FLASKEHALS: Det korker seg ofte på riksvei 19 gjennom Moss, mye på grunn av trafikk til og fra Bastøferja.

«Ny riksvei 19 løser ikke alt»

Jeg er likevel den første til å ønske at vi skulle vært lenger enn der vi er i dag.

Helt siden 1999 har lokalpolitikerne i Moss jobbet for å løse samferdselsutfordringene i byen vår. Tålmodigheten har flere ganger blitt satt på prøve og vi skulle gjerne sett at ny riksvei 19 allerede var på plass.

Det var likevel ingen sjokkerende nyhet for lokalpolitikerne i Moss da Statens vegvesen 23. mars nok en gang var tydelig på at felles anleggsperiode mellom jernbane og vei ikke er realistisk. Dette har lokalpolitikerne vært kjent med i lengre tid.

Vi har jobbet lenge for å få de statlige aktørene til å forstå behovet for å bygge jernbane og ny riksvei 19 samtidig. Vi har oppsøkt storting, departement og veidirektør. Vi har hatt aksjoner lokalt der Stortingets samferdselskomité har vært til stede.

Så sent som i april 2016, på en riksvei 19- konferanse på Refsnes gods, var det fortsatt lokalt håp om å bygge jernbane og vei i samme tidsperiode. Likevel ga Statens vegvesen på dette tidspunktet ingen signaler om at en slik samkjøring var mulig. Tvert imot understreket de at de ventet på et klarsignal fra departementet før de kunne gå videre med planlegging av ny riksvei 19.

I juni 2017, da Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt av Stortinget, var det klart at ny riksvei 19 først lå inne i siste del av NTP-perioden, med anleggsstart i perioden 2024-2029. Jernbanen vil stå ferdig i 2024.

23.mars foreslo Statens vegvesen å igangsette arbeidet med en formell planprosess for å bygge ny riksvei 19. Det betyr at de nå vil sette av både midler og ressurser til dette arbeidet. Det første de skal gjøre er å utføre flere grunnundersøkelser for å finne hvor en ny vei kan krysse den nye jernbanetraseen.

Å igangsette en planprosess betyr ikke at prosessen med ny riksvei 19 er dratt ut i «uendelighet». Tvert imot vil en planprosess beskrive framdriftsplan med frister og kanskje viktigst av alt; hvordan innbyggerne og andre berørte skal medvirke. Jeg er opptatt av å involvere innbyggerne når vi skal planlegge store samferdselsprosjekter som former framtidas Moss. Det er mange i Moss som mener involveringen i jernbaneutbyggingen har vært for dårlig. Nettopp derfor mener jeg at vi i riksvei 19-prosjektet, må sørge for en prosess der vi bruker tilstrekkelig med tid for å sikre medvirkning. Vi må rett og slett ta den tiden det trenger for å få til dette.

Statens vegvesen sa selv i møtet 23. mars at det verken er mangel på penger eller menneskelige ressurser som er årsaken til at anleggsstart ikke vil være før i 2028. Det er tiden det tar å planlegge utfra der vi står i dag. Jeg er den første til å ønske at vi skulle vært lenger enn der vi er i dag.

En ny løsning for riksvei 19 er avgjørende for framtidas Moss. Å påstå noe annet er ikke troverdig. Målet har vært og er fortsatt å legge store deler av veien i tunnel. Jeg vil likevel være tydelig på at en ny løsning for riksvei 19, isolert sett, ikke løser alle de lokale problemene i Moss og omegn. Vi må møte framtida ved å tenke annerledes når det gjelder samferdsel. Sammen må vi jobbe fram nye løsninger for personbiltrafikk, sykkel, gange og kollektiv. Derfor er jeg glad for at vi nå har bestemt å lage en byutredning. En byutredning vil ta for seg hele transportnettverket i Mosseregionen.