Skovveien + Trikk + Holdeplass = SANT!

Under Folkemøtet på Maskinistenes Hus på Solli, 28.11.2017, var det tilnærmet lynsjestemning blant beboerforeningene da #ruter og PBE fremla planene om ny trikketrasé gjennom Skovveien. Hadde man ikke visst bedre kunne man være tilbøyelig til å tro at edt var tenkt å legge en avstikker fra E18 gjennom området.

Faktumet er allikevel at nå som ny trikker er under bestilling, vil det om få år være over for Oslos eldste trikkelinje over Briskeby. På grunn av begrensningene i dagens trasé, med for krappe svinger, vil ikke nye trikker kunne kjøre der. Derfor må man ha et alternativ som ikke kun erstatter nåværende trasé, men også bidrar til et utvidet og forbedret tilbud både for de reisende og beboerene og næringslivet i bydel Frogner. 

Slik dagens situasjon er i Skovveien, preges bybildet av endeløse rekker med parkerte biler langs fortauene. Biler, busser og fotgjengere i skjønn kaotisk forening som en fagmann uproblematisk ville kalt for uoversiktlig. Derfor må man stille seg noe undrende over hvorfor samtlige beboerforeninger i området er så kritiske til en trikketrasé gjennom Skovveien. Traseen vil medføre en drastisk reduksjon av både biltrafikk og gateparkering i området. 

Flere velforenings leder tok opp sine bekymringer rundt barna i området og trafikksikkerheten rundt trikk i gatebildet. Trikken har allerede flere traseer der den passerer i umiddelbar nærhet av skoler og bebyggelse med barn. Derfor er det et viktig poeng å fremheve at barn, og voksne, vil ha mye lettere å forholde seg til en stor trikk i gatebildet. Trikken holder lavere hastigheter enn både biler og busser, og ikke minst har den et svært forutsigbart kjøremønster siden den er bundet til skinnegangen. 

Allikevel er det forståelig at de ulike interesse foreningene i området bydel Frogner både er skeptiske og negative til den foreslåtte traseen. Det er faktisk menneskelig å være negative til nye ting man kanskje ikke helt klarer å se konsekvensen av. Og med Frp Frogner og Høyre som informasjonskanal, som prinsipielt mener skinnegående kollektivtransport er en uting, siden den ikke kan privatiseres eller anbuds utsettes, er det ikke rart at bydels foreningene ikke har fått en god nok objektiv informasjon hva det reelle resultatet av en trasé gjennom Skovveien vil være. 

Med utgangspunkt i blant annet trikke-traseene i blant annet Theresesgate, Grünerløkka og Bogstadveien er det vanskelig for selv den mest innbitte FrP og Høyre politiker å argumentere for annet enn at en kapasitets sterk tilknytning til kollektivtransport er med på å stimulere både næringslivet så vel som eiendomsprisene. Den grønne satsingen fra Oslo byråd i årene fremover vil også være med på å legge til rette for en trikketrasé som skal integreres i nærmiljøet og legge tilrette for frigjøring av mye arealer som skal brukes til parker, sykkeltraseer og de øvrige myke trafikantene. Slik planene i dag foreligger vil dette medføre en massiv oppgradering av området som vil gi Skovveien et løft både estetisk og funksjonelt. 

Desverre viste representantene fra #ruter både graverende kunnskapsmangel samt manglende vilje til å faktisk svare ut de bekymrede røstene fra salen. Bekymringer rundt støy og rystelser i bakken ble svar ut med henvisninger til støyrapporter og ymse forskning, som i milde ordelag kan sies å oppleves som arrogant. For dagens italienske "torden-trikker" er ikke representativt for de trikkene som i fremtiden vil trafikere Skovveien. Gjengs over for alle ny-produserte trikker er at de er støysvake. Ikke minst er det i dag helt andre metoder som brukes når man legger skinnegang, enn hva man for eksempel kan se over dagens Briskeby trasé, der skinnegangen og metodene er fra tidlig 70-tall. Derfor er det et viktig poeng at støyen man noen steder kan se rundt om langs trikkenettet ikke er representativt for hvordan et alternativ med nye støysvake trikker og nye metoder for å legge skinnegang vil være. 

Skovveien vil som sagt ha store fordeler av den planlagte traseen. Men allikevel må man ikke glemme at denne traseen også vil være et edd i å forbedre det generelle kollektivtilbudet i hele byen, da spesielt bydel Frogner. Solli vil bli et kollektivknutepunkt i likhet med Majorstuen, som vil gjøre det enklere for de reisende å kunne reise "sømløst" gjennom byen uten å forflytte seg over større avstander. Men for beboerene og næringslivet i Skovveien er det viktig at det også opprettes en holdeplass i traseen. #ruter påstår hardnakket ti tross for vedtak gjort av Oslo bystyre om det stikk motsatte, at det ikke skal være mindre enn 600 meter mellom hver holdeplass. Og dersom Skovveien traseen skal bli det løftet for nærmiljøet som både PBE og #ruter proklamerer, må det opprettes en holdeplass. Slik at beboere og næringslivet kan få maksimal utnyttelse av traseen. Som tidligere nevnt med eksempler fra blant annet Majorstuen og Grünerløkka er nettopp holdeplass tilgjengelighet i området essensielt for man skal få optimal utvikling for både næringslivet og eiendomspriser. 

En fremtidsrettet kollektivutvikling i Skovveien, vil det være uhensiktmessig med en ny trasé som etter et par år vil tvinge frem en etablering av holdeplasser. Som på sikt vil utsette området for unødig anleggsarbeider og støy. Noe som selv de mest negative talerene til traseen påpekte under folkemøtet på Solli. "Om vi skal ha en trikketrasé i nærområdet vårt, da skal vi også ha en holdeplass!"