Selskapsskatten

Dagsavisens leder bærer preg av å ha misforstått hva vi egentlig tar til orde for.

NHO mener det er nødvendig å sette ned selskapsskattesatsen til 20 prosent og fjerne formuesskatten på arbeidende kapital ganske raskt. Samtidig kan det være nyttig å reflektere over hvordan skattesystemet bør se ut lengre frem i tid.

I siste utgave av NHOs kvartalsrapport argumenterer vi for at mer av skattebyrden over tid bør skyves over på forbruk og eiendom, og at det bør legges mindre vekt på kildebasert kapitalbeskatning, som selskapsskatten er et eksempel på. Dagsavisens leder 3. august mener en slik langsiktig omlegging vil være det samme som å «innrømme nederlaget» eller «kaste inn håndkleet». Her bommer Dagsavisen. Omlegging vekk fra de mest mobile skattegrunnlagene handler om å utforme et skattesystem som er bedre tilpasset dagens globaliserte og vektløse økonomi, slik at vi også i fremtiden kan ha et skattesystem som sikrer de nødvendige skatteinntektene.

Dagsavisens leder bærer preg av å ha misforstått hva vi egentlig tar til orde for. Vårt hovedanliggende har ikke vært hva Norge skal foreta seg på kort sikt, men hva som vil tvinge seg frem på lengre sikt. Mye tyder på at det før eller siden vil bli nødvendig med en internasjonal omlegging av den kildebaserte kapitalbeskatningen – altså den beskatningen som baserer seg på hvor verdiskapingen skjer.

Våre perspektiver om det fremtidige skattesystemet er ikke et ferdig reformforslag som kan gjennomføres i morgen. Ved en betydelig reduksjon i dagens selskapsskatt uten andre justeringer vil det eksempelvis kunne oppstå tilpasningsmuligheter. Det må også tas nærmere stilling til hva som er fornuftig inndekning, blant annet hvordan man kan ivareta en rimelig fordelingsprofil i skattesystemet. En så stor endring i det norske systemet må derfor selvsagt utredes grundig før den kan gjennomføres.