Skolen sitt samfunnsmandat

Over 100.000 voksne mennesker jobber som lærere i skolen. I tillegg, kommer andre yrkesgrupper, f.eks. renholdere, ledere og andre yrkesgrupper. Mange instanser samarbeider med skolene, f.eks. PPT, helsesykepleiere, BUP, barnevern og andre hjelpetjenester. Alle som arbeider med barn og unge har et samfunnsmandat.

Skolenes samfunsmandat er først og fremst å sørge for at barna og ungdommene er trygge på skolen og på skoleveien.

Ca. 700.000 elever skal ivaretas, og "barnas beste" er et grunnleggende prinsipp som bl.a. er vektlagt i Barnekonvensjonen og i Norges lover.

Elevundersøkelsen indikerer at mellom 50.000 og 60.000 barn og unge blir mobbet på skolen, i timer, friminutter, eller på vei til og fra skolen. Nyere forskning viser at tiltak som rettes mot miljøet, i stedet for mot enkeltelever, virker.

Hver gang noen opplever mobbing som ansvarlige voksne vet om, er det offentlig omsorgssvikt. Det skjer dessverre på norske skoler, selv etter at den nye "mobbeloven" trådte i kraft. Det kan være at den nye §9A ikke er tilstrekkelig for å ivareta barn og ungdom i skolen, og det kan være at loven ikke er tilstrekkelig implementert. Jeg tror at barn og familier først og fremst trenger en uavhengig klageinstans, i stedet for fylkesmannen, men det er ikke nok, så lenge det er altfor mange som blir utsatte for mobbing og andre krenkelser. Skolens ansatte og ledere må prioritere trygghet foran alt annet. Hver dag.

Trygghet er en forutsetning for læring. Vi har ansvar for alle elevene våre, så lenge de er på skolen, og på vei til og fra skolen. Det er litt skummelt, men det er bra at det er skolenes ansvar. Det gjør at vi får muligheter til å følge med, gripe inn og stoppe mobbing og andre krenkelser, så tidlig som mulig. Det gir oss mulighet til å utgjøre en forskjell.

Vi som arbeider med å ivareta barn og ungdommer har en jobb å gjøre, men vi gir oss ikke, for elevene våre (og foreldrene som vi får "låne" dem av) fortjener at vi gjør alt for at barna og ungdommene skal ha det trygt og godt på skolen!