«Selektiv synsing fra professor Jensen»

Bjarne Jensen tar bare hensyn til effektene som passer med sitt - og sin oppdragsgivers - politiske grunnsyn når han forsøker å analysere private barnehager.

I en kronikk i Dagsavisen Østfold 13. desember gjentar han hovedpunktene i en rapport han i samarbeid med Fagforbundet har laget om blant annet private barnehager og økonomi. Og så synser han litt om presisjonen i Agenda Kaupangs rapport som viser at det offentlige sparer mer enn 2 milliarder kroner i året på at private aktører driver omtrent halvparten av landets barnehager.

LES: Bjarne Jensens kronikk

Jensen tegner et unyansert og skjevt bilde av barnehagesektoren. Han blander tall fra en gammel finansieringsmodell inn i dagens situasjon. Og ulikt akademiske prinsipper man kan forvente fra et arbeid stemplet ut fra Høgskolen i Innlandet, tar han bare med de momentene som passer med sine egne konklusjoner.

Tilskuddet til private barnehager er betaling for produksjon og leveranse av barnehagetjeneste. På samme måte som Bjarne Jensen får betalt – i dette tilfellet av Fagforbundet - for å utføre en jobb.

Et sentralt spørsmål, som Jensen ikke synes å interessere seg nevneverdig for, er: Leverer private barnehager tjenester til avtalt kvalitet og innhold? Har barna våre det minst like bra, og har de et minst like godt pedagogisk utbytte av å være i en privat som i en kommunal barnehage?

Ja, mener PBL. Det finnes ingen indikasjoner på det motsatte. Og alle undersøkelser publisert de siste ti årene viser at norske foreldre er mest fornøyd med de private barnehagene.

I en fersk undersøkelse utført av EPSI Rating Norge scorer private barnehager bedre enn kommunale på absolutt alt de blir målt på.

Foreldreundersøkelser forteller ikke alt om kvaliteten. Men de gir sterke indikasjoner på at barnehagene jevnt over er gode. Vår påstand er at bildet ville sett annerledes ut dersom de private barnehagene ikke hadde ivaretatt sine ansatte på en god måte.

De aller fleste private barnehager i Norge tilbyr tariffestede og konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser. Lønnsnivået er fullt ut konkurransedyktig, og pensjonsytelsene til de ansatte er på nivå med det kommunene tilbyr.

Vesentlig lavere sykefravær i private barnehager sammenlignet med kommunale er også en indikasjon på trivsel blant ansatte. Tilleggseffekten er lavere sykelønnsutbetalinger, både fra arbeidsgiver og fra Nav.

En rapport utført av Rambøll fra i 2017 viser at private bygger barnehager til en betydelig lavere kostnad enn kommunene. Samtidig er det generelle bildet at private forvalter og vedlikeholder sine eiendommer over tid. Dette bidrar til at verdiene stiger. På denne måten genereres merverdier. Noen økonomer vil nok kalle det positive, indirekte effekter av det å produsere barnehagetjenester.

Har Bjarne Jensen en opplevelse av at lokalpolitikere er flinke til å prioritere løpende vedlikehold, slik at slike merverdier skapes i kommunene? Vår erfaring er det motsatte. I Oslo erkjenner kommunen et vedlikeholds- og oppgraderingsetterslep på 2,5 milliarder kroner i sine barnehager. På grunn av forsømt vedlikehold er eiendommer i flere kommuner blitt i så dårlig forfatning at må rives og bygges opp igjen.

Er det god samfunnsøkonomi? Positive merverdier er i alle fall ikke skapt.

Alt dette til tross: Jensen konkluderer med at private barnehager får tilskudd til utgifter de ikke har og selv bare har bidratt med småpenger. Jeg kan ikke se at det da er økonomiprofessor Jensen som uttaler seg. Det ser mer ut som ideologisk motiverte utspill enn faglige analyser.

I et faglig fundert arbeid ville han vært nøye med å presisere forutsetningene som legges til grunn. I et faglig fundert arbeid ville han påpekt at lønn og pensjonssparing varierer med ansattes alder og ansiennitet. Og; i et faglig fundert arbeid ville han sett på alle eventuelle indirekte effekter. Ikke bare indirekte effekter i favør av sin oppdragsgivers politiske ståsted.