«Skyhøyt» og dyrt risikoprosjekt

NYE RIKSEN: Tomten er altfor trang og forutsetter store endringer av gjeldende reguleringsplan.

Oslo universitetssykehus (OUS) byggeplaner frem mot 2028 omfatter nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet, ny sikkerhetsavdeling på Ila, nytt Aker lokalsykehus og regionsykehus på Gaustad.

Rikshospitalet på Gaustad skal bygges ut for å samle alle regionsfunksjonene inkludert Traumesenteret. OUS egne kalkyler fra mai 2018 viser en samlet investering på 41,3 milliarder kroner.

OUS-administrasjonen har neglisjert å utrede Ullevålalternativet tilstrekkelig. Dette ble påpekt i to eksterne kvalitetssikringsrapporter fra 2016 før styrevedtakene om å gå videre med Gaustad ble fattet. Derfor må det gjøres en konseptfasevurdering av Ullevålalternativet som kan sammenliknes med Gaustad, før det fattes endelig beslutning.

Befolkningsøkningen i Oslo og Akershus er imidlertid så stor at det er behov for et nytt lokalsykehus på Aker så raskt som mulig.

Rikshospitalet

På Gaustad er tomten altfor trang og forutsetter store endringer av gjeldende reguleringsplan, fredningsbestemmelser og landskapsvern. På figuren er det eksisterende Rikshospitalet og universitetet blått, det fredede Gaustad sykehus mørkt blå. De grønne arealene er enten fredet eller vernet.

Utvidelse (rosa) av Rikshospitalet: I ØST med ca. 25.000 m2 som bebyggelse i 3 etasjer og i SØR med 150.000 m2 svarende til 25 etasjer.

Utvidelse (rosa) av Rikshospitalet: I ØST med ca. 25.000 m2 som bebyggelse i 3 etasjer og i SØR med 150.000 m2 svarende til 25 etasjer.

 

Den planlagte utbyggingen er på 140.000 m2. Men sengebelegget skal endres fra 90 til 85 % og dersom Traumesenteret skal beholde dagens kapasitet og kompetanse må pasientgrunnlaget lokalt økes fra 150.000 personer til 250.000. Konsekvensen er at arealet må økes med 30.000 til 40.000 m2.

Posthuset (Postgirobygget) ved Oslo S er på 50.000 m2, har 25 etasjer og er mer enn 100 m høyt. Dvs at 3 slike bygninger må presses inn i område SØR ved innkjøringen til Rikshospitalet. 25.000 m2, eller et halvt Posthus, kan bygges i parken mot Gaustad sykehus (område ØST) inn i verneområdet. Høyblokkene i SØR vil ødelegge lysforholdene og utsikten for all annen bebyggelse på nordsiden, ødelegge landskapsprofilen mot Vettakollen og Holmenkollen og knuse den dominerende posisjonen Gaustad sykehus har i landskapet. På lang sikt, når det nåværende Rikshospitalet må erstattes, finnes det ikke reserveareal dersom man ikke bygger seg inn i det fredete Gaustad sykehus.

Terrengsnitt sett fra syd med høyblokk på 25 etasjer i SØR, 3 etasjer mot Gaustad sykehus med tårnbygget i ØST (ny bebyggelse er rosa),

Terrengsnitt sett fra syd med høyblokk på 25 etasjer i SØR, 3 etasjer mot Gaustad sykehus med tårnbygget i ØST (ny bebyggelse er rosa).

 

Ullevål sykehus

Ullevål sykehus har gammel og utdatert bebyggelse som er brukt som argument mot en utbygging. Samtidig er det underslått at det er ferdigstilt ca. 80.000 m2 nye bygg etter 1995, sist i 2014, og rehabilitert rundt 30.000 m2 eldre bygg. Disse vil være funksjonelle i flere tiår og tilsvarer samlet det nye lokalsykehuset som planlegges for Aker. Andre motforestillinger til utbygging av Ullevål er at grunnforholdene er vanskelige, at mye gammel infrastruktur i grunnen må fjernes og at bygging på et sykehus i drift ikke kan gjennomføres uten store konsekvenser for driften. Grunnforholdene er som ellers i Oslo, og hindrer ikke at store, moderne bygninger står støtt og uten setningsskader.

Gammel infrastruktur i grunnen gjelder et lite område rundt de tekniske sentralene bak Midblokken. Her er det unødvendig å bygge i den første fasen (1 på figuren).

Bygging ved et sykehus i drift er alltid krevende, men på Ullevål vil pasientavdelinger i liten grad berøres sammenliknet med at alle avdelingene rundt adkomsttorget på Rikshospitalet må evakueres i store deler av byggeperioden.

Risikoen ved utbygging av Ullevål er stort sett grunnløse påstander.

Ullevål sykehus har en byggeklar tomt på 250 dekar som gradvis kan bygges ut til et nytt, stort regionsykehus uten vesentlige terreng- og infrastrukturtiltak. I en første byggefase trengs et nytt klinikkbygg på cirka 60.000 m2 i sone 1 som kan erstatte de 102 og 116 år gamle klinikkbyggene (2 i figuren). Sykehuset kan deretter bygges ut i sone 2 hvor de gamle klinikkbyggene rives. På sikt eller som alternativ til riving, kan sykehuset bygges ut både mot nord i sone 4, og mot øst i sone 3.

Ullevål sykehus vil ha reservearealer for all fremtid, også store arealer som kan brukes av Universitetet til undervisning og forskning. Denne løsningen vil spare samfunnet for rundt 30 mrd kroner sammenlignet med Gaustad.

Ullevål sykehus med utbyggingssonene. Mørk røde bygninger er fredet med tilliggende park. Mørk blå bygninger har høy bruksverdi. Øvrig bygninger kan rives eller innpasses i ny bebyggelse.

Ullevål sykehus med utbyggingssonene. Mørk røde bygninger er fredet med tilliggende park. Mørk blå bygninger har høy bruksverdi. Øvrig bygninger kan rives eller innpasses i ny bebyggelse.

 

Grunnen for å velge Ullevål er beliggenheten og tomtens størrelse, topografi og form. Den sentrale geografiske beliggenheten gir minst mulig trafikk med stor andel gange, sykkel-, og kollektivbruk. Tomtens størrelse samt flate og kvadratiske form gir mulighet for å bygge rasjonelle sykehusbygg med stor fleksibilitet og god logistikk. Sammen med tilstrekkelige reservearealer i overskuelig fremtid, finnes det ingen eiendommer i Oslo og Akershus som egner seg bedre til et fremtidig regionssykehus i Oslo.