Ledelsen i Norsk kritikerlag er svært fornøyd med hvordan Bergen kommune anerkjenner kritikernes rolle. Bildet er fra Bryggen i Bergen. FOTO: ERIK JOHANSEN/NTB SCANPIX

Slik blir de en ledende kulturby

Vi har et tips til dere, Oslo, Trondheim, Kristiansand, Tromsø og Stavanger. Nå må dere se til Bergen.

Bergen vil være en ledende kulturby, og satser på egne stipender til kritikere. Det bør være til inspirasjon også for andre norske byer.

«Kunstkritikken er helt sentral for ordskiftet rundt og utviklingen av kunsten». Sitatet er ikke hentet fra Kritikerlagets handlingsprogram, men fra høringsutkastet til Bergen kommunes kunstplan 2018-2027 som nå sirkulerer.

I den offensive planen kommer det frem at Bergen vil være en ledende kulturby både nasjonalt og internasjonalt. «Å styrke kunstens rolle i det bergenske samfunnslivet er den viktigste målsetningen for å sikre at Bergen er i forkant», heter det videre i utkastet. Å se at kunst bidrar til utvikling, og å se at kritikk er en grunnleggende dimensjon i dette, er etter vårt syn oppløftende for et fritt, åpent og innovativt samfunn.

For å oppnå målsettingen pekes det i planen på fire fellesutfordringer for alle kunstfelt: internasjonalisering; digitalisering; synlighet, tilgjengelighet og publikumsutvikling; og kunstner- og produksjonsøkonomi. Og som en femte hovednøkkel for å styrke kunstområdet trekker man kulturkritikken frem som et eget satsningsområde. Man vil styrke kritikkens synlighet «ved å definere feltet som et kunstfelt, og samtidig satse bredt på nye stemmer og nye initiativ for kritikk, innen alle fagfelt».

Visjonen er at kunstbyen Bergen skal være en arena for en sterk, offentlig samtale for kunst, som bidrar til å løfte kunstens samfunnsrelevans. Og, leser vi videre: «Bergen skal ha flere heltids- og deltidskritikere som dekker hele spekteret i kunstlivet.»

I motsetning til de andre kunstfeltene, som har en offentlig infrastruktur bygget rundt seg, har kritikken tradisjonelt vært knyttet til en markedsstyrt mediestruktur som nå står under press. Derfor opplever vi det særlig positivt at høringsutkastet tar til orde for å øremerke et årlig arbeidsstipend til en kritiker. Man ønsker at kommunen er pådriver for tilskuddsmottakere som i hovedregel følger Norsk kritikerlags honorarsatser, og at den øker tilskuddsordningen for kritikk- og teoriutvikling.

Men det stopper ikke med det. I planen foreslås det at Bergen kommune skal støtte initiativer til kritikk- og samtaleforum, ta initiativet til at utdanningsinstitusjonene vektlegger kritikk og kulturjournalistikk, tilrettelegge for at tidsskrift kan etablere seg i Bergen, oppfordre til samarbeid for å utvikle kritikkfeltet, åpne for reisestøtte for kritikere, etablere en aspirant/mentorordning for kritikere og ikke minst støtte en ny digital plattform for kritikk og formidling i Bergen.

Dette er en offensiv, fremtidsrettet og visjonær kunstplan. Og fra Kritikerlagets side er det ikke minst gledelig å notere at bergenserne så klart og tydelig definerer kritikken som en nødvendig og integrert del av kulturfeltet. Denne satsningen på kritikk vil definitivt være med på å styrke Bergens posisjon som en viktig kulturby, både nasjonalt og internasjonalt.

Nå må oppfordringen være at også landets øvrige storbyer – Oslo, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Tromsø – tar opp hansken og gjør et tilsvarende løft for kritikken i sine kulturpolitiske planer for fremtiden. Se til Bergen!