Se på mulighetene!

Musikkens studieforbund og Norsk Musikkråd vil bidra til inkludering og integrering og mener det frivillige kulturlivet er en viktig arena for dette. Det er jeg helt enig i.

Det er dette engasjementet fra frivilligheten som har bidratt til å løse mange samfunnsoppgaver her i landet. Musikkorganisasjonene etterlyser mer penger til målretta tiltak, samtidig som frivilligheten ønsker driftstilskudd og grunnstøtte heller enn prosjektmidler. Vi må få til begge deler.

Frivillighetsmeldingen som regjeringen har lagt frem sier at det frivillige arbeidet for bedret integrering best styrkes ved at organisasjonene får en sterk nok grunnfinansiering til at de kan øke sin aktivitet, noe også LNU har pekt på. Det har regjeringen valgt å lytte til. I frivillighetsmeldingen øker vi støtten til hele frivillig sektor gjennom merverdiavgiftskompensasjonsordningen med mål om at ordningen er på 1,8 milliarder kroner i 2021. Frifond på om lag 200 millioner kroner er et annet eksempel. Dette er midler som gir handlingsrom for frivilligheten til å prioritere aktiviteter selv, som for eksempel musikkopplevelser for nyankomne flyktninger.

Det finnes flere målretta ordninger som frivillige organisasjoner kan søke, både under Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Dette gir organisasjoner en mulighet til å realisere særskilte satsinger og tiltak. Regjeringen vil støtte opp under institusjoner og aktører som gjør en særskilt innsats for inkludering og integrering. I disse førjulstider vil jeg derfor applaudere musikklivets ønske om å bidra. Samtidig mener jeg det er på sin plass å gi en utfordring for 2019. Med gode rammebetingelser og frie midler følger både handlingsrom og ansvar. Ta det ansvaret og bygg videre på engasjementet og aktiviteten dere allerede har.