Oslo kommune bør ta grep

Det er avdekket over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven. Flest lovbrudd er i sykehjemsetaten.

Som leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre bekymrer dette meg. Sykehjemsetaten i Oslo kommune, er landets største arbeidsgiver for sykehjemsansatte.

Nå må byrådet rydde opp, og ta tak i problemstillingene. Vi trenger en fremtidsrettet tiltaksplan i etaten.

Det holder ikke at byrådslederen fra Ap, Raymond Johansen, prøver å bortforklare de tusenvis av bruddene avdekket av NRK, med at 99 prosent av vaktene foregår uten lovbrudd. Den samme retorikken hadde byrådet neppe brukt om aktørene var kommersielle.

Vi er enige med Norsk Sykepleierforbund Oslo i at kommunen har for lav grunnbemanning i sykehjemsetaten.

Arbeidsmiljøloven brytes i gjennomsnitt 13 ganger hver dag ved de kommunale sykehjemmene i hovedstaden. Det er lovens krav til arbeidstid, overtid og hviletid som blir brutt. Dette gjenspeiler i sin tur igjen for lav bemanning.

Sykehjemsetaten har også et høyt sykefravær, og følelsen av å ikke strekke til kan også naturlig nok føre til deler av det høye sykefraværet.

Jeg har meget stor respekt for alle våre flinke ansatte i sykehjemsetaten i Oslo, og sykepleierne som ofte er representert av Line Orlund, Oslos fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i mediene, mener at det for få personer på jobb.

Vi bør lytte mer til våre eldre på sykehjem, pårørende og ansatte.

I Oslo blir vi flere innbyggere, og vi lever lenger. Dette byr på utfordringer, men også mange spennende muligheter. Mer komplekse tjenester må møtes med en samlet høyere fagkompetanse hos de ansatte.

En opplæringspakke for nye sykepleiere er et fremtidsrettet godt tiltak. I dag er store deler av opplæringen tilfeldig, og avhengig av gode kolleger om de har tid til opplæring innimellom andre oppgaver.

Vi trenger også etablering av flere stillinger til sykepleiere med mastergrad i klinisk avansert sykepleie.

Det rødgrønne byrådet har utfordringer med bemanningen på de kommunale sykehjemmene, og det har tatt lang tid å forsøke å bemanne de 110 nye hele stillinger som fikk midler i 2018.

Det bør også gjøres mer attraktivt å jobbe som sykepleier på sykehjemmene våre, mer fremtidsrettet med gode vilkår for videreutdanning, og ha et godt fagmiljø å utvikle seg i.

Vi vet at antall eldre over 80 år vil dobles innen 2040, og dette må tas på alvor.

Vi vet også at på grunn av samhandlingsformen, er de syke som mottar hjemmetjeneste sykere enn før, og de eldre på sykehjemmene våre har komplekse og sammensatte, og ofte fremskredne sykdommer, og alvorlig helsetilstander. Flere er i palliative behandlinger.

Byrådslederen skriver i en kronikk hos NRK Ytring 16. desember i år «Da vi overtok etter Høyre-byrådet i 2015, var det dårligere bemanning på de kommunale sykehjemmene sammenliknet med sykehjemmene drevet av private virksomheter»

men han unnlater å si at det med snart fem år med rødgrønt styre fortsatt er lavere bemanning på kommunale sykehjem, og lavere krav til fagdekning for å nevne noe. Samtidig som kommersielle aktører fjernes, og kommunen overtar stadig flere sykehjem.

Det er krav til både bemanning, og fagdekning i de kommersielle sykehjemmene sine anbudskontrakter.

De kontrolleres på dette, og blir sanksjonert om de ikke oppfyller kravene til kommunen. Slik sikrer kommunen at de leverer det som er lovet, og det kommunen har krevd i sine anbud.

Mye av dette er grunnen til at konkurranseutsatte sykehjem scorer bedre enn kommunens egne sykehjem.

Er en sykepleier syk, settes det inn en sykepleier som vikar, ikke en hjelpepleier.

Oppsalhjemmet, som drives av Norlandia, hadde ca. 50 brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene, altså langt unna kommunens egne brudd på arbeidsmiljøloven. Vi har lagt inn ekstra midler til økt bemanning i kommunale sykehjem hvert år i våre alternative budsjett i mange år, og også for 2020. Og vi vil ta initiativet til et fremtidig løft i Sykehjemsetaten i Oslo, hvor de eldre, pårørende og andre blir mer hørt og involvert.

Samtidig som vi ønsker å fortsette å ha anbud, hvor kommersielle kan få delta, og videreføre flere av kontraktene som utløper.

Helt uavhengig av partitilhørighet trenger vi å ta tak i utfordringene i sykehjemsetaten, i eldreomsorgen, og byrådet bør komme med en tiltaksplan til bystyret. Det holder ikke at byrådet skal granskes eksternt av Arbeidstilsynet, og kontrollutvalget i Oslo bystyre, samt har sin egen undersøkelse. Selv om dette er gode tiltak.

Byrådet bør også selv ta grep for å rydde opp i arbeidsmiljøet i sykehjemsetaten, sikre høyere bemanning, stille krav, og bli mye flinkere til å informere bystyret.