikelige krav til verdighet, både på individuelt og strukturelt nivå.

Vi ser også at rettigheter i større grad blir erstattet med plikter. Krav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, fremfor en aktivitetsrett i Nav er et eksempel. Innstrammingen i regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP) er et annet. Mennesker som er syke og i en krevende livssituasjon mister inntekten sin. Realiteten er at ansatte i Nav ofte har så mange klienter å følge opp, at oppfølging av AAP-mottakerne har kommet i andre rekke. Dette har ansatte varslet om gjentatte ganger. I tilfeller der manglende oppfølgning av Nav er årsaken til at stønadsmottakere ikke er ferdig avklart og fortsatt ansees som arbeidsuføre, tolkes det nye regelverket likevel dithen at folk ikke får forlenget AAP-stønad. Det gir katastrofale konsekvenser for den enkelte.

Vi er også bekymret for at retorikken hardner til. Tiltakene hardner til. Brukere skal ansvarliggjøres og motiveres til endring – noe vi sosialarbeidere jobber mye med, men vi ser at sosiale problemer ofte blir ditt og mitt problem, ikke vårt. Vi oppfordrer sosialarbeidere landet rundt til å si ifra, lokalt og nasjonalt, når strukturer i samfunnet skaper sosiale problemer. Dette har for eksempel FO-medlem Ine Haver og hundrevis av andre sosialarbeidere i det kommunale barnevernet over hele Norge gjort, gjennom kampanjen #heierna. De peker på at for få ansatte i barnevernet hindrer dem i å gjøre en god nok jobb for barna, ungdommene og familiene de er satt til å hjelpe.

Derfor jobber FO for å bedre strukturer i samfunnet. Vi ser at en del barn i barnevernet får det vanskelig i overgangen til å bli voksne. De færreste takker ja til ettervern, men flere av dem angrer i ettertid. Gjennom fjorårets #takkmamma-kampanje klarte FO og Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) å påvirke politisk slik at barn i barnevernet nå har rett til ettervern fram til og med fylte 25 år. Slike systemendringer kan bidra til at færre barn i barnevernet opplever å måtte stå alene, det igjen kan forhindre psykisk sykdom, selvskading og ensomhet.

Det nytter å si ifra, og FO er stolte av å organisere nesten 30.000 stolte og engasjerte barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, og vi ønsker dere alle til lykke med sosialarbeiderdagen 2019!