Per du lyver?

NOAS svarer Per Sandberg om internasjonale konvensjoner. I en kommentar i Nettavisen 27. februar hevder Frps nestleder Per Sandberg at NOAS lyver om internasjonale konvensjoner og avtaler som forplikter Norge og norsk asylpolitikk.

Utgangspunktet er et intervju i Aftenposten 25. februar. Her varsler Per Sandberg at Frp vil halvere asylinnvandringen til Norge, frata asylsøkere ankemuligheter og kreve låste asylmottak for alle asylsøkere som ikke har fått opphold ennå.

NOAS ble bedt om å kommentere forslagene i Nettavisen 27. februar. Vår vurdering er at dette er et politisk spill for galleriet, hvor Frp presenterer såkalte politiske løsninger som de ikke vil kunne gjennomføre i praksis. Årsaken er dels at forslagene innebærer brudd med internasjonale konvensjoner og avtaler som Norge er bundet av. Og dels at det ikke finnes andre partier med mulighet til stortingsrepresentasjon som vil støtte Frp-forslagene.

Per Sandberg anklager NOAS for å lyve og ber NOAS legge fram de hindringer vi mener ligger i konvensjoner eller avtaler som Norge har ratifisert. De finnes ikke, mener Sandberg.

Flyktningkonvensjonen

Vi kan starte med FNs flyktningkonvensjon, som slår fast at enhver som påberoper seg å være flyktning, har rett til å søke asyl og å få sin asylsøknad behandlet.En flyktning er i flyktningkonvensjonen definert som enhver person som har en velgrunnet frykt for forfølgelse på grunnav rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning. Flyktning er du når du på dette grunnlag har forlatt det land du er borger av, og verken kan eller vil påberope deg beskyttelse fra eller returnere til eget opprinnelsesland.

Den norske utlendingsloven gir flyktninger som befinner seg i Norge eller befinner seg på den norske grensa, rett til å søke asyl, eller beskyttelse, i Norge.

Flyktningkonvensjonen artikkel 33 forbyr retur av flyktninger til områder hvor hans liv eller frihet vil være truet på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning. Før man er sikker på konsekvenser av retur for den enkelte asylsøker, vil det derfor være konvensjonsbrudd, dersom Frp vil avvise asylsøkere ved grensen og tvinge dem til å returnere til hjemlandet.

Frihet fra tortur

Selv om en asylsøker ikke skulle fylle vilkårene for beskyttelse etter flyktningkonvensjonen, kan vedkommende ha rett til beskyttelse etter andre internasjonale konvensjoner, slik som Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen(EMK), torturkonvensjonen eller FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Det betyr at dersom asylsøkeren f.eks. risikerer dødsstraff, tortur eller umennesklig behandling uten at dette skyldes de flyktninggrunnene som er nevnt i flyktningkonvensjonen, har han rett til beskyttelse. Slike bestemmelser finnes i EMK artikkel 3, FNs Torturkonvensjon artikkel 3 og Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 7. Gjennom menneskerettsloven av 1999 er disse forpliktelsene gjort til en del av norsk lov.

Både EU-landenes felles regelverk og EU-landenes nasjonale regelverk har, på samme måte som den norske utlendingsloven, regler som skal ivareta landenes forpliktelser etter flyktningkonvensjonen og øvrige konvensjoner.

Forbryterstater

Frp kan selv ikke med rent flertall i Stortinget, ensidig endre FNs flyktningkonvensjon, konvensjonen om sivile og politiske rettigheter eller den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Dersom partiet skulle få rent flertall på Stortinget,er det selvsagt mulig å trekke tilbake norsk ratifisering av de ulike konvensjonene. Dette krever imidlertid 2/3 flertall på Stortinget – og det ville innebære at Frp internasjonalt plasserer Norge i selskap med verdens største forbryterstater når det gjelder menneskerettigheter.

For Frps mulige regjeringspartner Høyre er dette helt uaktuell politikk. Trond Helleland, asylpolitisk talsmann for Høyre, sier til Nettavisen 25. februar at regjeringsenighet mellom Høyre og Frp forutsetter at man følger internasjonale konvensjoner.

Dersom Frp får rent flertall på Stortinget, eller støtte fra andre partier, kan partiet få endret utlendingsloven, slik at partiet kan bestemme hvem som kan få søke asyl, eller beskyttelse i Norge. Også dette er uaktuell politikk for Høyre.

- Man er jo enig i å ha et reelt asylinstitutt som tar folk på flukt på alvor, sier Helleland.

Bare en ankemulighet

I Aftenposten-intervjuet 25.februar sier Sandberg at Frp vil ”redusere et stort antall ankemuligheter til en ankeinstans.» NOAS kommenterer i Nettavisen 27. februar at dagens norske asylsystem langt fra er feilfritt. Dersom asylsøkere fratas muligheten til å fremme omgjøringsbegjæringer, undergraves deres rettssikkerhet.

Sandberg kommenterer i Nettavisen at Frp ikke fjerner ankemulighetene, men vil endre struktur. Frp vil legge ned dagens ankeinstans; Utlendingsnemnda (UNE) og opprette en forvaltningsdomstol som skal behandle ankene.

Helleland svarer at han er enig i å redusere antall muligheter til å anke. Men det å si maks en anke, kan Høyre ikke gå inn på, sier Helleland til Nettavisen

Innelåste barn

I Aftenposten 25. februar sier Per Sandberg at Frp vil ha låste asylmottak for alle som ikke har fått opphold ennå. NOAS kommenterer i Nettavisen 27. februar at ingen andre politiske partier på Stortinget vil gå inn for at barn skal være innelåst. For å frihetsberøve mennesker, må de enten være dømt for brudd på straffeloven eller være i en situasjon hvor de skal tvangsreturneres eller deporteres ut av Norge. I slike tilfeller åpner utlendingsloven for at man på gitte vilkår kan internere utlendinger på Trandum.

EMK artikkel 5 setter klare begrensninger for Norges muligheter til frihetsberøvelse. Å internere personer kun fordi de har fått avslag på sin asylsøknad vil ikke være i tråd med denne bestemmelsen.

I en kommentar i Nettavisen presiserer Sandberg at Frp ikke setter alle i lukkede mottak. Men når endelig avslag er tatt, vil Frp sette folk i lukket mottak for transitt.

Men heller ikke dette er mulig regjeringspartner Høyre enig i. Helleland avviser lukkede asylmottak.

- Vi ønsker ikke låste asylmottak. Asylinstituttet er et pustehull for verdens flyktninger og forfulgte. Det er jo slik i Norge i dag, hvis du søker asyl så er du ikke pliktet å bo i et asylmottak, men de fleste velger å gjøre det fordi de får mat og klær der. Men å låse alle inne som ikke har fått asyl, vil være i strid med internasjonale konvensjoner, sier Helleland.

Schengen og Dublin

Sandberg hevder at partiet bare vil endre norsk lov for å få gjennomført sine forslag til innstramming i asylpolitikken. ”Vi trenger ikke endre eller si opp internasjonale avtaler. Men hvis det hadde vært slike behov kan Stortinget selvfølgelig gjøre det også. Schengen og Dublin er avtaler som kan revideres og sies opp.”

Her mener NOAS, på linje med alle andrepartier som i dag er representert på Stortinget – inklusive Høyre, at Sandberg tar feil. Europeiske og internasjonale avtaler eller konvensjoner kan Norge ensidig si opp, dersom et flertall i Stortinget går inn for det. Men Norge kan ikke alene bestemme at slike konvensjoner og avtaler skal endres.

NOAS fastholder derfor at Frp bevisst driver en villedende asylpolitisk retorikk.