Oslo Arbeiderparti og datalagring

Oslo Arbeiderparti vedtok den 19. oktober å gå inn for en norsk lov om datalagring innenfor rammen av EUs datalagringsdirektiv. Ronald Bye kritiserer dette.Innlegget er skrevet sammen med Rune Tokle, partisekretær i Oslo Arbeiderparti.Oslo Arbeiderparti vedtok den 19. oktober å gå inn for en norsk lov om datalagring innenfor rammen av EUs datalagringsdirektiv. Ronald Bye kritiserer dette (Dagsavisen 21/10). Vi respekterer ulike syn i saken. Når det gjelder behandlingsmåten, presiserer vi:

1. Et enstemmig partistyre la opp behandlingsmåten.

2. Vi oppfordret folk til å tegne seg på talerlista i forkant. Alle som ønsket ordet (30 personer) fikk det. Møtet satte selv strek. To timer ble brukt på denne saken.

3. For å lage forslag til uttalelse nedsatte partistyret et utvalg. Partistyret mente at den som var best egnet til å lede dette utvalget var partistyremedlem Jonas Gahr Støre.

4. Høstens møteplan ble offentliggjort i august. Dagsorden var sendt en uke i forveien. Utvalgets forslag ble sendt ut fem dager før. Det har vært vanlig å sende ut innstillingen i saker etter at partistyret har hatt sitt møte, en uke før.

5. Utvalget gikk grundig inn i hva man var uenige om. Følgende ble enstemmig vedtatt på møtet:

n For å sikre effektiv kriminalitetsbekjempelse og mulighet for europeisk og internasjonalt justissamarbeid, mener Oslo Arbeiderparti at det må vedtas en datalagringslov i Norge.

n Loven må representere en god balanse mellom sikring av individenes personvern og borgernes sikkerhet.

6. Vi legger til grunn at personvernet skal styrkes i den nye loven, gjennom innføring av krav om domstolsavgjørelser ved begjæring om utlevering av trafikkdata fra politi/påtalemyndighet. Uthenting av trafikkdata skal kun være mulig i etterforskning av alvorlig kriminalitet med en strafferamme på minst 3-4 år, med mulighet for unntak for enkelte nærmere definerte grove forbrytelser og for søk etter savnede personer. Vi legger også til grunn at Norge skal ivareta de strengeste kravene til hvordan data skal lagres. Og vi vil ha en maksimal lagringstid for trafikkdata på 6-12 måneder.

7. Representantskapet behandlet to viktige saker istedenfor en. Ronald Bye er kritisk til dette. Det er ikke vi.