Snowden-kampanjen har nådd Sverige!

Den politiske kampanjen som offisielt er knyttet til Edward Snowden under Vladimir Putins vinger i Moskva, favner nå med ett Sverige; etter samme ferdigpakkede fortolkning og spekulative journalistikk som preger propagandaen i Norge.

Mønsteret er det samme i land etter land. All kildekritikk droppes, samtidig som det bygges inn en ferdig "pakke" av påstander og retorikk som ikke står i noe rimelig forhold til sparsomme materialet som presenteres som dokumentasjon. Mønstret er slik:

  • Ett fragmentert kildemateriale som forteller om etterretningsvirksomhet.
  • En ferdigpakket fortolkning som gjør nevnte etterretningsvirksomhet illegitim.
  • En type politisk kampanje-journalistikk som fortsterker alle slutninger.
  • Et knippe journalister som kjører saken inn i TV-studioer i samme modus.
  • Et helt konsekvent fravær av kildekritikk.
  • Håndplukkede "eksperter" bringes inn og sier nøyaktig det samme.

Det spilles på psykologi og følelser

Det spilles retorisk på føelser i "Storebror ser deg"-perspektiv. Det skal gis inntrykk av at du og jeg blir overvåket av vestlige etterretningstjenster døgnet rundt. Disse tjenestene har tilsynelatende intet annet å ta seg til.

All ytringsfrihet i sakens anledning er ivaretatt av den hvite ridder og øverste beskytter i Moskva, Vladimir Putin. Dette riktignok i rett linje fra det politiske politiet til Ivan den Grusomme på 1500-tallet, men likevel altså - Snowdens hvite beskytter. Og det er hele tiden, på inn og utpust, USAs og NATOs sikkerhetstjenester som er verstingen, selv om de data som legges frem helt åpenbart går på ruinemessig utveksling av høyst ordinær informasjon knyttet til like ordinær etterretningsvirksomhet.

En lojal utsending fra SVT i Sverge har møtt journalisten Glenn Greenwald (research) og fått hjelp av assosierte Ryan Gallagher (research). Der har respektive journalist fra SVT i følge den offisielle versjonen fått en ferdig pakke med dokument og retorikk i en datafil, i form av en "fortolkning" av data, eller det som heter "innsyn i hemmelige dokumenter" som skal vise at Sverige spionerer på Russland. Deler av de data som er samlet utveksles med data fra andre vestlige etterretningstjenester, inklusive National Security Agency (NSA).

Slik det hele legges fram i svenske og norske medier via Norsk Telegrambyrå (NTB), NRK og VG Nett bringes dette inn som en sensasjonell nyhet, i nokså skarp politisk modus. Senere vil dette følges opp av personell som blir hentet inn til studioene for kveldssendinger, der påstander gjentas ut fra et kildemateriale som er fremlagt som en ferdig designet kampanje-pakke.

Edward Snowden-kampanjen følger opp en mal for retorikk der generelle trekk og mønstre lukes ut og gjøres unike, slik at det i en påfølgende kombinasjon av ordoppstillinger og påstander gis et bestemt bilde av noe som blir forsøkt gjort irregulært og ulovlig. Basert på svært fragmenterte og til dels vage kildedata bygges det opp en "pakke" for utvalgte journalister - som enten må kjøpes slik den er, eller droppes. Hovedpersonen som offisielt skal stå bak dette befinner seg i Moskva, der den russiske sikkerhetstjenesten FSB (Tidl.KGB) har ansvaret for hans daglige velferd.

En sentral påstand i den delen av Snowden-kampanjen som nå fanger inn Sverige (og som er sluset inn til Norge) er følgende:

"Försvarets radioanstalt (FRA) i Sverige skal være en ledende partner for USA, i spionasje på Russland."

Det er ikke noe i de dokumentasjonene svenske SVT har fremlagt som underbygger en slik påstand. VG fremlegger heller ingen dokumentasjon.

Sveriges geografiske beliggenhet bidrar til at landet tradisjonelt har hatt sine etterretningsorganer fokusert østover og i de baltiske land da Moskva hadde full kontroll der. Slike etterretningsdata har alltid vært utvekslet i en eller annen form.

Dette skriver VG Nett 5. desember:

I dokumentet, som den svenske TV-kanalen avslører innholdet i, fremgår det hvordan USA ser på FRA sin rolle i spionasjen mot deres tidligere største fiende; Russland. Dokumentet er datert 18. april i år, og det skal blant annet stå:

«The FRA provided NSA (...) unique collection on high-priority Russian targets, such as leadership, internal politics.» Det kan oversettes til at FRA levert NSA en unik samling av høyt prioriterte mål, som lederskap og innenrikspolitikk.

Summen av dette er grovkornet politisk retorikk. Men det hele designes og fremlegges som deskriptive utsagn. Det vil si gjennom setninger som enten kan være sanne eller usanne. Men siden en hemper ut det hele fra generelle, faktiske forhold, som går på etterretningsrutiner som er like selvfølgelige som de er en naturlig del av et samlet sikkerhetspolitisk bilde i ethvert land - forblir det hele en halvsannhet. Tradisjonelt vil ikke tjenestemenn fra sikkerhetstjenestene svare for slike utspill. Det er den normative og politisk ladede retorikken, så mye mer enn synlige og usynlige kilder og faktagrunnlag forøvrig, som bygges inn i det hele og som så er helt avgjørende for å skape overskrifter.

Russiske etterretningsfartøy som det som er vist under her (Foto tatt utenfor Midt-Sverige) er underlagt ledelsen i den miltitære russiske etterretningstjenesten, GRU, og den russiske militærstaben rundt Putin. Dette, og flere russiske etterretningsfartøy - har sveipet rundt i Østersjøen i vår og i sommer. Det utløste ikke anstrøk av moralsk indignasjon blant svenske og norske journalister, og ble knapt nevnt.

Den russiske etterretningsvirksomheten på svensk side har vært aggressiv gjennom det meste av 2013. Dette kan også knyttes til en omfattende russisk militærøvelse der det ble øvd på angrep mot Norge og Sverige med bombefly og spesialstyrker. Sistnevnte befant seg bar noen kilometer fra grensen til Norge i nord under denne øvelsen. Vladimir Putin har utplassert 8000 nye soldater og offiserer på Kola, ikke langt fra norskegrensen. Dette er mobile, spesialenheter som er samkjørte med større militære enheter i St. Petersburg.

Russiske etterretningsfartøy som har vært direkte underlagt ledelsen i den miltitære russiske etterretningstjenesten, GRU, og den russiske miltiærstaben rundt Putin - har sveipet rundt i Østersjøen i vår og i sommer. Dette hang sammen med en russisk militærøvelse der det ble øvd på angrep mot Norge og Sverige med bombefly og spesialstyrker. Sistnevnte befant seg bar enoen kilometer fra grensen til Norge i nord under denne øvelsen. Vladimir Putin har utplassert 8000 nye soldater og offiserer på Kola, ikke langt fra norskegrensen. Dette er mobile, spesialenheter som er samkjørte med større militære enheter i St. Petersburg.

I vår og enda mer i sommer kom det en rekke russiske bombefly, og også flåtefremstøt fra russiske side, inn mot svensk territorialfarvann. Et russisk ettrretningsfartøy (avbildet ovenfor) kjørte så langt opp i Østersjøen for å fange opp kommuniaksjon i det svenske forsvaret - som selvsagt fulgte godt med. Svenskene har åpenbart fulgt aktivitetene for blant annet å avdekke kommandolinjene for den nokså hektiske, russiske aktivteten som pågikk over flere måneder.

Dte er uhyre vanskelig å se den sterkt fragmenterte informasjon som posisjoneres ut fra det som skal være Edward Snowden, fra den kontekst og den russiske sikkerhetstjenesten som er Snowdens vertskap, døgnet rundt.

Det er uhyre vanskelig å se den sterkt fragmenterte informasjon som posisjoneres ut fra det som offisielt skal være Edward Snowden, fra den kontekst - og den russiske sikkerhetstjenesten som er Snowdens vertskap, døgnet rundt. Dte var Edward Snowden selv som oppsøkte den russiske ambassaden i Hong Kong da han kom dit, før sin reise til Putin og Moskva.

Vladimir Putins militære stab øvde angrep mot Sverige og Norge i den perioden etterretninsgvirksomheten skal ha pågått. For de skandinaviske landene er det selvsagt maktpåliggende å finne ut hvordan kommunikasjons- og kommando-rutiner legges opp fra russisk side i en slik situasjon. Det handler om en helt grunnleggende del av sikkerhetstjenestenes funksjon, og dette er en høyst ordinær og legitim virksomhet.

En ren politisk kampanje

Snowden-kampanjen fremstår som en ren politisk kampanje, under det gamle slagordet "ulovlig politisk overvåking". Gjentagelser, brokker fra etterretningsdata som noen - og ikke nødvendigvis Snowden - har stjålet på vestlig side, er det bærende element i det hele. Dette formidles med en ferdig pakket "forklaring" som er en slags fortolkning i sterk retorisk modus. Der påstander nesten helt konsekvent ikke lar seg forsvare i det sterkt fragmenterte kildematerialet som er fremstilt.

Etter slike fremlegg følger så "rikssynsere" opp i fjernsynsstudioene, etter en hel dag med medieoppslag. Der er en håndfull "eksperter" plukket ut, hvor dem som for mest oppslag er de som går god for påstandene i Snowden-kampanjen helt ukritisk. Slik forsterkes (og repeteres) den normative retorikken.

Skal logikken i dette følges er det nå slik at vestlig etterretningsvirksomhet i sin helhet fremstår som ulovlig. Og særlig den som tar sikte på å avdekke kommunikasjon mellom terrorceller i en tidlig fase, og nå også etterretningsvirksomhet mot Russland. I dette site eksemplet - fra Sverige.

Men russisk spionasje er slett ikke en del av bildet. Nå, sannelig med selveste Vladimir Putin (Han har vokst seg stor nettopp i KGBs apparat) - som den øverste beskytter og vokter av ytringsfriheten, med sine vinger foldet over en spion med spesiell stor symbolverdi.

Ingen kildekritikk og kontekster droppes

I dag er det umulig å se Edward Snowden løsrevet fra de helt spesielle konstekstuelle omstendigheter som omgir ham og den grovkornede retorikken som følger de "pakkene" som denne Glenn Greenwald gir til håndpluggende journalister etter det som synes å være en omhyggelig "timet", politisk agenda. Mens vi venter på ett eneste KGB- eller Stasi-dokument gjelder det å toe sine hender, og bli mer kritisk til en type politisk kampanje-journalistikk som av en eller annen grunn har fått spesielt godt fotfeste i Norge og Sverige.

Jeg vokste selv praktisk talt opp i Forsvaret, og var der akkurat lenge nok til å konstatere at dette landet faktisk har behov for et forsvar og en oppegående sikkerhetstjeneste. Skulle det komme til overtramp, vel, så får vi ta det som kommer, uten Vladimir Putins og Edvard Snowdens hjelp. Snowden-kampanjen er en rent politisk teater, fra ende til annen.

I Norge har alle utfordringer knyttet til forsvars- og sikkerhetspolitikk vært som rensket ut av nyhetsbildet i mange år. Siden slutten av 60-tallet har det pågått jevnlig kampanjer om "ulovlig politisk overvåking". Akkurat det var bekvemt for en gruppe politikere med stadig større makt og innflytelse som entret den rikspolitiske scenen ved inngangen til 1980- og 1990-årene, og som har lagt mer spor etter seg i arkivene enn de aner. Svaret på hva som var lovlig og ulovlig oppe i dette er enda ikke gitt. Heller ikke i møte med fenomenet og vignetten Edward Snowden, beskyttet under Vladimir Putins vinger.

Roy Vega

roynorvega@gmail.com

5.12.2013