UTBYGGING: Oslo universitetssykehus skal bygges ut, og kronikkforfatterne mener Ullevål sykehus må bevares. FOTO: JON NESVOLD/ NTB SCANPIX

Oslosykehusene: Det er fortsatt tid til å utrede Ullevål

Det har tatt et snaut år å gjennomføre konseptfaseutredningen av Aker og Gaustad. Dermed er det rikelig tid til en utredning av Ullevål uten å forsinke beslutningsprosessen.

Helse- og sosialkomiteen i Oslo har behandlet forslaget fra Frp og Rødt om å utrede fortsatt drift på Ullevål og å sette Gaustad utbygging på vent til Ullevål er utredet.

Høyres forslag, som sa nei til en utredning av Ullevål, fikk bare Høyres støtte.  Alle partiene unntatt Høyre støttet Arbeiderpartiets forslag: «Oslo bystyre mener gjenoppbyggingen av Aker lokalsykehus er viktigst og må prioriteres først av de nye sykehusplanene i Oslo, og at det er særlig viktig at bydelene i Groruddalen får tilbake Aker som lokalsykehus.»

Etter møtet uttalte leder i Helse- og sosialkomiteen James Stove Lorentzen (H) og Arbeiderpartiets leder Frode Jakobsen, til NRK Østlandssendingen, at nye utredninger av Ullevål kan forsinke prosessen med nye sykehus. Dette viser hvor kunnskapsløse noen av beslutningstagerne er: en omregulering på Gaustad kommer ifølge Plan og bygningsetaten i Oslo, til politisk behandling først vinteren 2020/2021. Utredning av et Ullevålsalternativ vil dermed ikke føre til vesentlig tidstap. Det har tatt et snaut år å gjennomføre konseptfase-utredningen av Aker og Gaustad. Dermed er det rikelig tid til en utredning av Ullevål uten å forsinke beslutningsprosessen. At Frode Jacobsen er redd for «å skyte seg i foten» må skyldes dårlig sikte.

Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo lytter heller ikke til lokalpolitikerne i egne partier. Elleve bydelsutvalg har behandlet saken, alle utrykker bekymring for kapasitetsutfordringene. De fleste ønsker Ullevålalternativet utredet og at Gaustad settes på vent.

Når NRK’s referat sier «Det er nemlig klart at et bredt flertall i Oslo bystyre støtter beslutningen til Oslo Universitetssykehus (OUS)» er det vanskelig å begripe. Saken kommer ikke opp i bystyret før 24. oktober, og det er ikke gitt at et komiteforslag som spriker såpass, kan samle et flertall.

Utbyggingsplanene i Oslo Universitetssykehus har en ramme på cirka 50 milliarder kroner hvorav rundt halvparten skal brukes på Gaustad. Siden det er den utbyggingen som er kontroversiell vil vi konsentrere oss om vedtaket om å bygge ut på Gaustad og Aker for så å legge ned Ullevål, det såkalte alternativ 3 fra idefasen.

OUS-ledelsen, og senest økonomidirektøren i HSØ, har stadig hevdet at Ullvålsalternativet har vært utredet og funnet både dyrest og dårligst. Det er rett og slett usant, og er dokumentert gjennom to kvalitetsrapporter fra før styremøtene i 2016:

Det ene, fra Opak Metier var så kritisk at OUS ledelsen bestilte en til. Det andre fra firmaet WPS skrev: «OUS-styret og byrådet i Oslo har uttalt seg om foreliggende skisserte alternativer og allerede nå anbefalt Alternativ 3. Anbefalinger på nåværende tidspunkt er fattet på et prematurt grunnlag og gir uheldige føringer sammenliknet med et ideelt forløp». Det er mer enn en unnlatelsessynd at flere alternativ ikke ble utredet!

En utbygging på Gaustad slik den er planlagt har flere, store svakheter:

•     En kompakt utbygging med høyblokker på 14-16 sykehusetasjer dvs 60-70 meter , vil ødelegge kvalitetene i det nåværende Rikshospitalet og anleggets forhold til landskapet rundt. De vil også være forstyrrende for boligbebyggelsen lenger oppe i åsen.

•     Utbyggingen vil medføre store driftsforstyrrelser for Rikshospitalet i en byggefase på over ti år.

•    Befolkningsunderlaget for Traumesenteret er for lite til at kompetansen og kapasiteten kan opprettholdes. Det kan ha konsekvens for liv og helse.

•   Utbyggingen krever ny reguleringsplan som vil være ødeleggende for det fredede Gaustad sykehus. Byantikvaren i Oslo har markert dette i brev av 2. oktober 2018 med følgende uttalelse: «fraråder planalternativ 1 (det prosjektet nå arbeider med) sterkt, og anbefaler at forslagsstiller ikke går videre med dette planalternativet. Dersom planalternativ 1 legges til grunn for videre planprosess, vil Byantikvaren vurdere å oversende plansaken til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse». Riksantikvaren følger opp med å uttale at han «vil vurdere innsigelse».

•   Ikke-realistiske effektiviseringsplaner med overføring av oppgaver til kommunen, hotelldrift og uklare medisinske fremskritt.

•   Et kostnadsbilde rundt fire ganger dyrere enn for de samme funksjonene på Ullevål; cirka 23 milliarder kroner når fase to i Gaustad utbyggingen inkluderes, versus 6-7 på Ullevål.

Dette risikobildet er grunn til at styret i Helse Sør Øst, i møte 13. desember 2018, bør følge sitt eget vedtak fra juni 2017, om å vurdere alternativ plassering dersom risikobildet på Gaustad er for høyt. Og når Bystyret i Oslo skal behandle saken, bør bydelenes kommentarer tas med i betraktningen. Det ugyldige argumentet om forsinkelse i prosessen må fjernes.

Tiden er inne til å starte den konseptfaseutredningen for Ullevål som skulle vært gjort i 2016. På Ullevål foreligger en godkjent reguleringsplan for sykehusbygg opp til åtte etasjer. Kanskje får ikke planene for Gaustad godkjenning og uten en plan B kan fremtidens sykehus få store forsinkelser. Utredning av Ullevålalternativet må derfor startes så snart som mulig.