Oslo trenger en diskusjon om fremtidens sykehus

I landets hovedstad Oslo er et av Norges største sykehus, Ullevål sykehus, planlagt nedlagt uten en bred diskusjon. Det vil vi som folkevalgte i Oslo endre på.

Helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre kaller nå inn til en høring om Helse Sør-Østs fremtidige sykehusstruktur i Oslo-regionen. Utviklingen av det fremtidige sykehustilbudet i hovedstadsregionen er av stor betydning for Oslos innbyggere.

Helse Sør-Øst har sendt ut Regional utviklingsplan 2035 på høring med utsatt svarfrist 1. november. Helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre tar nå initiativ til direkte dialog med flere av partene, både de som er involvert i planleggingsarbeidet og de som har uttrykt bekymringer for planene.

HSØ skisserer en omfattende oppgavedeling og samhandling med Oslo kommune, og det er derfor viktig at Oslos politikere får god innsikt i hva dette vil bety for Oslo kommune og våre innbyggere. Hittil ser det ut som informasjonen er noe mangelfull, og preget av byråkratmakt. Sykehusbygging i Oslo, omhandler et titalls milliarder, og er for viktig til å overlates til noen få.

I høringssvaret til OUS skriver byrådet i Oslo, at Oslo kommune sin oppfatning er at visjonen i for liten grad belyser at kommunehelsetjenesten er en viktig del av utviklingen av morgendagens behandling. Sykehuset har for stort fokus på seg selv, og er for lite opptatt av samarbeidspartnerne i utviklingsplanen. Hele 1/3 av tjenestene ytes til Oslo sin befolkning.

Utviklingsplanen forutsetter betydelig reduserte innleggelser, og økt poliklinisk aktivitet, på toppen av de oppgavene som kommunen vil få som følge av en økt befolkningsvekst. Oslo kommune vil f. eks få ca. 47 000 nye liggedøgn til kommunen. Det foreligger ingen plan for dette per dags dato fra byrådets side. Det er bekymringsfullt. Forventet total eliminering av aktivitetsøkningen tilsvarer et sykehus på størrelse med Aker Universitetssykehus (Ahus).

Frp har et privat forslag i Oslo bystyre om at bygging på Ullevål må konseptfaseutredes som alternativ til Gaustad. Vi kjempet også i sin tid for at Aker sykehus skulle gjenoppstå. For Frp er nærhetsprinsippet med lokalsykehus i nærheten av den enkelte bydel og sektorprinsippet der samhandlende bydeler har samme sektorsystem av vesentlig betydning.

Oslos befolkning er trolig best tjent med et nytt lokalsykehus på Aker, at Ullevål sykehus videreutvikles, og at Rikshospitalet blir værende. Vi trenger debatten.