Rettferd for Torgersen

Nils Erik Lie slår fast at vitnemålene som dommen bygger på heller ikke duger som fellende bevis.

Tidligere leder av Borgarting lagmannsrett, Nils Erik Lie, har gått gjennom alle bevisene i saken mot Fredrik Fasting Torgersen. Han konkluderer med at drapssaken mot Torgersen må gjenopptas. Lie har tyngde i det juridiske miljøet med lang dommer- og bevisvurderingsfaring. Han er den siste, men kanskje tyngste, i en rekke av jurister og naturvitere som har engasjert seg i Torgersensaken.

Fra før er de tre tekniske bevisene fra rettssaken i 1958 plukket fra hverandre av eksperter. De har i dag liten eller ingen verdi. Påtalemyndigheten hevder i dag at betydningen av disse heller ikke var avgjørende. Viktigere var vitneobservasjonene. Men nå slår Lie fast at vitnemålene som dommen bygger på heller ikke duger som fellende bevis.

Høyesteretts kjæremålsutvalg vurderte saken i 2001 og Gjenopptakelseskommisjonen i 2006 og 2010. Hver gang er begjæringen om å åpne saken på nytt blitt avslått. Avslaget er endelig fra kommisjonen. Torgersen har heller ikke anledning til å anke. Han har derfor saksøkt staten.

Torgersens 40 år lange kamp er fruktløs. Søksmålet står i stampe. Kommisjonen har lukket sin dør. Statsråd etter statsråd har slått blikket ned. Mediene har snart ikke flere vinklinger å ty til. Det er bare én manns samvittighet som kan få bevegelse i denne stadig styggere saken: riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Det er ingen flere formelle knapper å trykke på for Torgersen og hans støttespillere. Reaksjonen må komme innenfra. Fra riksadvokaten selv. Busch må skjære gjennom prestisjen og erkjenne at alle de veldokumenterte tilbakevisningene av sakens fakta er en for stor belastning for påtalemyndigheten. Med så sterk tvil om dommens rettferdighet, må riksadvokaten pålegge statsadvokaten i Oslo å gjenåpne saken av hensyn til eget omdømme og verdighet.