Nye tiltak styrker grønt skifte

Det haster med å redusere klimautslippene. Byrådet følger opp.

Oslovinteren 2018 var den mest snørike på mange år, og ble etterfulgt av en uvanlig varm og tørr sommer. I juli var gjennomsnittstemperaturen i Oslo hele 5,8 grader varmere enn normalen. De dårligste kornavlingene på over 50 år, vanningsforbud og skogbranner har minnet oss på hva klimaendringer kan bety også i Norge. Dette er en forsmak på den typen værhendelser vi vil få mer av, dersom vi ikke klarer å redusere klimautslippene raskt. Det er alvorlig for oss nordmenn, men samtidig blekner våre utfordringer sammenliknet med tørke og ekstremvær andre steder i verden. Årets sommer har minnet oss om at vi har dårlig tid, og at alle må gjøre mer for å redusere klimagassutslippene.

Derfor følger byrådet opp med nye store klimatiltak i årets klimabudsjett på bred front. I 2019 trappes innsatsen for klimavennlige reiser kraftig opp. I 2017 var veksten i kollektivreiser større enn noen gang tidligere i Ruters historie. Til neste år styrker byrådet kollektivtransporten med ytterligere 115 millioner, som gjør at vi kan utvide antall avganger kraftig og gi enda flere et enda bedre tilbud. I 2019 kommer dessuten 70 nye elektriske busser til Oslo, og over 100 i Osloregionen. Vi tråkker til og skal bygge hele 26 km ny sykkelinfrastruktur i 2019. Det er over 10 km mer enn i 2018. Samtidig blir det innført nye bomstasjoner, som vil redusere biltrafikken og gi renere luft, mindre køer, og sørge for at flere er med på spleiselaget for et godt, framtidsrettet transportsystem i og rundt Oslo.

Det siste året har kommunen i dialog med næringslivet også jobbet for å finne ut hvordan varetransporten i Oslo kan bli mer klimavennlig. Byrådet vil nå etablere egne laste- og losselommer for varebiler med nullutslipp i sentrum, og sette opp 100 nye dedikerte ladestasjoner for varelevering. Det blir mulig for bedrifter å få støtte til ladepunkter på arbeidsplassen gjennom klima- og energifondet, og byens håndverkere og taxisjåfører kan søke støtte til ladepunkt hjemme. Nullutslippsvarebiler har fra før rabatt i bomringen. Kommunen vil etterspørre nullutslippstransport ved egne anskaffelser.

I miljøhovedstadsåret 2019 vil kommunen spesielt utfordre næringslivet og store statlige arbeidsplasser til et krafttak for å gjøre jobbreisene mer klimavennlige. Neste år vil vi gi støtte til arbeidsplasser som gjør det lettere for ansatte å gå, sykle eller bruke kollektivtilbud til og fra jobben.

I en by som vokser så mye som Oslo, står bygg og anlegg for store klimagassutslipp. Her går vi også foran. De fleste av kommunens pågående byggeprosjekter var allerede ved nyttår fossilfrie. Nå kommer også flere av byens øvrige byggeplasser etter. Vi ser et stort engasjement i byggenæringen for å bli med på det grønne skiftet. Byrådet vil trappe opp arbeidet med å stille krav om fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser i kommunale anskaffelser, vi skal prøve ut den første helt utslippsfrie anleggsplassen, vi vil inngå frivillige avtaler om utslippskutt, og gi støtte for å få flere fossilfrie og nullutslipps byggeplasser. Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser kan bidra til en betydelig reduksjon i klimagassutslippene.

For å nå det fastsatte klimamålet må Oslo kutte 319.000 tonn CO2-ekvivalenter fra 2016-nivået innen utgangen av 2020. Fordi Miljødirektoratets statistikk først publiseres først over ett år etter at utslippene har funnet sted, er 2016-nivået siste kjente status. I klimabudsjettet for 2019 er det kvantifisert tiltak for å redusere klimagassutslippene med 224.000 tonn CO2. Det tilsvarer mer enn to tredeler av behovet for reduksjoner innen 2020.

Klimabudsjettet er nybrottsarbeid. Vi ser at det skaper stor interesse rundt omkring i verden, og skaper interesse både i FNs klimapanel, og i C40 og CNCA, som er nettverk av storbyer rundt omkring i verden som leder an i klimapolitikken.

Og innsatsen virker. Klimagassutslippene i Oslo gikk ned med 8 prosent fra 2015 til 2016. Til sammenligning var tallet for hele Norge 1 prosent nedgang. Med kraftig økning i kollektivreiser og nedgang i biltrafikken, forventer vi at utslippene går videre ned. Klimabudsjettet viser at det nytter å sette ambisiøse klimamål når de følges opp med konkrete klimatiltak. Sommeren har minnet oss om hvorfor det trengs.