Opprør mot boligpolitikken - Kamp mot bolighaiene

Når blir det opprør mot Norges usosiale boligpolitikk ?

OPPRØR MOT BOLIGPOLITIKKEN – KAMP MOT BOLIGHAIENE

Når blir det opprør mot Norges usosiale boligpolitikk ? Norge er verstingen i Europa i europeisk sammenheng når det gjelder sosial boligpolitikk med sin omvendte Robin Hood-politikk.

Leser på bloggen til bystyrepolitiker Ivar Johansen som får mange henvendelser fra beboere i kommunale omsorgsboliger på Grorud. Disse er varslet om at husleia blir oppjustert til gjengs leie som ligger noe under markedspris. Mange av eksemplene er dobling av husleia. En leieboer har fått brev fra Oslo Boligbygg om husleieøkning på 76%.

 Vil det rødgrønne byrådet stoppe bolighaiene Boligbygg/Oslo kommune? Sistnevnte fikk i 2014/2015/2016 til sammen overført 11 350 000 fra Boligbyggs overskudd, finansiert av byens fattige og vanskeligstilte. I samme tidsrom var det en bolig-eier som solgte boligen med en gevinst på 2 millioner uten å skatte av dette.

Mens landene Tyskland, England, Sverige, Danmark m.fl. er flinke til å bruke offentlige reguleringer eller store offentlige subsidier har politiske myndigheter i Norge gitt etter for press fra markedskreftene og boligspekulantene. Disse landene har skjønt at det er en menneskerett å få bo til en pris man har råd til. En ordning alle er tjent med, for man sparer da bl.a. millioner på administrasjons- utgifter til bostøtter, sosialstøtter og andre støtteordninger. Har Norge noe å lære her ?

Boligspekulasjoner i Oslo og andre større byer har skapt mange uforskyldte gjeldsofre.  Fra slutten av 1970-tallet ble markedskreftene sluppet friere og friere. Og som et resultat av dette har man de siste 20-25 år hatt en prisvekst på 276% som er dobbelt så mye som lønnsøkningene.  

Fra  2004  ble det slutt på all subsidiering av husleien i kommunale boliger. Gjengs leie (noe under markedspris) ble innført og utgjør pr. i dag ca. 9 – 11 000 i husleie pr. måned. Dette må vanskeligstilte på minstetrygd betale, og dette er grov utnytting av folk som har falt utenfor samfunnet. Den forrige Helse- og sosialbyråden skrev  at Oslo trenger flere kommunale boliger. Ja , vi trenger mange tusen flere kommunale boliger, men til hvilken pris ? Og hva er hensikten med å tilby folk med ekstra utfordringer og lave inntekter kommunale boliger når disse må punge ut til markedspris ? 

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

I Rødt `s program til kommunevalget 2015  leser jeg bl.a. følgende : 
 

Storstilt kommunal bygging av kommunale utleieboliger med god standard og til rimelig pris. Makspris husleie pr. måned kr. 3000 pr. måned inkl. strøm. 
Opprette kommunalt boligtilsyn og boligombud i de større byene for å bekjempe spekulasjon og ivareta leietakeres og boligsøkeres interesser
Å stanse boligspekulanter og utleiere som utnytter boligsøkere og leietakere ved å gjøre det mindre lønnsomt. 
Forbud mot utseksjonering av større leiligheter til hybler i sameier og borettslag. Eierseksjonsloven må strammes inn. 

Vil det rød/grønne Byrådet endre kursen i boligpolitikken ? Minner om Stortingsvalg førstkommende høst og da stemmer jeg og mange med meg Rødt.

Gunn Pound